Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 262 to 275

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 262

262
1877/78. VP VRHOVNE KOMANDE, elipsasti žig na dop. karti i jednokružni na vojničkoj - plavi karton i INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA na vojničkoj - žuti karton.
1877/78 VP VRHOVNE KOMANDE (headquarters military post office), oval cancel on postal card and circular cancel on military - blue cardboard and INSPEKCIJA VOJNIH POSTA cancel on military - yellow cardboard.
Number of visitation: 984

LOT 263

263
1878/79. KOMPLET SVE TRI BOJE KARTON-PAPIRA, sa različitim žigovima, INŠPEKCIJA VOJNIH POŠTA, ovalni VP/VRHOVNE KOMANDE u crnoj odn. plavoj boji i jednokružni VP/VRH.KOMANDE.
1878/79 COMPLETE ALL THREE COLORS OF CARDBOARD, with different cancels, INSPEKCIJA VOJNIH POSTA (military post office inspection), oval VP/VRHOVNE KOMANDE in black i.e. blue and circular VP/VRH.KOMANDE (headquarters military post office).
Number of visitation: 980 Please make your bid

LOT 264

264
1878. VP ŠUMADIJ(SKOG) KORA, veoma redak žig vojne pošte u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj sa položaja kod Vranja za Negotin.
1878 VP SUMADIJ(SKOG) KORA, very rare military post office cancel, very fine, on military card sent from position near Vranje to Negotin.
Number of visitation: 1028

LOT 265

265
1878. ĐUMRUK BEOGRADSKI jednokružni žig na uvoznoj carinskoj deklaraciji pošiljke austrijskog Crvenog Krsta, srpsko turski rat.
1878 DJUMRUK BEOGRADSKI (Belgrade customs station) circular cancel on import custom declaration for Austrian Red Cross parcel, Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 1026 Please make your bid

LOT 266

266
1878. K. SRB. POŠTA / BELA PALANKA jednokružni žig u luksuznom kvalitetu na pismu sa položaja za Jagodinu, upotrebljen kao žig vojne pošte u srpsko turskom ratu.
1878 K. SRB. POSTA/BELA PALANKA circular cancel, superb, on letter from position to Jagodina, used as military post office cancel in Serbian-Ottoman War.
Number of visitation: 1044

LOT 267

267

1878. SLUŽBENI TELEGRAM ZA OSLOBOĐENO PROKUPLJE, prijemni formular za telegram upućen iz Beograda generalu Lešjaninu, komandantu Moravskog kora sa položajem u Prokuplju.
1878 OFFICIAL TELEGRAM FOR LIBERATED PROKUPLJE, delivery form for telegram sent from Belgrade to general Lesjanin, commander of Moravski kor positioned in Prokuplje.

Number of visitation: 1015

LOT 268

268
*
1912. SOFIJA JOVANOVIĆ, ŽENSKI KOMITA, Balkanski rat, R! I/II
Number of visitation: 1014

LOT 269

269
1912. LJUBIČASTA VP ĐAKOVICA, žig vojne pošte u retkoj ljubičastoj boji u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj za Zaječar, atest Caran.
1912 VIOLET VP DJAKOVICA, military post office in rare violet, very fine, on military card sent to Zajecar, certificate Caran.
Number of visitation: 995 Please make your bid

LOT 270

270
1913. VP OHRID, žig vojne pošte na razglednici upućenoj iz Ohrida za Beograd, sa tranzitom VP BITOLJ i dolazom.
1913 VP OHRID, military post office cancel on picture postcard sent from Ohrid to Belgrade, with transit VP BITOLJ cancel and arr cds.
Number of visitation: 1007

LOT 271

271
1913. BALKANSKI RAT ANTI TURSKA PROPAGANDA, II-
Number of visitation: 1030

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page