Search by keywords

Search by lot number

Page: 123››› of 3

LOTS from 259 to 279

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 259

259
1919. ADANSKI PROVIZORIJ NA PISMU, devetnaest različitih vrednosti, mađarska franko, novinska, ekspres i porto izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Adu, na ekspresnom pismu iz Pančeva za Temišvar, sa dve srpske cenzure, okvirnom numeričkom i dolaznom temišvarskom, foto atest Flasch.
1919 ADJANSKI PROVISORIUM ON LETTER, nineteen different denominations, Hungarian definitive, newspaper, express and postage due issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Ada, on express letter from Pancevo to Temesvar, with two Serbian censor marks, boxed numerical and arrival Temesvar, photo certificate Flasch.
Number of visitation: 580

LOT 260

260
*,**
1919. ADANSKI PROVIZORIJ, četrnaest različitih vrednosti, mađarska franko, novinska i porto izdanja sa ručnim pretiskom državnog grba u crnoj boji, lokalno izdanje za Adu.
1919 ADJANSKI PROVISORIUM, fourteen different denominations, Hungarian definitive, newspaper and postage due issues with hand-made overprint of state coat of arms in black, local issue for Ada.
Number of visitation: 577

LOT 261

261
**

1919. FEHERTEMLOMSKI PROVIZORIJ, 6 f, 10 f, 12 f mađarski porto - crvene brojke, sve sa jednoredim kosim ručnim pretiskom FRANKO u crnoj boji, lokalno pomoćno izdanje za Belu Crkvu.
1919 FEHERTEMLOM PROVISORIUM, 6 f, 10 f, 12 f Hungarian postage due - red figures, all with one-line slanting hand-made overprint FRANKO in black, local provisional issue for Bela Crkva.

Number of visitation: 583

LOT 262

262
1877/78. VP VRHOVNE KOMANDE, elipsasti žig na dop. karti i jednokružni na vojničkoj - plavi karton i INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA na vojničkoj - žuti karton.
1877/78 VP VRHOVNE KOMANDE (headquarters military post office), oval cancel on postal card and circular cancel on military - blue cardboard and INSPEKCIJA VOJNIH POSTA cancel on military - yellow cardboard.
Number of visitation: 875

LOT 263

263
1878/79. KOMPLET SVE TRI BOJE KARTON-PAPIRA, sa različitim žigovima, INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA, ovalni VP/VRHOVNE KOMANDE u crnoj odn. plavoj boji i jednokružni VP/VRH.KOMANDE.
1878/79 COMPLETE ALL THREE COLORS OF CARDBOARD, with different cancels, INSPEKCIJA VOJNIH POSTA (military post office inspection), oval VP/VRHOVNE KOMANDE in black i.e. blue and circular VP/VRH.KOMANDE (headquarters military post office).
Number of visitation: 866 Please make your bid

LOT 264

264
1878. VP ŠUMADIJ(SKOG) KORA, veoma redak žig vojne pošte u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj sa položaja kod Vranja za Negotin.
1878 VP SUMADIJ(SKOG) KORA, very rare military post office cancel, very fine, on military card sent from position near Vranje to Negotin.
Number of visitation: 907

LOT 265

265
1878. ĐUMRUK BEOGRADSKI jednokružni žig na uvoznoj carinskoj deklaraciji pošiljke austrijskog Crvenog Krsta, srpsko turski rat.
1878 DJUMRUK BEOGRADSKI (Belgrade customs station) circular cancel on import custom declaration for Austrian Red Cross parcel, Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 904 Please make your bid

LOT 266

266
1878. K. SRB. POŠTA / BELA PALANKA jednokružni žig u luksuznom kvalitetu na pismu sa položaja za Jagodinu, upotrebljen kao žig vojne pošte u srpsko turskom ratu.
1878 K. SRB. POSTA/BELA PALANKA circular cancel, superb, on letter from position to Jagodina, used as military post office cancel in Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 917

LOT 267

267

1878. SLUŽBENI TELEGRAM ZA OSLOBOĐENO PROKUPLJE, prijemni formular za telegram upućen iz Beograda generalu Lešjaninu, komandantu Moravskog kora sa položajem u Prokuplju.
1878 OFFICIAL TELEGRAM FOR LIBERATED PROKUPLJE, delivery form for telegram sent from Belgrade to general Lesjanin, commander of Moravski kor positioned in Prokuplje.

Number of visitation: 896

LOT 268

268
*
1912. SOFIJA JOVANOVIĆ, ŽENSKI KOMITA, Balkanski rat, R! I/II
Number of visitation: 894

Page: 123››› of 3

Back to INDEX page