Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 266 to 278

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 266

266
1944. PREPORUČENA DOP. KARTA U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU, 7 d Manastiri na 1.50 d dop. karti upućenoj preporučeno iz Beograda za Bor, dolaz na poleđini.
1944 REGISTERED POSTAL CARD IN DOMESTIC TRAFFIC, 7 d Monasteries on 1.50 d postal card sent registered from Belgrade to Bor, arr cds.
Number of visitation: 2532 Please make your bid

LOT 267

267
1941. MALA ZBIRKA RAZLIČITIH ZAROBLJENIČKIH PISAMA I KARATA upućenih iz mađarskog Novog Sada za Oflag XIII B, tri povratne karte, dva povratna pisma i jedna mađarska celina, četiri upućene preporučeno.
1941 SMALL COLLECTION OF DIFFERENT POW LETTERS AND CARDS sent from Hungarian Novi Sad to Oflag XIII B, three return cards, two return letters and one Hungarian stationery, four sent registered.
Number of visitation: 2548 Please make your bid

LOT 268

268

1943. Crkvena taksa Srpske pravoslavne eparhije u Bačkoj, okupaciono mađarsko izd. 2 x 20 f + 1 p + 5 p + 10 p i mađarska državna taksa 5 f + 10 f + 1 p + 5 p na dokumentu, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru, odličan kvalitet. 1943. Crkvena taksa Srpske pravoslavne eparhije u Bačkoj, okupaciono mađarsko izd. 2 f + 5 f + 10 f + 20 f i 2 x 4 f mađarska državna taksa na priznanici, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru, odličan kvalitet. 1952. Crkvena taksa Srpske pravoslavne crkve 4 x 20 d pomoćno izd. sa pretiskom 1946 na matičnom listu rođenih, žigosane žigom Srpske pravoslavne opštine u Somboru.

1943 Serbian Orthodox Eparchy in Backa church tax, occupational Hungarian issue 2x20 f + 1 p + 5 p + 10 p and Hungarian state tax 5 f + 10 f + 1 p + 5 p on document, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel, very fine. 1943 Serbian Orthodox Eparchy in Backa church tax, occupational Hungarian issue 2 f + 5 f + 10 f + 20 f and 2x4 f Hungarian state tax on receipt, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel, very fine. 1952 Serbian Orthodox Church tax 4x20 d provisional issue with overprint 1946 on birth certificate, with Serbian Orthodox municipality in Sombor cancel.

Number of visitation: 2544 Please make your bid

LOT 269

269
1941. Italijanska zarobljenička karta upućena iz logora Bogliaco za Beograd sa šest logorskih i italijanskih cenzurnih žigova. 1942. Zarobljeničko pismo upućeno iz logora 43 pri vojnoj pošti PM 3100 za Kruševac sa italijanskim i nemačkim cenzurama i banderolama i dolazom na poleđini i četiri zarobljeničkih pisama iz italijanskih logora za Srbiju, sva sa žigovima srpskog Crvenog Krsta, italijanskim i nemačkim cenzurama i banderolama.
1941 Italian POW card sent from POW camp Bogliaco to Belgrade with six POW camp and Italian censorship cancels. 1942 FIVE POW letters from Italian POW camps to Serbia, all with Red Cross cancels, Italian and German censor marks and tapes and POW letter sent from POW camp 43 at military post office PM 3100 to Krusevac with Italian and German censor marks and tapes and arr cds.
Number of visitation: 2498 Please make your bid

LOT 270

270
doc
1941, decembar 31/januar 9. SRPSKA PRAZNIČNA UJDURMA, izveštaj ripanjskog četovođe o zvaničniku železničke stanice Ripanj, upućen četničkom vojvodi Boži Torlačkom na položaj, prosleđen prvo žandarmeriji a zatim specijalnoj policiji, sa svojeručnim potpisom vojvode, pečatom Štaba četničke jedinice i dvojezičnim žigom UPRAVA GRADA BEOGRADA/ODELENJE SPECIJALNE POLICIJE (antologijski tekst, svaka sličnost sa nušićevim svastikinim butom slučajna) + faksimil potpisa Draže Mihajlovića + kupon za dobrovoljni prilog za Četnički dom u Peći.
1941, December 31/January 9. SERBIAN HOLIDAY PRANK, report of Ripanj company commander about representative of railway station Ripanj, sent to Chetniks Duke Boza Torlacki on position, first forwarded to gendarmerie and then to special police, with handwritten Duke's signature, Chetniks' Unit Headwquartes stamp and bilingual cancel UPRAVA GRADA BEOGRADA/ODELENJE SPECIJALNE POLICIJE (anthological text, every similarity with Nusic's sister in law's leg is coincidential) + fascimile of Draza Mihajlovic + coupon for voluntary contribution for Chetniks' home in Pec.
Number of visitation: 1920 Please make your bid

LOT 271

271
**
1944. Ravna Gora, izdanje četničkog pokreta generala Draže Mihajlovića, kompletna serija uklj. porto. Garancija aukcije.
1944 Ravna Gora, The Chetnik Movement of Draza Mihajlovic issue, complete set including postage due. Auction garantee.
Number of visitation: 1934

LOT 272

272
E
1944. SENTA, PROBA PRETISKA, nezupčani četverac na glatkom belom papiru, sa dvoredim pretiskom u crnoj boji i crvenom petokrakom, proba pretiska rađena u štampariji Union za lokalno pomoćno izdanje senćanske direkcije, atest Novaković.
1944 SENTA, OVERPRINT PROOF, imperforate block of four on smooth white paper, with two-line overprint in black, and red star, overprint proof made in Union printing house for local provisional issue Senta head office, certificate Novakovic.
Number of visitation: 1757 Please make your bid

LOT 273

273
**
1944. KOMPLETNA MALA SENTA, deset mađarskih franko i jedna porto marka sa dvoredim crnim pretiskom i crvenom petokrakom, lokalno pomoćno izdanje za Sentu, retkost partizanskih provizorija (Mi 1/10, P1) popularna „mala" Senta, dva pojedinačna atesta Krstić za ključne vrednosti.
1944 COMPLETE SMALL SENTA, ten Hungarian definitive and one postage due stamp with two-line black overprint and red star, local provisional issue for Senta, rarity of Partisan provisoriums (Mi 1/10, P1) popular "small" Senta, two separate certificates Krstic for key values.
Number of visitation: 1767 Please make your bid

LOT 274

274
**
1944. KOMPLETNA VELIKA SENTA, četrnaest mađarskih franko i tri porto marke sa dvoredim i troredim crnim pretiskom i crvenom petokrakom, lokalno pomoćno izdanje za Sentu, najveća retkost partizanskih provizorija (Mi I/XIV, P I/III) popularna „velika" Senta, atesti Verner i Krstić.
1944 COMPLETE LARGE SENTA, fourteen Hungarian definitive and three postage due stamps with two-line and three-line black overprint and red star, local provisional issue for Senta, greatest rarity of Partisan provisoriums (Mi I/XIV, P I/III) popular "large" Senta, certificates Verner and Krstic.
Number of visitation: 1689 Please make your bid

LOT 275

275
1944. MALA SENTA NA PISMU, Mađarski vladari, sedam vrednosti od 1 f do 8 f sa dvoredim pretiskom u crnoj i petokrakom u crvenoj boji, pomoćno izdanje za Sentu, na petobojnom pismu sa žigom SENTA u crvenoj boji, punca Bar.
1944 SMALL SENTA ON LETTER, Hungarian Rulers, seven denomination from 1 f to 8 f with two-line overprint in black and red star, provisional issue for Senta, on five-color letter with SENTA cancel in red, sign Bar.
Number of visitation: 1672 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page