Search by keywords

Search by lot number

Page: 12345››› of 5

LOTS from 24 to 73

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 24

24
1866. NOVINSKE MARKE NA FALŠ PISMU, 1 p i 2 p Grb, srpske novinske marke na pismu upućenom sa turske teritorije za Beč, sa originalnim karantinskim i voštanim žigom na poleđini, sa tranzitima Zemuna i Graca i retkim pograničnim manipulativnim žigom No 98/ KK BRIEFSAML/LEXP 23FEB: sa ovalnim žigom POŠTA/ĆUPRIJSKA i markama namontiranim na zemunski žig.
1866 NEWSPAPER STAMPS ON FALSE LETTER, 1 p and 2 p Coat of Arms, Serbian newspaper stamps on letter sent from Turkish territory to Vienna, with original quarantine and wax seal on back, with transit Zemun and Graz cancels and rare border manipulative No 98/ KK BRIEFSAML/LEXP 23FEB: cancel with oval POSTA/CUPRIJSKA cancel and stamps put on Zemun cancel.
Number of visitation: 821

LOT 25

25
*
1866. Grb 1 p novinska marka II štampanje u TAMNO bronzano zelenoj boji i 1 p IV štampanje obe sa kompletnom originalnom gumom i sa sva četiri široka randa
1866 Coat of Arms 1 p newspaper stamp 2nd printing in DARCK bronze-green and 1 p IV printing all with complete original gum and all four wide margins.
Number of visitation: 792

LOT 26

26
*
1866. NOVINSKA MARKA 2 p III štampanje u čokoladnoj boji sa originalnom gumom, pozicija 4 u tabaku. Odličan kvalitet.
1866 NEWSPAPER STAMP 2 p 3rd printing in chocolate SHADE with original gum, position 4 in sheet. Very fine.
Number of visitation: 794

LOT 27

27
*

1866. Mihailo 10 p bečko štampanje, tzv " bečka desetka " u žuto oker boji ( Mi 1 ) zupci dobri, boja jasna tamna oker nijansa, puna ORIGINALNA guma, paraf E. Derocco primerak za kompletiranje zbirke.
1866 Mihailo 10 p Viennese printing, (first stamp of Serbia) in yellow-ochre (Mi 1), full ORIGINAL gum, perfs. fine, color bright ochre, signed E. Derocco, item for every collection.

Number of visitation: 1024

LOT 28

28
1866. KOMPLETNO BEČKO ŠTAMPANJE, Mihailo, bečko štampanje, kompletna serija sa jednoredim žigovima naplaćeno i preporučeno u dobrom kvalitetu.
1866 COMPLETE VIENNESE PRINTING, Mihailo, Viennese printing, complete set with one-line postage paid and registered cancels, fine.
Number of visitation: 998 Please make your bid

LOT 29

29
1866. VEOMA RETKA MEŠANA IZDANJA 20 p bečko + 2 x 40 p I beogradsko pelir papir, na manjem isečku sa jednoredim žigom NAPLAĆEN u crnoj boji.
1866 VERY RARE MIXED ISSUES 20 p Viennese + 2x40 p 1st Belgrade, pelure paper, on small fragment with on-line cancel POSTAGE PAID in black.
Number of visitation: 1008

LOT 30

30
E
1867. NEZUPČANO PRVO BEOGRADSKO ŠTAMPANJE, 1 p Mihailo, novinska marka u svetlo mlečnozelenoj boji na tanjem negumiranom papiru, I beogradsko štampanje, NEZUPČANA (Mi 9 Aa U, tiraž 100 komada - dva negumirana tabaka) punca Veličković, atest Krstić.
1867 IMPERFORATE FIRST BELGRADE PRINTING, 1 p Mihailo, newspaper stamp in light-milky-green on thin ungummed paper, 1st Belgrade printing, IMPERFORATE (Mi 9 Aa U, 100 copies printed - two ungummed sheets) sign Velickovic, certificate Krstic.
Number of visitation: 993 Please make your bid

LOT 31

31
F
1867. Mihailo 2 p novinska marka, dosta uspeli falsifikat starijeg datuma u nezupčanom četvercu na veoma tankom papiru sa gumom, sve četiri marke rukopisno označene sa FALSCH ! crnim mastilom, veoma retko na tržištu.
1867 Mihailo 2 p newspaper stamp, very successful old forgery in imperforate block of four on very thin paper with gum, all four stamps pen marked with FALSCH! in black ink, very rare on market.
Number of visitation: 1060 Please make your bid

LOT 32

32
1867. IZUZETNO RETKA 80 PARA VIŠESTRUKA FRANKATURA, 2 × 40 p Mihailo, I beogradsko štampanje na pelir papiru na preporučenom pismu II stope težine upućenom iz Obrenovca za Valjevo, poništene okvirnim žigom preporuke u crnoj boji, poznato samo par ovako frankiranih pisama, za ozbiljnu zbirku Kneževine.
1867 EXTREMELY RARE 80 PARAS MULTIPLE FRANKING, 2×40 p Mihailo, 1st Belgrade printing on pelure paper on registered letter 2nd weight tier sent from Obrenovac to Valjevo, with boxed registration cancel in black, only few letters franked in such manner known, for Principality of Serbia supreme collection.
Number of visitation: 1066

LOT 33

33
1867. ORIGINALNO ŽIGOSANA NOVINSKA MARKA, 2 p Mihailo, novinska marka, I beogradsko štampanje, zupčanje 9 1 sa originalnim okvirnim žigom NAPLAĆENO u crnoj boji, retkost oblasti, atest Krstić.
1867 ORIGINALLY CANCELLED NEWSPAPER STAMP, 2 p Mihailo, newspaper stamp, 1st Belgrade printing, perforation 9 1/2 with original boxed cancel NAPLACENO (postage paid) in black, rarity of the area, certificate Krstic.
Number of visitation: 1062 Please make your bid

Page: 12345››› of 5

Back to INDEX page