Search by keywords

Search by lot number

Page: 123››› of 3

LOTS from 387 to 409

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 387

387
1943. RETKO FRANKIRANA PREPORUČENA DOP. KARTA, 4 × 1.50 d Manastiri na 1.50/1 d dop. karti upućenoj preporučeno iz Šapca za Beograd, sa dve različite šabačke numeričke cenzure, dolazna pošta nije portirala kartu iako su marke prekrile uštampanu vrednost, dolaz na poleđini.
1943 RARELY FRANKED REGISTERED POSTAL CARD, 4×1.50 d Monasteries on 1.50/1 d postl card sent registered from Sabac to Belgrade, with two different Sabac numerical censor marks, arrival post office did not use postage due although stamps covered imprinted value, arr cds.
Number of visitation: 838

LOT 388

388
(*)
1943. KOMPLET BLOKOVA, Invalidi, oba bloka, jedan bez gume (Mi Bl 3/4).
1943 COMPLETE OF MINIATURE SHEETS, Handicapped, both miniature sheets, one without gum (Mi Bl 3/4).
Number of visitation: 831

LOT 389

389
**
1943. PAR SA I BEZ GREŠKE U PRETISKU, + 4/1.50 d prigodno izdanje u korist postradalih sa greškom - bez reči „Za" u prvom redu pretiska, desna marka horizontalnog para sa normalnom markom, polja 23 i 24 u tabaku (Mi 101, 101 III Zd).
1943 PAIR WITH AND WITHOUT OVERPRINT ERROR, + 4/1.50 d commemorative issue For the Misfortunate with error - without word "Za" in first overprint row, right stamp in horizontal pair with normal stamp, fields 23 and 24 in sheet (Mi 101, 101 III Zd).
Number of visitation: 808

LOT 390

390
**

1943. TIPIČNA GREŠKA U PRETISKU, + 4/1.50 d prigodno izdanje u korist postradalih sa greškom - bez reči „Za" u prvom redu pretiska i bez A u „Anglo" u drugom redu (Mi 101 II).
1943 TYPICAL OVERPRINT ERROR, + 4/1.50 d commemorative issue For the Misfortunate with error - without word "Za" in first row of overprint and without A in "Anglo" in second row (Mi 101 II).

Number of visitation: 835

LOT 391

391
**
1943. INVALIDI, MARKE IZ BLOKA, kompletna serija od po dve marke iz svakog bloka u luksuznom kvalitetu (Mi 90/1, 92/3).
1943 HANDICAPPED, STAMPS FROM MINIATURE SHEET, complete set of two stamps from each miniature sheet, superb (Mi 90/1, 92/3).
Number of visitation: 831 Please make your bid

LOT 392

392
**
1943. TIPIČNA GREŠKA-PLAVA TAČKA ISPOD PRVOG SLOVA „H", 4 d Invalidi, (Mi 89 I, kat. €400++).
1943 TYPICAL ERROR - BLUE DOT BELOW FIRST LETTER "H", 4 d Handicapped, (Mi 89 I, kat. €400++).
Number of visitation: 833 Please make your bid

LOT 393

393
**

1943. 16 d + 33 "za postradale" sa tipičnom greškom spuštena " 3 " u 33. Odličan kvalitet.
1943 16 d + 33 "For the Victims" with typical error - lowered "3" in 33. Very fine.

Number of visitation: 835

LOT 394

394
1943. INVALIDI, ORIGINALNO ŽIGOSANI BLOKOVI, kompletna serija blokova Invalidi sa žigom Knjaževca (Mi Bl 3/4). Kataloška vrednost Michel 16.000.-€ Garancija aukcije za autentičnost žigova upotrebljenih u periodu. retkost za ozbiljnog sakupljača.
1943 HANDICAPPED, ORIGINALLY CANCELLED MINIATURE SHEETS, complete set of miniature sheets Handicapped with Knjazevac cancel (Mi Bl 3/4). Michel catalog price 16.000 €. Auction garantie for autentic cancelations from period. Rarity for suprime collector.
Number of visitation: 827 Please make your bid

LOT 395

395
**
1943. Invalidi blokovi MI 3/4 odličan kvalitet, povoljna prilika.
1943 Handicapped, miniature sheets MI 3/4 very fine, good opportunity.
Number of visitation: 825 Please make your bid

LOT 396

396
**
1943. Blok INVALIDI SA TIPIČNOM GREŠKOM "crvena tačka u reveru ranjenika" Mi Bl 4 III kat. 1000.-€ odličan kvalitet, retkost za specijalistu.
1943 DISABLED miniature sheet WITH TYPICAL ERROR " red spot in disabled lapel Mi Bl 4 III cat. 1000.-€ very fine, rarity for specialist.
Number of visitation: 822

Page: 123››› of 3

Back to INDEX page