Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 1119 to 1125

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1119

1119
1945. VP 187/LP, redak tip vojne pošte i cenzurni žig na vojničkom pismu iz sela Tacen kod Ljubljane upućenom za Petrovgrad sa lokacijom u tekstu precrtanom od strane cenzure.
1945 VP 187/LP, rare type of militry post office and sensorship cancel on military letter from village Tacen near Ljubljana sent to Petrovgrad with location in text crossed by censorship.
Number of visitation: 809 Please make your bid

LOT 1120

1120

1945. VP 187 / IN, VP 187 / FG i VP 112 / PU, tri žiga vojnih pošta sa teritorija Slovenije na tri vojničke karte za Srbiju, sve sa cenzurnim vojnim odn. formacijskim žigovima. 1945/46. VP 187 / IN i VP 187 / LP žigovi vojnih pošta i odgovarajući cenzurni žigovi na vojničkoj karti odnosno pismu sa položaja IV Armije u Sloveniji odn. Ljubljani za Niš i Golnik, pismo portirano u dolazu.

1945 VP 187/IN, VP 187/FG and VP/112/PU, three military post office cancels from Slovenia on three military cards to Serbia, all with censorship military i.e. formation cancels. 1945/46 VP 187/IN and VP 187/LP military post office cancels and appropriate censorship cancels on military card i.e. letter from position of 4th Army in Slovenia i.e. Ljubljana to Nis and Golnik, with arrival postage due on letter.

Number of visitation: 796

LOT 1121

1121
**
1945. DVOSTRUKI PRETISAK, 18 f Mađarski vladari, horizontalni par sa dvostrukim pretiskom, lokalno pomoćno izdanje za Mursku Sobotu.
1945 DOUBLE OVERPRINT, 18 f Hungarian Rulers, horizontal pair with double overprint, local provisional issue for Murska Sobota.
Number of visitation: 773 Please make your bid

LOT 1122

1122
**
1945. PAR SA I BEZ PRETISKA, 4 pf Hitler, horizontalni par, leva marka sa, desna bez pretiska, lokalno pomoćno izdanje za Maribor.
1945 PAIR WITH AND WITHOUT OVERPRINT, 4 pf Hitler, horizontal pair, left stamp with, right without overprint, local provisional issue for Maribor.
Number of visitation: 772 Please make your bid

LOT 1123

1123
**
1945. OBRNUTI PRETISAK, 1.25 Lit Predeli sa obrnutim pretiskom, lokalno pomoćno izdanje za Ljubljanu.
1945 INVERTED OVERPRINT, 1.25 Lit Landscapes with inverted overprint, local provisional issue for Ljubljanu.
Number of visitation: 774 Please make your bid

LOT 1124

1124
**
1945. OBRNUTI PRETISAK, 1 Lit Predeli sa obrnutim pretiskom, lokalno pomoćno izdanje za Ljubljanu.
1945 INVERTED OVERPRINT, 1 Lit Landscapes with inverted overprint, local provisional issue for Ljubljana.
Number of visitation: 773 Please make your bid

LOT 1125

1125
**
1945. OBRNUTI PRETISAK, 2.50 Lit Predeli sa obrnutim pretiskom, lokalno pomoćno izdanje za Ljubljanu.
1945 INVERTED OVERPRINT, 2.50 Lit Landscapes with inverted overprint, local provisional issue for Ljubljana.
Number of visitation: 772 Please make your bid

Back to INDEX page