Search by keywords

Search by lot number

Page: 12345678››› of 8

LOTS from 687 to 758

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 687

687
1919. VERTIKALNO POLOVLJENA 6 h NOVINSKA MARKA i 5 v + 10 v + 20 v Verigari na četvorobojnoj poštanskoj doznaci iz Brčkog za Zagreb, mešana izdanja Bosne i Slovenije SHS, dolaz na poleđini.
1919 VERTICALLY BISECTED 6 h NEWSPAPER STAMP and 5 v + 10 v + 20 v Chain Breakers on four-color postal money order from Brcko to Zagreb, mixed issues of Bosnia and Slovenia SHS, arr cds.
Number of visitation: 635 Please make your bid

LOT 688

688
1919. DIJAGONALNO POLOVLJENI 10 h PORTO UPOTREBLJEN KAO FRANKO na trobojnoj novčanoj uputnici iz Banja Luke za Sinj, sa dva dolaza na poleđini.
1919 DIAGONALLY BISECTED 10 h POSTAGE DUE USED AS DEFINITIVE on three-color money order from Banja Luka to Sinj, two arr cds.
Number of visitation: 676

LOT 689

689
1919. DIJAGONALNO POLOVLJENI 10 h PORTO + 20/5 h, mešana porto pomoćna izdanja na poleđini paketske sprovodnice iz Sarajeva za Travnik za naplaćenu ležarinu po dolazu, sa troredim ležarinskim manipulativnim žigom iz austrijskog perioda.
1919 DIAGONALLY BISECTED 10 h POSTAGE DUE + 20/5 h, mixed postage due provisional issue on back of parcel card from Sarajevo to Travnik for demurrage fee paid in arrival, with three-line demurrage manipulative cancel from Austrian period.
Number of visitation: 626

LOT 690

690
1919. RETKA SOLO FRANKATURA, 3 k Franja sa „maskom" na preporučenom pismu za Beč, sa provizornim žigom SARAJEVO 1, sarajevskom SHS cenzurom i dolazom.
1919 RARE SINGLE FRANKING, 3 k Franz with "mask" on registered letter to Vienna, with provisional cancel SARAJEVO 1, Sarajevo SHS censor mark and arr cds.
Number of visitation: 609 Please make your bid

LOT 691

691
1919. RETKA MEŠANA FRANKATURA, 5 h + 2 × 20/35 h Franja sa „maskom" na preporučenom pismu iz Bijeljine za Sarajevo.
1919 RARE MIXED FRANKING, 5 h + 2 × 20/35 h Franz with "mask" on registered letter from Bijeljina to Sarajevo.
Number of visitation: 604 Please make your bid

LOT 692

692
1919. MEŠANA IZDANJA BOSNE I SLOVENIJE, Nošnje i Verigari na šestobojnoj paketskoj sprovodnici za Osijek, sa provizornim žigom Pazarića i tri dolaza na poleđini.
1919 MIXED ISSUES OF BOSNIA AND SLOVENIA, National Costumes and Chain Breakers on six-color parcel card to Osijek, with provisional Pazaric cancel and three arr cds.
Number of visitation: 617 Please make your bid

LOT 693

693
1919. MEŠANA IZDANJA BOSNE I SLOVENIJE, 2 × 90 h Franja sa „maskom" + 10 v Verigari na preporučenom pismu iz Glamoča za Beograd, sa provizornim glamočkim žigom i dolazom na poleđini.
1919 MIXED ISSUES OF BOSNIA AND SLOVENIA, 2×90 h Franz with "mask" + 10 v Chain Breakers on registered letter from Glamoc to Belgrade, with provisional Glamoc cancel and arr cds.
Number of visitation: 611 Please make your bid

LOT 694

694
1920. MEŠANA IZDANJA 20 h redovno + 2 x 5 / 6 h pomoćno izd. za Bosnu SHS na pismu iz Sarajeva za Košice, ČSR.
1920 MIXED ISSUES 20 h regular + 2x5/6 h provisional issue for Bosnia SHS on letter from Sarajevo to Kosice, CSR.
Number of visitation: 604 Please make your bid

LOT 695

695
1920. VISOKA FRANKATURA, TROJAC 3 x 2 k na paketskoj sprovodnici iz Travnika za Bugojno, mešana izdanja Bosna i Slovenija SHS, dva dolaza na poleđini.
1920 HIGH FRANKING, STRIP OF THREE 3x2 k on parcel card from Travnik to Bugojno, mixed issues Bosnia and Slovenia SHS, two arr cds.
Number of visitation: 616 Please make your bid

LOT 696

696
1920. DVOSTRUKI PRETISAK 5 / 2 h na petobojnoj dop. karti iz Bosanske Krupe za Sarajevo, mešana izdanja Bosne i Slovenije, SHS, atest Krstić.
1920 DOUBLE OVERPRINT 5/2 h on five-color postal card from Bosanska Krupa to Sarajevo, mixed issues of Bosnia and Slovenia SHS, certificate Krstic.
Number of visitation: 590 Please make your bid

Page: 12345678››› of 8

Back to INDEX page