Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 1955 to 1962

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1955

1955
1945. Jedna od najranijih karata Jzgoslavije UPUĆENA AVIONOM za USA, preporučeno, avionska nalepnica zaostala iz Kraljevine Jugoslavije, Crvenom Krstu America, sa dolaznim žigom aerodroma u Njujorku i dolaznim Washington D.C. sa ispravnom frankaturom 2 X 0.50 i parom od 6 DFJ dinara. Ukupno 13 d. 3 d poštarina, 4 d preporuka i 6 d avionski dodatak. Žig Stara pazova. Prilika za sakupljače rane avio pošte. Odličan kvalitet.
1945 One of the earliest cards of Yugoslavia AIRMAILD to USA, registered, airmail sticker left behind from the Kingdom of Yugoslavia, to American Red Cross, with New York airport arrival postmark and Washington D.C. arrival postmark. Correct franking 2 X 0.50 and a pair of 6 DFJ dinars. A total of 13 d. 3 d postage, 4 d registered and 6 d air mail addition. Stamp of Stara Pazova. An opportunity for collectors of early airmail. VF
Number of visitation: 49 Please make your bid

LOT 1956

1956
1951. Aerogram 5 d dofrankiran partizanima izdanje sa 0.50 i visokih 20 d, sa pretiskom upućen preporučeno avionom iz Osijeka preko aerodroma u Beogradu za Ohio USA preko aerodroma u New York-u. Na pole?ini 6 atraktivnih američkih žigova. Vraćen u Osijek sa dol. žigom. Odličan kvalitet.
1951 Aergram- air mail letter , stationery 5 d upgraded 0.50 and 20 d partisans issue with overprint send registered by air mail from Osijek via belgrade airport to Ohio USA, transit New York airport. Returne to Osijek with arrival cancel. On the back 6 atractive American cancels. very fine.
Number of visitation: 49 Please make your bid

LOT 1957

1957
1951. Aerogram 5 d poslat avionskom poštom preporučeno iz Virovitice za Sidnej u Australiji. Ispravno dofrankiran sa 10d za preporuku i na pole?ini sa 20 + 1 d avionske marke. Redak tip žiga Virovitice, dol. žig aerodroma u Sidneju. Dobar kvalitet.
1951 Aerogram 5 d sent by registered airmail from Virovitica to Sydney, Australia. Correctly franked with 10d for recommendation and on the back with 20 +1d airmail stamps. Rare type of cancel Virovitica, arr cds of Sydney Airport. F
Number of visitation: 48 Please make your bid

LOT 1958

1958
1952. Aerogram 5d dofrankiran sa3+10+100 d iz Varaždina za veoma retku destinaciju BANGKOK, tranzit aerodrom Zair, dolaz aerodrom u Bankoku.
1952. Aerogram 5d franked with 3+10+100 d from Varaždin for the very rare destination BANGKOK, transit airport Zaire, arrival airport in Bangkok.
Number of visitation: 50 Please make your bid

LOT 1959

1959
1953. Aerogram ispravno dofrankiran za težinu od 20 gr. sa 20 + 25 d upućen avionom iz Zagreba preko aerodroma u Atini za Beirut u Libanu. Tranzit i dolaz na pole?ini. Retka avionska destinacija. Dobar kvalitet.
1953. Aerogram correctly franked for a weight of 20 gr. with 20 + 25 d sent by plane from Zagreb via the airport in Athens to Beirut in Lebanon. Transit and arrival on the back. A rare airline destination. F-VF
Number of visitation: 48 Please make your bid

LOT 1960

1960
1954. Aerogram ispravno dofrankiran za težinu do 10 gr. sa 35 d upućen avionom iz Beograda za Beirut u Libanu. Dolazne oznake napred. Retka avionska destinacija. Dobar kvalitet.
1954. Aerogram correctly franked for a weight up to 10 gr. with 35 d sent by plane from Belgrade to Beirut in Lebanon. A rare airline destination. F-VF
Number of visitation: 48 Please make your bid

LOT 1961

1961
1955. Dva aerograma upućena avionom iz Zagreba sa ispravno dofrankiranim markama privrede za Sao paolo u Brazilu i Montevideo U Urugvaju. na jednom aerogramu zbog težine od 16 gr. dofrankirana je marka visoke vrednosti od 100 d. Prilika za sakupljače ovih vrlo omiljenih destinacija. Odličan kvalitet
1955. Dva aerograma upućena avionom iz Zagreba sa ispravno dofrankiranim markama privrede za Sao paolo u Brazilu i Montevideo U Urugvaju. na jednom aerogramu zbog težine od 16 gr. dofrankirana je marka visoke vrednosti od 100 d. Prilika za sakupljače ovih vrlo omiljenih destinacija. VF.
Number of visitation: 48 Please make your bid

LOT 1962

1962
1956. Preporučeno avionsko pismo sa odgovarajućom frankaturom uključujući visokih 100 din. za USA. Više puta readresovano( pet puta) i vraćeno u Beograd sa naznakom "nije tražio - non reclame". Interesantan obkekat avionske pošte sa više letova po Americi i nazad u Srbiju. Odličan kvalitet.
1956 Registered airmail letter with appropriate franking including high 100 dinars for the USA. Re-addressed several times (five times) and returned to Belgrade with the indication "not requested - non reclame". An interesting posttal object of airmail with several flights across America and back to Serbia. VF
Number of visitation: 48 Please make your bid

Back to INDEX page