Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910111213 of 13

LOTS from 592 to 721

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 712

712
1919. Atraktivna razglednica Hrvatska, Dalmacija i Slavonija, frankirana sa SHS izdanjem 20 h za Bijeljinu. Odličan kvalitet.
1919 Attractive postcard Croatia, Dalmatia and Slavonia, franked with SHS issue 20 h for Bijeljina. Very fine.
Number of visitation: 545 Please make your bid

LOT 713

713

1919. Jubilarka 90 / 35 h i 5 h + 10 / 6 h + 60 h Franja " sa maskom, lokalna izd. za Bosnu, odgovarajuća četvorobojna 1.65 kruna frankatura na cenzurisanoj ekspres preporučenoj karti iz Sarajeva za Beč.

1919 Jubilee issue 90/35 h and 5 h + 10/6 h + 60 h Franz "with mask", local issued for Bosnia, appropriate four-color 1.65 k franking on censored express-registered card from Sarajevo to Vienna.

1919. RETKA TROBOJNA DOP. KARTA, 25 h i 60/50 h I pomoćno izdanje na 8 h Ratnik dop. karti upućenoj ekspres preporučeno iz Gračanice za ČSR, sa žigom iz austrijskog perioda, karta sa manjim oštećenjem dole desno.

1919 RARE THREE-COLOR POSTAL CARD, 25 h and 60/50 h 1st provisional issue on 8 h Warrior postal card sent express registered from Gracanica to CSR, with cancel from Austrian period, card with minor damages in bottom right part.

Number of visitation: 541 Please make your bid

LOT 714

714
*,
1919. BEZ MASKE, 5 h, 25 h, 30 h, 80 h i 90 h Franja, II pomoćno izdanje, sve sa originalnim žigovima i 20/35 h čista, sve bez kvadratića preko carevog lika.
1919 WITHOUT MASK, 5 h, 25 h, 30 h, 80 h and 90 h Franz, 2nd provisional issue, all with original cancels and 20/35 h clean, all without square over Emperor's portrait.
Number of visitation: 542

LOT 715

715
**
1919. OBRNUTI PRETISAK, KOMPLET, Franja sa maskom, II pomoćno izdanje za Bosnu SHS, kompletna serija sa obrnutim pretiscima uključujući ključnu od 50 h "ŠIFERICA", punca Marjanović. Odličan kvalitet.
1919 INVERTED OVERPRINT, COMPLETE, Franz with mask, 2nd provisional issue for Bosnia SHS, complete set with inverted overprints incl. 50 h "SHIFER BLUE", sign Marjanovic. Very fine.
Number of visitation: 543

LOT 716

716
*,**
1919. GREŠKE U PRETISKU, 3 h Franja sa dvostrukim pretiskom, 60 h i 90 h sa trostrukim pretiskom i 3 h sa izmenjenim pismom - latiničnim umesto ćiriličnim, punca Marjanović.
1919 OVERPRINT ERRORS, 3 h Franz with double overprint, 60 h and 90 h with triple overprint and 3 h with changed alphabet - Latin instead of Cyrillic, sign Marjanovic.
Number of visitation: 543

LOT 717

717
E,**
1918. PROBA PRETISKA, 5 k Jubilarka sa latiničnim pretiskom u crnoj boji, proba pretiska za I pomoćno izdanje. Bez falca.
1918 OVERPRINT PROOF, 5 k Jubilee issue with Latin overprint in black, overprint proof for 1st provisional issue. MNH
Number of visitation: 554

LOT 718

718
**
1919. TIPIČNE GREŠKE U PRETISKU - BEZ MASKE i BEZ UGLA NA MASCI, 45 / 80 h dvadeseterac, 18. marka bez maske, 5 i 14 bez ugla na masci. Bez falca
1919 TYPICAL OVERPRINT ERRORS - WITHOUT MASK AND WITHOUT CORNER ON MASK, 45/80 h block of twenty, 18th stamp without mask, 5 and 14 without corner on mask. MNH
Number of visitation: 672

LOT 719

719
1919. ATRAKTIVNO FRANKIRANA CELINA 10 h DOFRANKIRANA ZA PREPORUKU U ZVORNIKU SA 60 h FRANJA SA MASKOM i 2 NOVINSKE MARKE OD 5 i 10 h. Karta je ispravno frankirana za Štajersku, odličan kvalitet.
1919 ATTRACTIVELY FRANKED STATIONERY 10 h ADDITIONALLY FRANKED FOR REGISTRATION IN ZVORNIK WITH 60 h FRANZ "WITH MASK" AND 2 NEWSPAPER STAMPS 5 and 10 h. Card was correctly franked for Styria, very fine.
Number of visitation: 690 Please make your bid

LOT 720

720
(*),*,

1919. PORTO MARKE SHS BIH SA KOSIM ŽIGOM FRANCO, korišćene samo u Zenici kao franko marke, 18 vr.

1919 POSTAGE DUE STAMPS SHS BIH WITH SLANTING FRANCO CANCEL, used only in Zenica as definitive stamps, 18 denominations.

1919. PARTIJA UPOTREBE FRANKO I PORTO ŽIGA: na različitim izdanjima, ukupno 10 vr.

1919 ACCUMULATION OF USE OF DEFINITIVE AND POSTAGE DUE CANCEL ON DIFFERENT ISSUES TOTAL OF 10 DENOMINATIONS.

1919. KRALJEVSTVO/SHS/BOSNA/HERCEGOVINA, 30/15 h Karlo, okvirni pretisak u crnoj boji, esej za drugo pomoćno izdanje za Bosnu SHS.

1919 KRALJEVSTVO/SHS/BOSNA/HERCEGOVINA, 30/15 h Karlo, boxed overprint in black, essay for second provisional issue for Bosnia SHS.

Number of visitation: 674

LOT 721

721

TRI KARTE - THREE CARDS: 1912/19. TUZLA FRANKO I PORTO PROVIZORIJA, odličan kvalitet.

1912/19 TUZLA DEFINITIVE AND POSTAGE DUE PROVISORIUM, very fine.

1919. NEFRANKIRANA KARTA IZ DANCIGA ISPRAVNO PORTIRANA U SARAJEVU SA 30 H PRETISAK ĆIRILICOM, odličan kvalitet.

1919 UNFRANKED CARD FROM DANZIG CORRECT POSTAGE DUE IN SARAJEVO WITH 30 H OVERPRINT IN CYRILLIC, very fine.

Number of visitation: 664 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345678910111213 of 13

Back to INDEX page