Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 1037 to 1044

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1037

1037
1919. FRANKO KAO TAKSA, MEŠANA IZDANJA SRBIJE I SLOVENIJE, 3 × 5 k Petar, Verigari upotrebljeni kao taksene marke i 5 d taksena marka Srbije na taksiranoj žalbi podnetoj i overenoj u Visokom Državnom Savetu u Beogradu.
1919 DEFINITIVE AS TAX STAMP, MIXED ISSUES OF SERBIA ANDSLOVENIA, 3×5 k Petar, Chain Breakers used as revenue stamps and 5 d revenue stamp of Serbia on taxed plea submitted and certified in High State Council in Belgrade.
Number of visitation: 958

LOT 1038

1038
1919. LJUBLJANSKI PORTO PROVIZORIJ, 5 v + 10 v + 20 v + 25 v + 40 v Verigari na pismu loko Ljubljana, sa ručnim žigom P u crnoj boji.
1919 LJUBLJANA POSTAGE DUE PROVISORIUM, 5 v + 10 v + 20 v + 25 v + 40 v Chain Breakers on letter Loco Ljubljana, with hand-made P cancel in black.
Number of visitation: 909

LOT 1039

1039
1919. MEŠANA IZDANJA SLOVENIJE i AUSTRIJE, 10 h Kruna, izdanje za Austriju na 10 v Verigari, dop. karti upućenoj iz Ljubljane za Beč.
1919 MIXED ISSUES OF SLOVENI and AUSTRIA, 10 h Krone, issue for Austria on 10 v Chain Breakers, postal card sent from Ljubljana to Vienna.
Number of visitation: 911

LOT 1040

1040
*,**
1919/20. DELIMIČNI OSNOVNI KOMPLET, ključne vrednosti Verigari od 50 v do 20 k, kompletne serije - Verigari, dinarsko izdanje, Novinske, ljubljansko štampanje i bečko štampanje, Novinske, pomoćno izdanje sa pretiscima na ljubljanskom i na bečkom izdanju i Plebiscit u Koruškoj, na dva i po albumska lista.
1919/20 PARTIAL BASIC COMPLETE, key values Chain Breakers from 50 v to 20 k, complete sets - Chain Breakers, dinar issue, newspaper stamps, Ljubljana printing and Viennese printing, newspaper stamps, provisional issue with overprints on Ljubljana and Viennese issue and Plebiscite in Carinthia, on two and a half album pages.
Number of visitation: 914

LOT 1041

1041
1919. ROGATEC, paketska sprovodnica frankirana sa Austrija 1 Kr + par od 5 v Verigary, poništene sa austrijskim tipom žiga ROHITSCH.
1919 ROGATEC, parcel card bearing Austria 1 Kr in combination with Chain Breakers pair of 5 v all tied by Austrian type ROHITSCH cds, scarce mixed franking.
Number of visitation: 739

LOT 1042

1042
1919. NEZUPČANI NIZ 15 v verigari, vertikalni četverac na austrijskoj feldpost karti spremnoj za slanje u SHS.
1919 IMPERFORATE ROW 15 c Chain Breakers, vertical block of four on Austrian feldpost card ready to be sent to SHS.
Number of visitation: 741 Please make your bid

LOT 1043

1043
1919. MEŠANA IZDANJA SLOVENIJE I AUSTRIJE 20 v verigari + 30 Karlo na preporučenom pismu iz Maribora za Beč.
1919 MIXED ISSUES OF SLOVENIA AND AUSTRIA 20 v Chain Breakers + 30 h Karl on registered letter from Maribor to Vienna.
Number of visitation: 745 Please make your bid

LOT 1044

1044
1920. ATRAKTIVNO FRANKIRANA PAKETSKA SPROVODNICA, 5 p + 12 × 15 p + 19 × 25 p Verigari na paketskoj sprovodnici za Mostar, sa provizornim žigom TREBNO.
1920 ATTRACTIVELY FRANKED PARCEL CARD, 5 p + 12×15 p + 19×25 p Chain Breakers on parcel card to Mostar, with provisional cancel TREBNO.
Number of visitation: 728 Please make your bid

Back to INDEX page