Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 468 to 476

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 468

468
**
1945. MOSTAR: Krajolici, Bošković, Zrinjski, Ratni doprinos, kompletno lokalno pomoćno izdanje u dobrom kvalitetu, atest Marjanović.
1945 MOSTAR: Landscapes, Boskovic, Zrinjski, War Contribution, complete local provisional issue, fine, certificate Marjanovic.
Number of visitation: 1442

LOT 469

469
**
1945. Provizorno izdanje "SARAJEVO" kompletna serija retkost područja u odličnom kvalitetu, garancija aukcije.
1945 Provisional issue "SARAJEVO" complete set rarity of the area, very fine, auction guarantee.
Number of visitation: 1471

LOT 470

470
1945. DVOSTRUKI PRETISAK, 1 d/2 k Krajolici, dop. karta izdanje sarajevske direkcije sa dvostrukim pretiskom, upućena iz Sarajeva za Valjevo. 1946. SARAJEVSKI PROVIZORIJ 1 d / 2 k dop. karta dofrankirana sa 0.50 d posle promena tarifa upućena iz Bosanskog Šamca za Gradačac.
1945 DOUBLE OVERPRINT, 1 d/2 k Landscapes, postal card issued by Sarajevo head office with double overprint, sent from Sarajevo to Valjevo. 1946 SARAJEVO PROVISORIUM 1 d/2 k postal card additonally franked with 0.50 d after postal rate change sent from Bosanski Samac to Gradacac.
Number of visitation: 1414 Please make your bid

LOT 471

471
1945. MOSTARSKI PROVIZORIJ, kompletna serija na vrednosnom pismu filatelistički poslata iz Mostara za Beograd uključujući marku od . 10 / 0.25 k sa tipičnom greškom JUGOS"I"AVIJA "I " umesto "J ". Odličan kvalitet.
1945 MOSTAR PROVISORIUM, complete set on money letter philatelically sent from Mostar to Belgrade including stamp 10/0.25 k with typical error JUGOS"I"AVIJA "I" instead of "J". Very fine.
Number of visitation: 1425

LOT 472

472
1945. SARAJEVSKI PROVIZORIJ, 1 d/2 k Krajolici, dve dop. karte, pomoćno izdanje sarajevske direkcije, upućene iz Banja Luke odn. Prijedora za Beograd i Zagreb.
1945 SARAJEVO PROVISORIUM, 1 d/2 k Landscapes, two postal cards, provisional issue of Sarajevo general post office, sent from Banja Luka i.e. Prijedor to Belgrade and Zagreb.
Number of visitation: 1387 Please make your bid

LOT 473

473
1945. SARAJEVSKI PROVIZORIJ, OBA TIPA PRETISKA, 1 d/2 k, dve dop. karte, jedna sa manjim druga sa većim pretiskom 1 DINAR, upućene za Beograd odn. Žabare.
1945 SARAJEVO PROVISORIUM, BOTH TYPES OF OVERPRINT, 1 d/2 k, two postal cards, one with small the other with large overprint 1 DINAR, sent to Belgrade i.e. Zabari.
Number of visitation: 1385 Please make your bid

LOT 474

474
**
1945. MOSTAR: Krajolici, Bošković, Zrinjski, Ratni doprinos, kompletno lokalno pomoćno izdanje u dobrom kvalitetu, atest Marjanović.
1945 MOSTAR: Landscapes, Boskovic, Zrinjski, War Contribution, complete local provisional issue, fine, certificate Marjanovic.
Number of visitation: 1504

LOT 475

475
1948. BANJA LUKA: Krajolici 1 d / 2 k dop. karta pomoćno izd. upotrebljena kao paketska karta , reposlata u pošti Derventa sa manipulacijom " ŽIG GRANAPA", unikatni kuriozitet. Odličan kvalitet.
1948 BANJA LUKA: "Landscapes" 1 d/2 k postal card provisional issue used as parcel card, resent in Derventa post office with manipulation "CANCEL GRANAP company", unique curiosity. Very fine.
Number of visitation: 1497 Please make your bid

LOT 476

476
1948. POMOĆNO IZDANJE ZA DERVENTU, 1 d /2 k dop. karta upotrebljena kao paketska karta u pošti Derventa za paket iz Pule, vertikalno savijena.
1948 PROVISIONAL ISSUE FOR DERVENTA, 1 d /2 k postal card used as parcel card in Derventa post office for parcel from Pula, vertically folded.
Number of visitation: 1473 Please make your bid

Back to INDEX page