Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 1603 to 1619

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1603

1603
1950. RETKA AVIO DESTINACIJA BEOGRAD - SIDNEJ, 3 × 10/20 d, horizontalni trojac na visoko frankiranom avio preporučenom pismu za Australiju, sa dolazom na poleđini.
1950 RARE AIRMAIL DESTINATION BELGRADE-SIDNEY, 3×10/20 d, horizontal strip of three on high franked airmail registered letter to Australia, arr cds.
Number of visitation: 397

LOT 1604

1604
1950. RETKA FRANKATURA, 5 d + 4 × 10 d Šahovska Olimpijada, Dubrovnik, na avio pismu za Buenos Aires, sa prigodnim dubrovačkim žigom u crvenoj boji.
1950 RARE FRANKING, 5 d + 4×10 d Chess Olympic Games, Dubrovnik, on airmail letter to Buenos Aires, with commemorative Dubrovnik cancel in red.
Number of visitation: 343 Please make your bid

LOT 1605

1605
1950. DVA RANA AVIO PISMA ZA USA, 2 × 0.50 d + 5 d + 10 d Avionka na avio preporučenom pismu iz Vršca za Los Angeles i 2 d + 3 d + 10 d Vazduhoplovni slet na avio preporučenom pismu iz Sarajeva za St. Petersburg, Florida, oba sa dolazima na poleđini.
1950 TWO EARLY AIRMAIL LETTERS TO USA, 2×0.50 d + 5 d + 10 d airmail issue on airmail registered letter from Vrsac to Los Angeles and 2 d + 3 d + 10 d Air Show on airmail registered letter from Sarajevo to St. Petersburg, Florida, both with arr cds.
Number of visitation: 340 Please make your bid

LOT 1606

1606
1951. RETKA RANA AVIO DESTINACIJA BEOGRAD - TIBERIAS, trobojno avio koverat-pismo upućeno preporučeno avionom za Izrael, sa carinskom kontrolnom nalepnicom i dva dolaza na poleđini.
1951 RARE EARLY AIRMAIL DESTINATION BELGRADE - TIBERIAS, three-color airmail letter card sent registered by plane to Israel, with customs control label and two arr cds.
Number of visitation: 341

LOT 1607

1607
1952. RETKA AVIO DESTINACIJA ILOVIK KOD LOŠINJA - KEČIKAN, trobojno avio koverat-pismo upućeno preporučeno avionom iz Sv. Petra kod Lošinja, današnji Ilovik, za Aljasku, sa tranzitom Njujorka i dolazom na poleđini.
1952 RARE AIRMAIL DESTINATION ILOVIK NEAR LOSINJ - KECIKAN, three-color airmail letter card sent registered by plane from Sv. Petar near Losinj, modern Ilovik, to Alaska, with New York transit and arr cds.
Number of visitation: 399

LOT 1608

1608
1954. I ŽIVOTINJE, osam vrednosti do 50 d na osmobojnom avio pismu upućenom preporučeno iz Zadra za St. Petersburg, Fla. USA, sa dva dolaza na poleđini.
1954 1st ANIMALS, eight denominations to 50 d on eight-color airmail letter sent registered from Zadar to St. Petersburg, Fla. USA, two arr cds on back.
Number of visitation: 336 Please make your bid

LOT 1609

1609
1956. MORSKE ŽIVOTINJE, pet vrednosti uklj. ključnu od 100 d na petobojnom avio pismu upućenom preporučeno iz Kikinde za Sakramento, Cal. USA, prvi dan upotrebe, sa dva dolaza na poleđini.
1956 SEA ANIMALS, five denominations incl. key 100 d on five-color airmail letter sent registered from Kikinda to Sacramento, Cal. USA, first day of use, two arr cds on back.
Number of visitation: 337 Please make your bid

LOT 1610

1610
1957/70. PRVI LETOVI STRANIH AVIO KOMPANIJA: Zbirka na albumskim listovima sa detaljnim opisom 42 leta stranih avio prevoznika iz Jugoslavije od kojih neki vrlo retki, prvi put u prodaji. Odličan osnov za dalju razradu. Vrlo dobar kvalitet.
1957/70 FIRST FLIGHTS OF FOREIGN AIRMAIL COMPANIES: Collection on album pages with detailed description of 42 flights of foreign companies from Yugoslavia, some of them very rare, first time auctioned. Very fine.
Number of visitation: 216 Please make your bid

LOT 1611

1611

1950. ZAMRLJANA ŠTAMPA - TITO neupotrebljeno koverat - pismo i dofrankirano loko Dubrovnik.1950. IZRAZITO POMERENA ŠTAMPA NA POLEĐINI, dva neupotrebljena koverat - pisma.

1950. KOMPLETNI ZRCALNI OTISAK UŠTAMPANE MARKE na unutrašnjem delu neupotrebljenog koverat - pisma u crveno karminskoj boji.

1952. DVA ČETVOROBOJNA PREPORUČENA KOVERAT - PISMA , dva formata i dva štampanja, oba za Beograd.

1950 BLURRED PRINTING - TITO unused envelope and addtionally franked Loco Dubrovnik. 1950 EXTREMELY MISPLACED PRINTING ON BACK, two unused envelopes.
1950 COMPLETE MIRROR PRINTING OF IMPRINTED STAMP on inner part of unused envelope in red-carmine. 1952 TWO FOUR-COLOR REGISTERED ENVELOPES, two formats and two printings, both to Belgrade.

Number of visitation: 544

LOT 1612

1612
,
1948. AVIONSKO I PREPORUČENO TROBOJNO KOVERAT - PISMO, oba sa hrvatskim tekstom.1949/50. DVA PREPORUČENA TROBOJNA KOVERAT - PISMA srpski odn. hrvatski tekst, sa i bez propagandnog sutiska na poleđini. 1950/53. AVION, PREPORUKA, POVRATNI RECEPIS tri četvorobojna koverat - pisma različito upotrebljena dva u domaćem saobraćaju, jedno za Holandiju. 1950/52. DVA IZDANJA KOVERAT - PISMA sa i bez adresnih linija, oba preporučena, jedno sa povratnim recepisom.
1948 AIRMAIL AND REGISTERED THREE-COLOR ENVELOPE, both with Croatian text. 1949/50 TWO REGISTERED THREE-COLOR ENVELOPES Serbian i.e. Croatian text, with and without propaganda se-tenant on back.1950/53 PLANE, REGISTRATION, ADVICE OF DELIVERY three four-color envelopes differently in domestic use, one to Holland. 1950/52 TWO ISSUES OF ENVELOPES with and without address lines, both registered, one with advice of delivery.
Number of visitation: 539

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page