Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 509 to 527

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 509

509
*
1919. PRELOG, ME?UMURJE, KOMPLET SA PORTOM, ma?arska redovna, prigodna, ekspresna i porto izdanja, dvadeset vrednosti sa ru?nim gumenim pretiskom SHS u crnoj boji, lokalno izdanje za Prelog.
1919 PRELOG, MEDJUMURJE, KOMPLETE WITH POSTAGE DUE, Hungarian regular, commemorative, express and postage due issues, twenty denominations with hand-made rubber overprint SHS in black, local issue for Prelog.
Number of visitation: 170 Please make your bid

LOT 510

510
1919. PRELOG, LOKALNO IZDANJE, 2 f ekspresna marka + 2 k Parlament, sa ru?nim pretiskom SHS, na preporu?enom pismu sa potvrdom prijema, upu?enom za Malu Suboticu, sa ma?arskim tipom žiga PERLAK/ZALA VM u luksuznom kvalitetu i dolazom KISSZABATKA na pole?ini, atest Veli?kovi?.
1919 PRELOG, LOCAL ISSUE, 2 f express stamp + 2 k Parliament, with hand-made overprint SHS, on registered letter with acknowledgement of delivery, sent to Mala Subotica, with Hungarian cancel type PERLAK/ZALA VM superb and arr cds KISSZABATKA on back, certificate Velickovic.
Number of visitation: 168 Please make your bid

LOT 511

511
E,
1919. PRIBISLAVAC, ME?UMURJE, 2 f ekspresna marka sa ru?nim pretiskom SHS u ljubi?astoj boji sa žigom CSAKTORNYA (?akovec), retko privatno izdanje.
1919 PRIBISLAVAC, MEDJUMURJE, 2 f express stamp with hand-made SHS overprint in violet with cancel CSAKTORNYA (Cakovec), rare private issue.
Number of visitation: 166 Please make your bid

LOT 512

512
1941. PRETE?A RATA U HRVATSKOJ, Preporu?eno pismo iz Makarske poslato 31. III za New Jork preko nema?ke vozom sa cenzurom dalje na letu Berlin San Francisko i dalje stiglo u San Francisko 16.6. i u N.Y. 20 VI. Rat u Jugoslaviji /Hrvatskoj po?eo 6.IV ali nema?ka i hrvatska (NDH) nisu još bili u ratu sa Amerikom. Uskoro je ovakav saobra?aj prekinut, pa ovo pismo spada u retkosti po?etka rata.
1941 WAR IN CROATIA FORERUNNER, registered letter from Makarska sent on 31 March to New York via Germany by train with censor mark, forwarded by flight Berlin - San Francisco and further arrived to San Francisko on 16 June and to NY on 20 June. War in Yugoslavia/Croatia started on 6 April but Germany and Croatia (NDH) were not in war with America. Soon this traffic war interrupted, so this letter represents rarity of the beginning of war.
Number of visitation: 169 Please make your bid

LOT 513

513
1941, maj 1. DOP. KARTA JUGOSLAVIJE sa rukopisnim NDH i mašinskim provizornim žigom Zagreba, upu?ena za Kistanje.
1941, May 1. YUGOSLAVIA POSTAL CARD with handwritten NDH and machine provisional Zagreb cancel, sent to Kistanje.
Number of visitation: 163 Please make your bid

LOT 514

514
1941, april 13. PROMENJENE BOJE, FILATELISTI?KA IZLOŽBA, kompletna serija na specijalnom kovertu sa prigodnim zagreba?kim FD žigom, Lux.
1941, April 13. CHANGED COLORS, PHILATELIC EXHIBITION, complete set on special cover with commemorative Zagreb FD cancel, superb.
Number of visitation: 166 Please make your bid

LOT 515

515
1941, juni 17. MARKA I CELINA JUGOSLAVIJE, 1 d Petar, redovno izdanje za Jugoslaviju na 1 d dop. karti, obe sa rukopisnim NDH, upu?enoj iz Splita za Sarajevo, sa italijanskim i nema?kim cenzurama, odgovaraju?a tarifa za me?unarodni saobra?aj ITALIJA - HRVATSKA, obe pošte priznale frankaturu kao važe?u, redak ratni kuriozitet.
Number of visitation: 165 Please make your bid

LOT 516

516
1941, juni 17. D.MIHOLJAC-OSIJEK 220, žig putuju?e pošte na pismu za Zagreb, frankiranim markama Jugoslavije.
1941, June 17. D.MIHOLJAC-OSIJEK 220, traveling post office cancel on letter to Zagreb, franked with Yugoslavia stamps.
Number of visitation: 165 Please make your bid

LOT 517

517
1941, juni 27. PRVI USTAŠKI LOGOR DANICA, 1 d Petar, dop. karta Jugoslavije sa rukopisnim NDH, upu?ena iz logora u fabrici ?ubriva Danica u Koprivnici za Pakrac, sa jednoredom logorskom cenzurom PREGLEDANO i dolazom, karta upu?ena nekoliko dana pred zatvaranjem logora.
Number of visitation: 166 Please make your bid

LOT 518

518
**
1941. ZNAK GRAVERA „S", 1.50 d Zlatni pretisak sa znakom gravera i levim priveskom.
1941 ENGRAVER'S SIGN "S", 1.50 d Golden overprint with engraver's sign and left tabs.
Number of visitation: 249 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page