Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 477 to 492

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 477

477

1913. Kralj Nikola u bolnici sa ranjenikom, I-

Number of visitation: 615

LOT 478

478
1913. PREPORUČENA DOP. KARTA SA PLAĆENIM ODGOVOROM, 10 + 10 p Nikola, kompletna nerazdvojena dop. karta sa plaćenim odgovorom za međunarodni saobraćaj, upućena iz Cetinja za Hanover, odgovarajuće dofrankirana sa 25 p, sa dolazom.
1913 REGISTERED POSTAL CARD WITH PAID REPLY, 10 + 10 p Nikola, complete not separated postal card with paid reply for international traffic, sent from Cetinje to Hanover, appropriately additionally franked with 25 p, arr cds.
Number of visitation: 591

LOT 479

479
1913. RETKA SOLO FRANKATURA, 35 pa Nikola na preporučenom pismu iz Podgorice za Cetinje, oštećena klapna pri otvaranju.
1913 RARE SINGLE FRANKING, 35 pa Nikola on registered letter from Podgorica to Cetinje, flap damaged during opening.
Number of visitation: 614

LOT 480

480
1913. MEŠANA FRANKATURA NA ZAVOJU ZA NOVINE, 1 pa + 2 × 2 pa Krunidbeno izdanje na kompletnom zavoju za novine upućenom iz Cetinja za Beč.
1913 MIXED FRANKING ON NEWSPAPER WRAPPER, 1 pa + 2×2 pa Coronation issue on complete newspaper wrapper sent from Cetinje to Vienna.
Number of visitation: 617

LOT 481

481

1913, maj 26. CRNOGORSKA POŠTA U ALBANIJI, 1 pa + 2 × 2 pa Nikola na komercijalnoj karti bečke firme Zilser & Reich upućenoj za Beč, sa dvojezičnim žigom SKADAR/SCUTARI u odličnom kvalitetu.
1913, May 26 MONTENEGRIN POST OFFICE IN ALBANIA, 1 pa + 2×2 pa Nikola on commercial card of Viennese company Zilser & Reich sent to Vienna, with bilingual SKADAR/SCUTARI cancel, very fine.

Number of visitation: 618

LOT 482

482

1913, maj 26. CRNOGORSKA POŠTA U ALBANIJI, 5 pa Nikola na komercijalnoj karti bečke firme Zilser & Reich upućenoj za Kapuvar, sa dvojezičnim žigom SKADAR/ SCUTARI u odličnom kvalitetu.
1913, May 26 MONTENEGRIN POST OFFICE IN ALBANIA, 5 pa Nikola on commercial card of Viennese company Zilser & Reich sent to Kapuvar, with bilingual SKADAR/SCUTARI cancel, very fine.

Number of visitation: 616

LOT 483

483
1913,maj-avgust. REFRANKIRANA RAZGLEDNICA, filatelistički frankirana i žigosana ratna razglednica Crne Gore, refrankirana u Italiji i poslata iz Ređo Emilije za Kremonu, interesantan kuriozitet.
1913, May - August. REFRANKED PICTURE POSTCARD, philatelically franked and cancelled war picture postcard of Montenegro, refranked in Italy and sent from Reggio Emilia to Cremona, interesting curiosity.
Number of visitation: 613

LOT 484

484
1913. RETKA MEŠANA FRANKATURA, 25 p + 50 p na preporučenom pismu II stope težine iz Cetinja za Đenovu, sa dva italijanska dolaza na poleđini.
1913 RARE MIXED FRANKING, 25 p + 50 p on registered letter 2nd weight tier from Cetinje to Genoa, with two Italian arr cds on back.
Number of visitation: 621

LOT 485

485
1914. PEĆ/PELCH, veoma redak žig u luksuznom kvalitetu na 5 p Nikola, dop. karti upućenoj za Berlin, odgovarajuće dofrankiranoj sa 1 pa + 2 × 2 pa.
1914 PEC/PELCH, very rare cancel, superb, on 5 p Nikola, postal card sent to Berlin, appropriate additionally franked with 1 pa + 2×2 pa.
Number of visitation: 642

LOT 486

486
**
1916. BORDO, POMERENI I DVOSTRUKI PRETISAK, dve nalepnice za povratnu poštu, jedna sa pomerenim, druga sa dvostrukim pretiskom u crnoj boji, izdanje izbegličke vlade u Francuskoj.
1916 BORDEAX, MISPLACED AND DOUBLE OVERPRINT, two labels for return mail, one with misplaced, the other with double overprint in black, refugee government in France issue.
Number of visitation: 657

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page