Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910111213››› of 13

LOTS from 592 to 721

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 682

682
1902. OTOMANSKI ŽIG NOVA VAROŠ dvokružni žig u crnoj boji, veoma redak na turskoj celini preko SJENICE dvojezični turski žig sa mostom upućena za Plevlje (Tachlidija). Ovakvih karata u okviru Sandžaka je poznato veoma mali broj. Dobar kvalitet. zA VRHUNSKU ZBIRKU.
1902 OTTOMAN CANCEL NOVA VAROS bicircular cancel in black, very rare on Turkish stationery viaSJENICA bilingual Turkish cancel with gutter sent to Plevlje (Tachlidija). There are few such cards in Sanjak. Very Fine. FOR SUPRIME COLLECTION.
Number of visitation: 313

LOT 683

683

1905. Plevlja - turska administracija dvojezični žig TACHLIDJA (TASLIDŽA) Sandžak. Razglednica iz Plevlja poslata za Austriju sa turskom markom od 10 para sa retkim žigom Taslidža. Žig "T" jer je frankatura trebala d bude za inostranstvo 20 p. Prilika za sakupljača poštanske istorije Sanžaka, BiH, Crne Gore i Turske. Odličan kvalitet.
1905 Plevlja - Turkish administration bilingual cancel TACHLIDJA (TASLIDŽA) - Sandžak. Rare postcard from Plevlje sent to Austria with a Turkish stamp of 10 para with a rare cancel Taslidža. Mark "T" because the franking was supposed to be for abroad 20 p. Opportunity for a collector of postal history of Sanzak, BiH, Montenegro and Turkey. Very fine.

Number of visitation: 304

LOT 684

684
1912. Celina iz Sandžaka sa turskim dvojezičnim žigom YENI VAROS (Nova Vatoš) za Skoplje sa tranzitnim turskim žigom SENITZE (Sjenica). Karta je na čirilici za Rodoljuba Cukića. Prilika za sakupljače preteča Srbije i Bosne.
1912 Stationery from a Sandzak with the Turkish bilingual cancel YENI VAROS (Nova Vatoš) for Skopje with the transit Turkish cancel SENITZE (Sjenica). The card is in Cyrillic for Rodoljub Cukic. Opportunity for collectors of the forerunners of Serbia and Bosnia.
Number of visitation: 321 Please make your bid

LOT 685

685
1888. Pismo iz Priboja sa retkim žigom FELDPOST EXPOSITUR II b (Priboj) sa žigom FRANCO za Brunn. Za poznavaoce sandžačkih poštanskih žigova pre aneksije Austrougarske. Odličan kvalitet.
1888 Letter from Priboj with rare cancel FELDPOST EXPOSITUR II b (Priboj) with cancel FRANCO for Brunn. For connoisseurs of Sandzak postage cancels before the annexation of Austria-Hungary. Very fine.
Number of visitation: 318 Please make your bid

LOT 686

686
1898. Razglednica Sarajeva turska kafana na Bembaši, poslata iz Sandžaka sa žigom Feldpost expositur No 1 - PLEVLJE za Novu Kapelu u Slavoniji. Odličan kvalitet.
1898 Postcard of Sarajevo Turkish coffee shoop on Bembaša, sent from Sandžak with cancel Feldpost Expositur No 1 - PLEVLJE to Nova Kapela in Slavonia. Very fine.
Number of visitation: 311 Please make your bid

LOT 687

687
1898. IZUZETNA DESTINACIJA ZA BOSNU: Celina Brazila 30 r sa plaćenim odgovorom nerazdvojena, ispravno dofrankirana po UPU tarifi sa markama od 10 + 20 reis poslata iz TAUBATE San Paulo vozom (putujuća pošta žig) do Rio Dežaneira i brodom do Evrope pa vozom iz Beča za SARAJEVO. Dolazni žig napred. Izuzetna destinacija 19. veka. Odličan kvalitet.
1898 EXCEPTIONAL DESTINATION FOR BOSNIA: The stationery of Brazil 30 r with paid answer undivided, correctly up-franked according to UPU tariff with stamps of 10 + 20 reis sent from TAUBATE San Paolo by train (traveling postmark) to Rio De Janeiro and by boat to Europe and then by train from Vienna for SARAJEVO. Incoming cancel forward. An exceptional 19th century destination. Very fine.
Number of visitation: 316 Please make your bid

LOT 688

688
**
1917. INVALIDI 5 H BELE BROJKE SA ĆIRILIČNIM PRETISKOM: Mi A19 II 900 € veoma retka marka posebno bez falca, garancija aukcije. Odličan kvalitet.
1917 HANDICAPPED 5 H WHITE FIGURES WITH CYRILLIC OVERPRINT Mi A19 II 900 € very rare stamp especially without hinge, auction guarantee.
Number of visitation: 646 Please make your bid

LOT 689

689
*,**

1919. „TAČKICE" KOMPLETNA SERIJA, Nošnje, pomoćno izdanje novinskih maraka, ključna vrednost 2/6 h bez falca u odličnom kvalitetu, atest Marjanović.
1919 "DOTS" COMPLETE SET, National Costimes, provisional issue of newspaper stamps, key value 2/6 h without hinge, very fine, certificate Marjanovic.

Number of visitation: 655

LOT 690

690
E,**
1918. PROBA PRETISKA, 10 h Karlo, horizontalni par redak sa troredim pretiskom KRALJEVSTVO/S.H.S./B.i H. u crnoj boji.
1918 OVERPRINT PROOF, 10 h Karl, horizontal pair rare with three-line overprint KRALJEVSTVO/S.H.S./B.i H. (Kingdom/SHS/B&H) in black.
Number of visitation: 660

LOT 691

691
**
1918. DVOSTRUKI PRETISAK U ČETVERCU, Nošnje, kompletna serija, pomoćno izdanje novinskih maraka u četvercu sa dvostrukim pretiskom, atest Marjanović.
1918 DOUBLE OVERPRINT IN BLOCK OF FOUR, National Costumes, complete set, provisional issue of newspaper stamps in block of four with double overprint, certificate Marjanovic.
Number of visitation: 670

Page: ‹‹‹12345678910111213››› of 13

Back to INDEX page