Search by keywords

Search by lot number

Page: 12345678››› of 8

LOTS from 672 to 751

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 672

672
*,
1919. BEZ MASKE, 5 h, 25 h, 30 h, 80 h i 90 h Franja, II pomoćno izdanje, sve sa originalnim žigovima i 20/35 h čista, sve bez kvadratića preko carevog lika.
1919 WITHOUT MASK, 5 h, 25 h, 30 h, 80 h and 90 h Franz, 2nd provisional issue, all with original cancels and 20/35 h clean, all without square over Emperor's portrait.
Number of visitation: 517 Please make your bid

LOT 673

673
**
1919. OBRNUTI PRETISAK, KOMPLET, Franja sa maskom, II pomoćno izdanje za Bosnu SHS, kompletna serija sa obrnutim pretiscima, punca Marjanović.
1919 INVERTED OVERPRINT, COMPLETE, Franz with mask, 2nd provisional issue for Bosnia SHS, complete set with inverted overprints, sign Marjanovic.
Number of visitation: 519 Please make your bid

LOT 674

674
1919. KOMPLET NA ISEČCIMA, Franja sa maskom, II pomoćno izdanje za Bosnu SHS, kompletna serija na isečcima sa žigom Sarajeva u odličnom kvalitetu.
1919 COMPLETE ON FRAGMENTS, Franz with Mask, 2nd provisional issue for Bosnia SHS, complete set on fragments with Sarajevo cancel, very fine.
Number of visitation: 520 Please make your bid

LOT 675

675
*,**

1919. KOMPLET ZUPČANJA, EX SPAHO, 10 + 10/1 h Za invalide, proba pretiska, dvanaest maraka u različitim mešovitim zupčanjima, potpuni komplet, ex dr. Mehmed Spaho, ministar od prve SHS vlade.
1919 COMPLETE OF PERFORATIONS, EX SPAHO, 10 + 10/1 h For Handicapped, overprint proof, twelve stamps in different mixed perforations, total complete, ex dr. Mehmed Spaho, minister in the first SHS government.

Number of visitation: 503

LOT 676

676
1919. RETKA TROBOJNA DOP. KARTA, 25 h i 60/50 h I pomoćno izdanje na 8 h Ratnik dop. karti upućenoj ekspres preporučeno iz Gračanice za ČSR, sa žigom iz austrijskog perioda, karta sa manjim oštećenjem dole desno.
1919 RARE THREE-COLOR POSTAL CARD, 25 h and 60/50 h 1st provisional issue on 8 h Warrior postal card sent express registered from Gracanica to CSR, with cancel from Austrian period, card with minor damages in bottom right part.
Number of visitation: 503 Please make your bid

LOT 677

677
*,**
1919. DVADESET I PET PORTO MARAKA SA GREŠKAMA U PRETISKU, II porto pomoćno izdanje, četiri vrednosti sa obrnutim pretiskom, sedam sa dvostrukim, pet sa dvostrukim - po jedan ćirilični i latinični, šest sa pretiskom na poleđini i tri sa pomerenim pretiskom.
1919 TWENTY-FIVE POSTAGE DUE STAMPS WITH OVERPRINT ERRORS, 2nd postage due provisional issue, four denominations with inverted overprint, seven with double, five with double - one Cyrillic and Latin, six with overprint on back and three with misplaced overprint.
Number of visitation: 506

LOT 678

678
1919. PORTO KAO FRANKO, TIPIČNA GREŠKA, 10 h + 2 × 20 h Porto sa jednoredim žigom FRANCO i 3 k Franja sa maskom, sa tipičnom greškom u pretisku - kvadratić bez gornjeg levog vrha na paketskoj sprovodnici iz Travnika za Sarajevo.
1919 POSTAGE DUE AS DEFINITIVE, TYPICAL ERROR, 10 h + 2×20 h postage due with one-line FRANCO cancel and 3 k Franz with mask, with typical overprint error - square without top left corner on parcel card from Travnik to Sarajevo.
Number of visitation: 540

LOT 679

679
1919. SLATNA-ILIDŽA, redak žig poštarnice na razglednici sa motivom Blatno Slatinske srpske crkve - brvnare, upućenoj preko matične pošte Banja Luka za Beograd, sa dolazom.
1919 SLATNA-ILIDZA, rare temporary post office cancel on picture postcard with motif of Blatno Slatinske Serbian church - cottage, sent via basic post office Banja Luka to Belgrade, arr cds.
Number of visitation: 559

LOT 680

680
**
1919. FRANJA BEZ MASKE, TIPIČNE GREŠKE U PRETISKU desna marka horizontalnog para 20 / 35 h.
1919 FRANZ WITHOUT MASK, TYPICAL OVERPRINT ERROR right stamp in horizontal pair 20/35 h.
Number of visitation: 533 Please make your bid

LOT 681

681
**
1919. FRANJA BEZ MASKE, TIPIČNE GREŠKE U PRETISKU desna marka horizontalnog para 30 h.
1919 FRANZ WITHOUT MASK, TYPICAL OVERPRINT ERROR right stamp in horizontal pair 30 h.
Number of visitation: 547 Please make your bid

Page: 12345678››› of 8

Back to INDEX page