Search by keywords

Search by lot number

Page: 12345››› of 5

LOTS from 1457 to 1545

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1457

1457
1948. Avionsko pismo iz Savskog Marofa za Englesku sa atraktivnom ispravnom mešanom frankaturom tri avionske pmarke i porto marka upotrebljena kao franko marka. Odličan kvalitet.
1948 Airmail letter from Savski Marof to England with attractive correct mixed franking of three airmail stamps and postage due stamp used as franco. Very fine.
Number of visitation: 400 Please make your bid

LOT 1458

1458
1950. Karta iz Beograda avionom američkih vojnih snaga u Jugoslaviji za Washington pa za Massacusec. Karta je frankirana avionskim markama par od 2 d + 1 d. Marke su u dolasku žigosane američkim žigom i sa dvorediom ljubičastom oznakom" ova pošiljka je originalno frankirana u zemlji odakle je poslata. Neuobičajeni avionski objekat frankiran u američkoj ambasadi u Beogradu. Odličan kvalitet.
1950 Card from Belgrade by airmail of the American military forces in Yugoslavia to Washington and then to Massacusec. The card is franked with airmail stamps pair of 2 d + 1 d. The stamps were canceld on arrival with a US cancel and with a two-line purple mark "this shipment was originally franked in the country from which it was sent". An unusual airmail object franked at the US Embassy in Belgrade. Veryfine.
Number of visitation: 367 Please make your bid

LOT 1459

1459
,
1951/53 Pisma i karta sa prigodnim izdanjima, dva objekta poslata avionom, pismo sa isečkom dve avionske marke sa aerograma ispravno upotrebljene. Interesantan trio, Odličan kvalitet.
1951/53 Letters and a card with appropriate comemorative issues, two objects sent by air mail, a letter with a fragment of two aerogram cuted stamps used correctly. An interesting trio, very fine.
Number of visitation: 357 Please make your bid

LOT 1460

1460
1952. Celina aerogram 5 d dofrankiran za preporuku sa avionskim markama 1, 30 i 50 din. upućen iz Zrenjanina preko beogradskog aerodroma za vrlo retku destinaciju TEHERAN u Iranu. Dol. žig na poleđini. Odličan kvalitet.
1952 Stationery aerogram 5 d upfranked for recommendation with airmail stamps 1, 30 and 50 dinars. sent from Zrenjanin via Belgrade airport to a very rare destination TEHRAN in Iran. Arr. cds on the back. Very fine.
Number of visitation: 384

LOT 1461

1461
1957/70. PRVI LETOVI STRANIH AVIO KOMPANIJA: Zbirka na albumskim listovima sa detaljnim opisom 42 leta stranih avio prevoznika iz Jugoslavije od kojih neki vrlo retki, prvi put u prodaji. Odličan osnov za dalju razradu. Vrlo dobar kvalitet. Povoljno
1957/70 FIRST FLIGHTS OF FOREIGN AIRMAIL COMPANIES: Collection on album pages with detailed description of 42 flights of foreign companies from Yugoslavia, some of them very rare, first time auctioned. Very fine. Favorably.
Number of visitation: 358

LOT 1462

1462
E,

1945. PROBNI OTISAK jedini do sada poznati UNIKAT: Tito celina 5 d Br. 1 u CRNO zelenoj boji na belom tankom kredastom papiru. Do sada nepoznata proba U LITERATURI. Prilika za specijalistu. Odličan kvalitet.
1945 PROOF PRINT the only KNOWN UNIQUE so far: Tito STATIONERY 5 d No 1 in black green on white thin chalky paper. A unknown proof in literature. Opportunity for a specialist. Very fine.

Number of visitation: 558

LOT 1463

1463
1945. Celina 3/2 sa DVOSTRUKIM PRETISKOM "Demokratska federativna Jugoslavija" i dvostruko "+3" upućena iz Beograda na front sa uokvirenom cenzurom. Veoma redak dvostruki pretisak. Odličan kvalitet.
1945 Stationery 3/2 with DOUBLE OVERPRINT "Democratic Federal Yugoslavia" and double "+3" sent from Belgrade to the front line, with framed censorship. Very rare double overprint. Very fine.
Number of visitation: 519

LOT 1464

1464
1945. Celina Tito 2 d ispravno dofrankirana sa DFJ izdanjem 4 d za preporuku, upućena iz IĐOŠA za Petrovgrad. Ukras za zbirku. Odličan kvalitet.
1945 Stationery Tito 2 d correctly upranked with DFJ issue 4 d for recommendation, sent from I?OŠ to Petrovgrad. Decoration for the collection. Very fine.
Number of visitation: 519 Please make your bid

LOT 1465

1465
1946/49. Tri celine sa likom Tita, neupotrebljene, dve karte i pismo. Odličan kvalitet.
1946/49 Three stationeries with the image of Tito, unused, two cards and a letter. very fine.
Number of visitation: 511

LOT 1466

1466
1946. Preporučena celina Tito u crvenoj boji iz Bohinjske Bistrice avionom za Čehoslovačku. Ispravno dofrankirana sa mešanim DFJ izdanjeima partizani 4 X 1 d + 3 d, Ispravna frankatura 9 d za avionsku pošiljku. Odličan kvalitet.
1946 Recommended stationery: Tito in red from Bohinjska Bistrica to Cehoslovakia by airplane. Properly franked with mixed DFJ issue partisans 4 X 1 d + 5 d. Correct franking for air mail. Very fine.
Number of visitation: 523

Page: 12345››› of 5

Back to INDEX page