Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12 of 2

LOTS from 509 to 527

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 519

519

1944. Porto 0.50 d upotrebljen kao obavezna franko doplata na 1.50 d Vuk dopisnoj karti posle promene tarifa, upućenoj iz Beograda za Koraćicu.
1944 Postage due 0.50 d used as obligatory definitive additional franking on 1.50 d Vuk postal card after postal rate change, sent from Belgrade to Koracica.

Number of visitation: 1491

LOT 520

520
1944. PREPORUČENA CELINA 1.50 d ISPRAVNO DOFRANKIRANA: sa 2 + 4 d manastiri poslata u unutrašnjem saobraćaju iz Beograda za Gornji Milanovac, cenzurisana. Odličan kvalitet. Preporučene karte u domaćem saobraćaju su retke.
1944 REGISTERED STATIONERY 1.50 d CORRECTLY ADDITIONALLY FRANKED: with 2 + 4 d Monasteries sent in domestic traffic from Belgrade to Gornji Milanovac, censored. Very fine. Registered cards in domestic traffic were rare.
Number of visitation: 1531 Please make your bid

LOT 521

521

1945.AMERIČKA SPECIJALNA OSLOBODILAČKA MISIJA "BAUM" Pismo bivšeg ratnog zarobljenika koga su oslobodili Amerikanci, specijalna jedinica kapetana Abrahama Bauma koji je po naređenju gen. Patona formirao jedinicu: TASK FORS BAUM sa zadatkom da oslobađa zarobljenike/logoraše pre vojnog oslobodjenja nemačke teritorije. Logor Hamelburg XIII B iz koga je peš. poručnik pisao (30 km. od Minhena) za Petrovgrad je oslobođen 6. aprila, pismo je od 24. marta a stiglo u oslobođenu Srbiju 2. jula. Bivši zatvorenik je čekao repatrijaciju u Američkoj jedinici M.H. 1/5, 3. bataljon. U textu piše da je oslobođen i da čeka sa još 4 druga da se vrati. Jedinstveni ratni artefakt sa  uokvirenom Jugoslovenskom cenzurom. Prilika za istraživača.
1945 TASK FORCE BAUM Letter sent by former POW liberated by American special unit of Capt. Abraham Baum who formed a unit according to General Patton's order: TASK FORCE BAUM with task to liberate POW's/inmates before military liberation of German territory. POW camp Hammelburg XIIIB from which the infantry lieutenant wrote (30 km away from Munich) to Petrovgrad was liberated on 6 April, letter was sent on 24 March and it arrived to liberated Serbia on 2 July. Ex POW waited for repatriation in American unit M.H. 1/5, 3. battalion. In text it stated that he was liberated and that he was waiting to come back with 4 friends. Unique war artefact with boxed Yugoslav censor mark. Opportunity for researcher.

Number of visitation: 1552 Please make your bid

LOT 522

522
1943. PUTUJUĆA POŠTA SMEDEREVO VELIKA PLANA pruga 44 , celina 1d , poslato iz SELA MILOŠEVAC: za Beograd, prilika za sakupljače retkih putujućih pošta, odličan kvalitet.
1943 TRAVELING POST OFFICE SMEDEREVO VELIKA PLANA 44, stationery 1D, sent from VILLAGE MILOSEVAC to Belgrade, opportunity for rare traveling post office collectors, very fine.
Number of visitation: 1525 Please make your bid

LOT 523

523
1942. PUTUJUĆA POŠTA PANČEVO DJALA pruga 185, celina 1d na 1,50 poslato iz Grossbetschkerek za Konak (Banat), prilika za sakupljače retkih putujućih pošta, dobar kvalitet.
1942 TRAVELING POST OFFICE PANCEVO DJALA 185, stationery 1D on 1.50, sent from Grossbetschkerek to Konak (Banat), opportunity for rare traveling post office collectors, fine.
Number of visitation: 1392 Please make your bid

LOT 524

524
1943. PUTUJUĆA POŠTA KOSOVSKA MITROVICA - LAPOVO pruga 43, celina 1,50 na 1,50 koja više nije važila pa je dolepljena marka manastiri 1,50 poslato iz Kragujevca za Beograd, prilika za sakupljače retkih putujućih pošta, odličan kvalitet.
1943 TRAVELING POST OFFICE KOSOVSKA MITROVICA - LAPOVO 43, stationery 1.50 on 1.50 not valid anymore so Monasteries 1.59 stamp was stuck, sent from Kragujevac to Belgrade, opportunity for rare traveling post office collectors, very fine.
Number of visitation: 1396 Please make your bid

LOT 525

525
1944. PUTUJUĆA POŠTA BETSCHKEREK-WEISSKIRCHEN pruga 186, celina 1,50 d , poslato iz Weisskirhena za Padej kod Kikinde. Nemačaki tip žiga koji je važio samo na teritoriji Vojvodine, prilika za sakupljače retkih putujućih pošta, odličan kvalitet.
1944 TRAVELING POST OFFICE BETSCHKEREK-WEISSKIRCHEN 186, stationery 1.50 D, sent from Weisskirchen to Padej near Kikinda. German type of cancel valid only in Vojvodina, opportunity for rare traveling post office collectors, very fine.
Number of visitation: 1386 Please make your bid

LOT 526

526
1941. KULA, BAČKA PALANKA, SOMBOR, SUBOTICA, NOVI SAD šest mađarskih prigodnih žigova na kartama i celinama, razne destinacije.
1941 KULA, BACKA PALANKA, SOMBOR, SUBOTICA, NOVI SAD six Hungarian commemorative cancels on cards and stationeries, various destinations.
Number of visitation: 1390 Please make your bid

LOT 527

527
RP

1941. Orginalna razglednica slika Koste Pećanca sa puškom i psom. (proslavljeni četnički vojvoda) I/II

Number of visitation: 1356

Page: ‹‹‹12 of 2

Back to INDEX page