Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 17 to 25

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 17

17
1836. KARANTINSKO PISMO, poslato iz Bitolja - Monastir (Makedonija) Otomanska imperija, zaustavljeno u karantinu ALEKSANAČKOM kontrolisano i zatvoreno sa voštanim žigom srpskog karantina (u odličnom kvalitetu) Kardoš : strana 31 broj žiga1g 19 X22 mm. Pismo putovalo u Srbiju upućeno srpskoj gradskoj policiji u Beogradu Vrlo rana karantinska kontrola u luksuznom kvalitetu.
1836 QUARANTINE LETTER, sent from Bitola - Monastir (Macedonia) Ottoman Empire, stopped in QUARANTIN Aleksanac controled and closed with a wax siel of Serbian quarantine (in excellent quality) Kardos: page 31 No. 1 g, 19 x22 mm. Letter to the route to Serbia to City police in Belgrade. Exceptional postal historical exhemplar of cholera protection and at entry into Serbia. Very early quarantine control in excellent quality.
Number of visitation: 126 Please make your bid

LOT 18

18
1840. KARANTINSKA "FEDA LIČNOSTI": pasoš izdat u karantinu RAČA za Stanka Mitrovića turskog državljanina koji ide iz Bosne u Srbiju "sa jednom kravom i teletom" naplaćena taksa 20 para za pasoš i 1 groš i 20 para za čišćenje u karantinskoj stanici. Desno uštampani žig RAČANSKOG KARANTINA. Redak dokument srpskog sanitarnog kordona, prva brana od kolere sa turske teritorije. Odličan kvalitet.
1840. QUARANTINE "FEDA of the PERSON": passport issued in the quarantine of RACA for Stanko Mitrovic, a Turkish citizen who is going from Bosnia to Serbia "with one cow and a calf", a fee of 20 pars was charged for the passport and 1 gros and 20 para for cleaning at the quarantine station. RACAN QUARANTINE mark inprinted on the right. A rare document of the Serbian sanitary cordon, the first cholera preserve from Turkish territory. VF
Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 19

19
1841. KARANTINSKO PISMO, poslato iz Prilepa (Makedonija) Otomanska imperija, zaustavljeno u karantinu ALEKSANAČKOM kontrolisano i zatvoreno sa voštanim žigom srpskog karantina (u odličnom kvalitetu) Kardoš : 1b 19 X22 mm. Pismo putovalo kroz Srbiju do Zemunskog Karantina sa voštanim žigom "SIGNUM SANITATIS ZEMLIENSIS" i CRNIM KARANTINSKIM ŽIGOM "NETO DI FUMO E DI DENTRO ZEMLIN. Pismo je nastavilo put kroz austrisku teritoriju do Pešte. na pole?ini je i rukopisna oznaka agenta Georgi Anastasijevića koji je preuzeo pismo u Aleksincu za dalju isporuku. Izuzetan poštansko istoriski primerak zaštite od kolere i na ulasku u Srbiju i na severnoj srpskoj granici u Austriju. Vrlo rana karantinska kontrola u odličnom kvalitetu.
1841 QUARANTINE LETTER, sent from Prilep (Macedonia) Ottoman Empire, stopped in QUARANTIN Aleksanac controled and closed with a wax siel of Serbian quarantine (in excellent quality) Kardos: No. 1b, 19 x22 mm. Letter to the route throught Serbia to Zemun QUARANTINE with waxed siel "Signum Sanitatis Zemliensis"and black Quarantine mark Neto Di Fumo E di Dentro Zemlin. The letter continued through Austrian territory to Pest. The manuscript of the Georgi Anastasijevic's that took the letter to further delivery from Aleksanac. Exceptional postal historical exhemplar of cholera protection and at entry into Serbia and on the south frontire of Austria. Very early quarantine control in excellent quality.
Number of visitation: 126 Please make your bid

LOT 20

20

1841. PISMO SA ŽIGOM SRPSKOG KARANTINA RAČA, poslato preko Šapca sa retkim prvim žigom NO. ŠABAC za Kragujevac, ministarstvu unutrašnjih poslova. Jasan voštani žig sa natpisom "PEČAT KARANTINA RAČANSKOG". Povoljna prilika za sakupljače karantinskih žigova sa početka srpske predfilatelije. Odličan kvalitet.

1841 LETTER WITH SERBIAN QUARANTINE MARK OF RACA, sent via Šabac with rare first cancel NO. ŠABAC for Kragujevac, Ministry of Internal Affairs. Clear wax seal with the inscription "QUARANTINE SEAL OF RACA". A favorable opportunity for collectors of quarantine cancellations from the beginning of Serbian pre-philately. VF

Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 21

21

1842. SRPSKI KARANTIN : Putovalo :VELES -ALEKSINAC-BEOGRAD- PEŠTA: PISMO KOJE JE PROŠLO DVE KARANTINSKE KONTROLE,: SRPSKU KOD ALEKSINCA (voštani žig) i AUSTRISKU U ZEMUNU: (sa dva voštana žiga) KARDOŠ No 18 (na 34 strani) : Tranzitno pismo iz Velesa za Budimpeštu zadržano u Srpskom karantinu ALEKSINAC sa odgovarajućim žigom KONTUMAC ALEKSINAČKI ćirilicom sa rukopisnom manipulacijom. Na Austriskoj granici pismo je ponovo dezinfikovano u karantinskoj stanici Zemun sa dva odgovarajuća voštana žiga. Izuzetno redak primerak tranzitne pošte kroz Srbiju iz perioda pre UPU odličan kvalitet. U sadržini pisma rukopisno VELES 6. juli 1842. ćirilicom.

1842 SERBIAN QUARANTIN: Letter from: VELES -ALEKSINAC-BEOGRAD- PEŠTA: LETTER PASSED TWO QUARANTINE CONTROL, SERBIAN ONE BY ALEKSINAC (wax seal) AND AUSTRIAN IN ZEMUN QUARANTIN STATION (with two wax seals): Kardosh No 18 on page 34: Transit letter sent from Veles (Macedonia then in Turkey - Ottoman empire) to Pest, Hungary, passed through Aleksinac - Serbian quarantine, with quarantine wax seal " KONTUMAC ALEKSINACKI " in Cyrillic and handwritten manipulation. Enteing Austria border at Semlin second disinfectio quarantine station with complete wax seals applied alongside with quarantine hand stamp. Extremely rare example of transit mail through Serbia from period before UPU. Excellent quality. Content of the letter shows that the letter was sent from Veles on 6 th July
1842, hand written in Cyrillic.

Number of visitation: 127 Please make your bid

LOT 22

22

1850. SRPSKI KARANTIN ŠEPAČKA ADA, (SASTANAK): Putovalo iz Bosne iz Bijeljine, skelom do KARANTINA/ Sastanka kod gradiča Šepac - ŠEPAČKA ADA i poštom kroz Kneževinu Srbiju do Loznice (voštani žig pošiljaoca Turčina Hadži Efendija Husein). KARDOŠ napominje da je čuo da je ovaj Karantin postojao ali ga nije video. (na 32. strani). U sadržini pisma rukopisno Bijeljina 28. aprila 1850. ćirilicom. Unutra oznaka primljeno 5. maja 1850. Pismo upućeno Načelniku sreza Podrinjskog Iliji Čvoriću. U karantinu pismo je samo izbockano i dimnjeno nije smelo da se otvori jer je po zakonu pismo upučeno službenom licu. Jedno od 3 poznata žiga ovog najre?eg srpskog karantina. Garancija aukcije, prilika za vrhunskog sakupljača karantinske poštanske istorije, odličan kvalitet.

1850 SERBIAN QUARANTINE SEPACKA ADA, RASTEL OFFICE (Border meeting point) send from Bosnia Otoman administration from Bijeljina by ferry to Quarantine/ Rastel point near small town Sepac - Sepacka Ada and by mail through the principality of Serbia to Loznica. On the back waksed siel (Hadži Efendija Husein in Ottoman). Kardos notes that this quarantine existed but he did not see it. (on the page 32 ). In the content of the letter is manuscript Bijeljina on April 28, 1850. Cyrillic. Inside: received on May 5, 1850, a letter sent to the Chief of District Podrinje Ilija Cvoric. In quarantine, the letter was only skewed and smoked it was not allowed to open it because the letter was addressed to the High state Officer. One of the 3 known quarantine cancels. The rarest Serbian Quarantine. Auction guarantee, opportunity for top collectors of quarantine postal history, excellent quality.

Number of visitation: 127 Please make your bid

LOT 23

23
1872. Pasoš u obliku pisma sa retkim žigom: VIDJEN U KARANTINU U ALEKSINCU dozvoljava se Jozefu raičniku ulaz u Srbiju, koji putuje iz Peći na Kosovu. Overeno je i okruglim karantinskim pečatom Karantina Aleksanačkog. Dokument-pismo je požutelo zbog dimnjenja radi zaštite od kolere.
1872 A passport in the form of a letter with a rare mark: SEEN IN QUARANTINE IN ALEKSINC allows Jozef Raicnik to enter Serbia, traveling from Peja (Ipek - Peć) in Kosovo. It is also certified with the round quarantine seal of Karantin Aleksanacki. The document-letter has turned yellow due to fumigation to protect against cholera.
Number of visitation: 127 Please make your bid

LOT 24

24
1885 Ma?arski vojnički ukaz izdat u Oravici, upućen za Austriju sa izuzetno retkim SRPSKIM podkarantinom : Kraljevski karantin RADUJEVAČKI. Prilika za sakupljače karantinske teme u Srbiji.
1885 Hungarian military decree issued in Oravica, sent to Austria with extremely rare SERBIAN quarantine: Royal quarantine RADUJEVACKI. Opportunity for collectors of quarantine topics in Serbia.
Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 25

25
Lit
2018. SRPSKI KARANTINI : Studija sanitarnog kordona i dezifekcione pošte Srbije, ilustrovani katalog sa popisom svih karantina koji su okruživali i štitili Srbiju od kuge od 1727. do 1880. sa slikama svih postojećih žigova koji su se koristili na pismima prilikom dezinfekcije. Autor Slobodan Šotra, saradnik Srpske Akademije nauka i član SFS-a.
2018 SERBIAN QUARANTIN STATIONS : Study of Sanitary cordon and desinfection post of Serbia, ilustrated catalog with register of all quarantin stations surrounded and protect Serbia from plague from 1727 to 1880, ilustrated of all exhisting marks used on letters during desinfection. Author Slobodan Sotra associate of Serbian science Academy and member of UFS.
Number of visitation: 127 Please make your bid

Back to INDEX page