Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 1 to 13

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1

1
1850. TURSKA ADMINISTRACIJA: Tranzitno pismo iz Velesa (Makedonija tada u Turskoj) za Peštu u tranzitu upućeno preko karantina u Aleksincu sa odgovarajućim voštanim karantinskim žigom i rukopisnom manipulacijom, predato Aleksinačkoj pošti ravni žig Aleksinac. Vrlo redak primer tranzitnog saobraćaja kroz Srbiju iz perioda pre UPU. Odličan kvalitet.
1850 TURKISH ADMINISTRATION: Transit letter from Veles in Turkey to Pest, Hungary, passed through Aleksinac quarantine at entrance, with quarantine wax seal and handwritten manipulation and Aleksinac post office cancel, extremely rare example of transit mail through Serbia from period before UPU.
Number of visitation: 1173 Please make your bid

LOT 2

2
1855. TURSKI NEGATIVNI ŽIG NIŠA u crnoj boji na pismu za Sarajevo u dobrom kvalitetu, veoma redak ( Rašić 22 a ).
1855 TURKISH NEGATIVE NIS CANCEL in black on letter to Sarajevo fine, very rare (Rasic 22 a).
Number of visitation: 1162 Please make your bid

LOT 3

3

1861. Poštanska potvrda sa negativnim turskim žigom Niša u crnoj boji ( C&W 25 ) za Bitolj, žig Monastir u zelenoj boji ( C&W 81 ) u odličnom kvalitetu. Za izložbenu zbirku. Pripada i sakupljačkom području MAKEDONIJE.
1861 Postage receipt bearing negative seals of Nish in Black ( C&W 25 ) and Bitola ( Monastir ) in Green ( C&W 81 ) very fine for exibition collection. Belonging to collecting field MACEDONIA postal history too.

Number of visitation: 1169 Please make your bid

LOT 4

4
1869. SJENICA, SRPSKI DEO SANDŽAKA, trokružni žig u crnoj boji na isečku sa 20 pa + 1 pi Duloz III štampanje ( Rašić 34 a, Brandt ocena retkosti R ! ), luksuzan kvalitet.
1869 SJENICA, SERBIAN PART OF SANDJAK, tricircular cancel in black on fragment with 20 pa + 1 pi Duloy 3rd printing (Rasic 34a, Brandt rarity grade R!) Lux.
Number of visitation: 1174 Please make your bid

LOT 5

5
1871 PIROT : Pismo iz Pirota (Sehirkoy) 2 x 10 p za Sarajevo. Izuzetno redak Turski žig Pirota (južna Srbija) samo nekoliko poznato sa ovim žigom. Retkost za vrhunskog sakupljača i izlagača. Kvalitet žiga izuzetan.
1871 PIROT: Letter from Pirot (Sehirkoy) 2x10 p to Sarajevo. Extremely rare Turkish Pirot postal cancel (South Serbia), only several known with this cancel. Rarity for supreme collector and exhibitor. Cancel quality extraordinery.
Number of visitation: 1166 Please make your bid

LOT 6

6
1871. NIŠ: Preporučeno pismo iz Niša upućeno za Istanbul, frankirano sa vrlo visokih 5 piastera +10 para u dolazu sa retkim polaznim Turskim žigom Niša. Mali broj ovakvih pisama poznat. Prilika za poznavaoca pošt. istorije Srbije u otomanskom periodu. Prilika za ozbiljnog sakupljača poštanske istorije Srbije.
1871 NIS: Registered letter from Nis sent to Istanbul, franked with very high 5 piasters + 10 p in arrival with rare departure Turkish Nis cancel. Few such letters known. Opportunity for Serbian postal history in Ottoman period connoisseur. Opportunity for supreme collector of Serbian postal history.
Number of visitation: 1172 Please make your bid

LOT 7

7
1876. DOLAZ U NIŠ: Pismo iz Filibe ( Bugarska ), frankirano sa 3 x 10 p ( trojac ), upućeno Hristo Dulovu u Niš. Retka korespondencija u okviru otomanskog carstva za Srbiju. Prilika za istraživača destinacija.
1876 ARRIVAL TO NIS: Letter from Filibe (Bulgaria), franked with 3x10 p (strip of three) sent to Hristo Dulov in Nis. Rare correspondence in Ottoman Empire for Serbia. Opportunity for destination researcher.
Number of visitation: 1176 Please make your bid

LOT 8

8
1899. TURSKA DOP. KARTA upućena iz Skoplja za Beograd, u hotel „Pariz", sa dolaznim i dva prijemna hotelska žiga i dolaznim žigom beogradske pošte. Vraćena neuručena primaocu plavom olovkom "retur Uskub". Atraktivni poštanski objekat.
1899 RETURNED TURKISH POSTAL CARD sent from Skopje to Belgrade, to hotel "Paris", with arrival and two delivery hotel cancels.
Number of visitation: 1198

LOT 9

9
1900. BUREAU AMB. SALONIQUE-ZIBEFTCHE, negativni turski dvojezični žig putujuće pošte Solun-Zbevec, na razglednici Skoplja upućenoj za Beograd, izuzetno redak žig, u odličnom kvalitetu za negativne žigove, sa dolazom, neregistrovan kod Rašića.
1900 BUREAU AMB. SALONIQUE-ZIBEFTCHE, traveling post office Thessalonica - Zbevec negative Turkish bilingual cancel, on Skopje picture postcard sent to Belgrade, extremely rare cancel, very fine for negative cancels, arr cds, not registered by Rasic.
Number of visitation: 1202 Please make your bid

LOT 10

10
1904. PRISTINA redak turski dvojezični žig na etno razglednici upućenoj za Požarevac.
1904 PRISTINA rare Turkish bilingual cancel on ethnic picture postcard sent to Pozarevac.
Number of visitation: 1208 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page