Search by keywords

Search by lot number

Page: 1234››› of 4

LOTS from 1451 to 1486

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1451

1451
1920. Porto 8 x 20 p / 15 v pomoćno izd. na dostavnici za poštanske i čekovne doznake pošte Maribor. retka multiplikovana upotreba.
1920 Postage due 8x20 p/15 v provisional issue on Maribor post office shipping document for postal and check forms. Rare mutiple usage.
Number of visitation: 917 Please make your bid

LOT 1452

1452
1920/21. UPUTNICA SA MEŠANOM FRANKATUROM 30 + 50 VIN I ZATEČEN PAR MADJARSKIH 2 KR. CELINA MADJARSKA + 5 VIN I MEŠANA FRANKATURA 10 P VERIGAR I 5 P ZAJEDNIČKO YU IZDANJE, tri objekta, dobar izbor.
1920/21 MONEY ORDER WITH MIXED FRANKING 30 + 50 VIN AND PAIR OF HUNGARIAN 2 KR. STATIONERIES FROM PREVIOUS PERIOD HUNGARY + 5 VIN AND MIXED FRANKING 10 P CHAIN BREAKERS AND 5 P MUTUAL YU ISSUE, three items, good choice.
Number of visitation: 933

LOT 1453

1453
1920. MEŠANA FRANKATURA UKLJUČUJUĆI NOVINSKE i PORTO MARKU KAO FRANKO : novinske od 2 i 4 vin upotrebljene kao franko, preporučeno pismo iz Budve za Cetinje. Novinske marke upotrebljene na pismima su izuzetno retke.
1920 MIXED FRANKING INCLUDING NEWSPAPE issue, POSTAGE DUE STAMP AS DEFINITIVE: newspaper stamps 2 and 4 vin used as definitive, registered letter from Budva to Cetinje. Newspaper stamps used on letters are extremely rare.
Number of visitation: 923

LOT 1454

1454
1920. Verigari 1 k horizontalni par sa retkim žigom BOROVLJE desno nezupčan, na debljem spužvastom papiru, atest Fleck.
1920 Chain Breakers 1 k horizontal pair with rare BOROVLJE cancel imperforate on right, on thick spongy paper, certificate Fleck.
Number of visitation: 921

LOT 1455

1455
*
1920.SIVI SPUŽVAST PAPIR: MUTNOPLAVA I PLAVA, porto provizorij dve kompletne serije na sivom spužvastom papiru, jedna u mutno plavoj, druga u plavoj boji, kamenotisak zupčanje 11 1/2. Odličan kvaliret
1920 GREY SPONGY PAPER : DIM BLUE and BLUE, postage due provisorium two complete sets on grey spongy paper one in dim blue the other in blue, lithography perforation 11 1/2. Very fine
Number of visitation: 851 Please make your bid

LOT 1456

1456
1920. JASTREBARSKO POŠTANSKA PRIZNANICA - PISMO SA IZUZETNOM FRANKATUROM 5 X 40 VIN + PAR 60 VIN, odličan kvalitet.
1920 JASTREBARSKO POSTAL RECEIPT - LETTER WITH EXQUISITE FRANKING 5 X 40 VIN + PAIR 60 VIN, very fine.
Number of visitation: 850 Please make your bid

LOT 1457

1457
1920. FRANKO I PORTO KAO TAKSA, MEŠANA IZDANJA VERIGARI UKLJUČIVŠI 2 PARA OD 20 VIN SA DRASTIČNO POMERENIM ZUPČANJEM, iz Zemuna Kotarskom sudu..
1920 DEFINITIVE AND POSTAGE DUE AS TAX STAMP, MIXED ISSUES OF CHAINBRAECHERS issue incl two pairs od 20 v WITH DRASTICLY MISPLACED PERFORATION, from Zemun to local Cort.
Number of visitation: 860

LOT 1458

1458
1920. IZRAZITO POMERENI PRETISAK, 2 × 5 p/15 v porto pomoćno izdanje, horizontalni par sa pomerenim pretiskom 10 mm u desno, na poleđini čekovne doznake sa provizornim žigom BRUSNICE.
1920 EXTREMELY MISPLACED OVERPRINT, 2×5 p/15 v postage due provisional issue, horizontal pair with overprint misplaced 10 mm rightwards, on back of check form with provisional BRUSNICE cancel.
Number of visitation: 863

LOT 1459

1459
1920. MEŠANA IZDANJA SLOVENIJE I AUSTRIJE, 3 × 2 h Merkur, austrijska novinska ekspresna marka, 20 v + 3 × 25 v Verigari, vinarsko i 5 p dinarsko izdanje, retka četvorobojna frankatura,tri izdanja, dve države, na pismu iz Splita za Zagreb, sa provizornim splitskim žigom.
1920 MIXED ISSUES OF SLOVENIA AND AUSTRIA, 3 × 2 h Mercury, Austrian newspaper express stamp, 20 v + 3 × 25 v Chain Breakers, vinar and 5 p dinar issue, rare four-color franking, three issues, two states, on letter from Split to Zagreb, with provisional Split cancel.
Number of visitation: 871

LOT 1460

1460

1920. Verigari 4 x 25 p vodoravni četverac na R - pismu iz Zagreba za Prag, ČSR. 1920. Verigari 2 x 5 v + 20 v na pismu iz Ljubljane za Šmarje u slovenačkoj Štajerskoj. 1920. Verigari 30 v + 40 v + 50 v + 60 v vinarko i 4 d dinarsko izd. na filatelističkom pismu loko Ljubljana sa žigovima u crvenoj boji. 1920. Verigari 3 x 10 v na pismu loko Zagreb i 3 x 30 v na R - pismu iz Dubrovnika za Cavtat.

1920 Chain Breakers 4x25 p horizontal block of four on R-letter from Zagreb to Prague, CSR. 1920 Chain Breakers 2x5 v + 20 v on letter from Ljubljana to Smarje in Slovenian Styria. 1920 Chain Breakers 30 v + 40 v + 50 v + 60 v vinar and 4 d dinar issue on philatelic letter Loco Ljubljana with cancels in red. 1920 Chain Breakers 3x10 p letter Loco Zagreb and 3x30 v on R-letter from Dubrovnik to Cavtat.

Number of visitation: 864 Please make your bid

Page: 1234››› of 4

Back to INDEX page