Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 262 to 268

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 262

262
1877/78. VP VRHOVNE KOMANDE, elipsasti žig na dop. karti i jednokružni na vojničkoj - plavi karton i INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA na vojničkoj - žuti karton.
1877/78 VP VRHOVNE KOMANDE (headquarters military post office), oval cancel on postal card and circular cancel on military - blue cardboard and INSPEKCIJA VOJNIH POSTA cancel on military - yellow cardboard.
Number of visitation: 623

LOT 263

263
1878/79. KOMPLET SVE TRI BOJE KARTON-PAPIRA, sa različitim žigovima, INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA, ovalni VP/VRHOVNE KOMANDE u crnoj odn. plavoj boji i jednokružni VP/VRH.KOMANDE.
1878/79 COMPLETE ALL THREE COLORS OF CARDBOARD, with different cancels, INSPEKCIJA VOJNIH POSTA (military post office inspection), oval VP/VRHOVNE KOMANDE in black i.e. blue and circular VP/VRH.KOMANDE (headquarters military post office).
Number of visitation: 615 Please make your bid

LOT 264

264
1878. VP ŠUMADIJ(SKOG) KORA, veoma redak žig vojne pošte u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj sa položaja kod Vranja za Negotin.
1878 VP SUMADIJ(SKOG) KORA, very rare military post office cancel, very fine, on military card sent from position near Vranje to Negotin.
Number of visitation: 642

LOT 265

265
1878. ĐUMRUK BEOGRADSKI jednokružni žig na uvoznoj carinskoj deklaraciji pošiljke austrijskog Crvenog Krsta, srpsko turski rat.
1878 DJUMRUK BEOGRADSKI (Belgrade customs station) circular cancel on import custom declaration for Austrian Red Cross parcel, Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 631 Please make your bid

LOT 266

266
1878. K. SRB. POŠTA / BELA PALANKA jednokružni žig u luksuznom kvalitetu na pismu sa položaja za Jagodinu, upotrebljen kao žig vojne pošte u srpsko turskom ratu.
1878 K. SRB. POSTA/BELA PALANKA circular cancel, superb, on letter from position to Jagodina, used as military post office cancel in Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 639

LOT 267

267
1878. SLUŽBENI TELEGRAM ZA OSLOBOĐENO PROKUPLJE, prijemni formular za telegram upućen iz Beograda generalu Lešjaninu, komandantu Moravskog kora sa položajem u Prokuplju.
1878 OFFICIAL TELEGRAM FOR LIBERATED PROKUPLJE, delivery form for telegram sent from Belgrade to general Lesjanin, commander of Moravski kor positioned in Prokuplje.
Number of visitation: 622 Please make your bid

LOT 268

268
*
1912. SOFIJA JOVANOVIĆ, ŽENSKI KOMITA, Balkanski rat, R! I/II
Number of visitation: 624

Back to INDEX page