Search by keywords

Search by lot number

Page: 1234››› of 4

LOTS from 1347 to 1384

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1347

1347
,

1942/45. SUŠAK - ISTRA : dve zarobljeničke karte, delovi za odgovor obe upućene iz Sušaka za logor Stalag III B, sa različitim žigovima Sušaka i Rijeke i različitim logorskim cenzurama.

1945. Lokalne gradske taksene marke za Rijeku iz italijanskog perioda pretisnute, pet vrednosti sa pretiskom FIUME - RIJEKA i zvezdom petokrakom u crvenoj boji.

1942/45 SUSAK - ISTRIA : two POW cards, reply cards, both sent from Susak to POW camp Stalag III B, with different Susak and Rijeka cancels and different POW camp censor marks.

1945 Local city revenue stamps for Rijeka from Italian period overprinted, five denominations with FIUME-RIJEKA overprint and star in red.

Number of visitation: 1134 Please make your bid

LOT 1348

1348
**

1945. RIJEČKI PROVIZORIJ, OBRNUTI PRETISAK 2 lit / 0.25 c odličan kvalitet
1945 RIJEKA PROVISORIUM, INVERTED OVERPRINT 2 Lit/0.25 c very fine

Number of visitation: 1095 Please make your bid

LOT 1349

1349
*
1945. OBRNUTI PRETISAK POMOĆNO IZDANJE FIUME - RIJEKA 4 L NA 1 L, dobar kvalitet, foto atest Zrinčnjak.
1945 INVERTED OVERPRINT PROVISIONAL ISSUE FIUME - RIJEKA 4 L ON 1 L, fine, photo certificate Zrinscak.
Number of visitation: 1072 Please make your bid

LOT 1350

1350
1945. OBRNUTI PRETISAK, 2/1 Lit Cezar, pulski provizorij sa obrnutim pretiskom + normalna marka na manjem isečku sa žigom POLA 1 (Mi I h, I h K).
1945 INVERTED OVERPRINT, 2/1 Lit Caesar, Pula provisorium with inverted overprint + normal stamp on small fragment with POLA 1 cancel (Mi I h, I h K).
Number of visitation: 1060

LOT 1351

1351
**
1945. PULSKI PROVIZORIJ, kompletna serija, pomoćno izdanje za Istru (Mi 34/7).
1945 PULA PROVISORIUM, complete set, provisional issue for Istria (Mi 34/7).
Number of visitation: 1054

LOT 1352

1352
**
1945. RIJEČKI PROVIZORIJ, OBRNUTI PRETISAK, 16 Lit/75 c Rep. Sociala sa obrnutim pretiskom, pomoćno izdanje za Rijeku (Sassone 19a, kat. €120).
1945 RIJEKA PROVISORIUM, INVERTED OVERPRINT, 16 Lit/75 c Rep. Sociala with inverted overprint, provisional issue for Rijeka (Sassone 19a, cat. €120).
Number of visitation: 1052 Please make your bid

LOT 1353

1353
1945. RETKA VIŠESTRUKA FRANKATURA, 3 × 2 Lit/25 c riječki provizorij na pismu velikog formata upućenom iz Rijeke za Zagreb, sa dve jugoslovenske vojne cenzure na obe strane koverta.
1945 RARE MULTIPLE FRANKING, 3×2 Lit/25 c Rijeka provisorium on letter large format sent from Rijeka to Zagreb, with two Yugoslav military censor marks on both sides of cover.
Number of visitation: 1046 Please make your bid

LOT 1354

1354
**,
1945. RIJEKA, HITNA GRADSKA TAKSA, 5/1.50 Lit i 5/3 Lit, opštinska taksa za hitne namene, pomoćno izdanje gradskog narodnog odbora Rijeke, prva neponištena, druga sa žigom.
1945 RIJEKA, URGENT CITY TAX STAMP, 5/1.50 Lit and 5/3 Lit, municipal tax for urgent purposes, provisional issue of Rijeka City National Committe, first not used, the other with cancel.
Number of visitation: 1045 Please make your bid

LOT 1355

1355
1945. BRAĆA BANDIJERI NA ORGINALNOM PUTOVALO PISMOM IZ PULE : kompletna serija sa odgovarajućim žigom Pola Pacci upućeno za Englesku. Ova serija je vrlo retko upotrebljavana na pismu. Poznato je svega nekoliko primeraka originalno putovalih. Jedinstvena prilika za ozbiljnog kolekcionara.
1945 BANDIERI BROS ON ORIGINALLY MAILED LETTER FROM PULA: complete set with appropriate Pola paccki cancel sent to England. this set was very rarely used on letters. Only several items originally mailed known.
Number of visitation: 1082 Please make your bid

LOT 1356

1356
1945, juni 30. OBLASNA RIJEČKA CENZURA, vojnička karta sa položaja VI proleterske divizije kod Rijeke upućena preko pošte Sušak za Beograd, sa okvirnom oblasnom cenzurom u ljubičastokarminskoj boji.
1945, June 30 COUNTY RIJEKA CENSOR MARK, military card from position of 6th Proletarian Division near Rijeka sent via Susak post office to Belgrade, with boxed county censor mark in violet-carmine.
Number of visitation: 1082

Page: 1234››› of 4

Back to INDEX page