Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 7 to 16

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 7

7

1847. Predfilatelistièko pismo iz Srbije preko zemunskog karantina (na pole?ini), preko Beèa, crni žig za Pariz, tranzit francuski crveni žig DETACH AUTR. Korespodencija iz ranog perioda kada Srbija nije mogla da šalje pisma u inostranstvo osim preko austriskog konzulata. Neuobièajena destinacija za Pariz. Odlièan kvalitet.
1847. Pre-philatelic letter from Serbia via Zemun quarantine (on the back), via Vienna, black postmark for Paris, transit French red postmark DETACH AUTR. Correspondence from the early period when Serbia could not send letters abroad except through the Austrian consulate. An unusual destination for Paris. VF

Number of visitation: 1572

LOT 8

8
-
1850. PASOŠ izdat dvojezièno Goticom i na Slavenoserbskom u Austriskom konzulatu u Beogradu Mariji Babiæ iz Novog Sada za put u Beograd i da može prenoæiti. Redak rani dokument u odliènom kvalitetu.
1850 PASSPORT issued bilingually in Gothic and Slavic Serbian at the Austrian Consulate in Belgrade to Marija Babic from Novi Sad for the trip to Belgrade and to stay overnight. A rare early document in excellent quality.
Number of visitation: 1520 Please make your bid

LOT 9

9
1853. Pismo iz Konzularnog Beograda, ispravno frankirano sa 9 kr, I izdanje za Peštu. Marka je žigosana konzularnim žigom BELGRAD sa datumom dole. samo je konzulat u Beogradu imao pravo da koristi marke u krajcarima za razliku od svih ostalih koji su koristili izdanja u soldima. Korišæenje maraka u beogradskom konzulatu prestalo je 1854. Pisma su naplaæivana u gotovom sa žigom "franco". Ovo pismo predstavlja izuzetnu retkost za tih nekoliko godina koliko su pisma frankirana poznato ih je sa ovom markom svega 5 iz beogradskog konzulata. Na poleđini je karantinski žig Zemuna i poštanski žigovi Zemlin i Pest. Jedinstvena prilika za vrhunske sakupljaèe poštanske istorije Srbije i Austrije. Odlièan kvalitet.
1853 Letter from Consular Belgrade, correctly franked with 9 kr, 1st issue for Pest. The stamp is cancelled with the BELGRADE consular cancel with the date below. only the consulate in Belgrade had the right to use stamps in krajcars, unlike all others who used issues in soldi. The use of stamps in the Belgrade consulate stopped in 1854. Letters were paid for in cash with the "franco" mark. This letter is extremely rare for the few years that the letters were franked, only 5 of them are known with this stamp 9 kr from the Belgrade consulate. On the back is the quarantine mark of Zemun and the postmarks of Zemlin and Pest. A unique opportunity for top collectors of the postal history of Serbia and Austria. VF
Number of visitation: 1517

LOT 10

10
1858. Pismo iz Beèa frankirano ispravno sa 15 kr poslato u Beograd Iliji Milosavljeviæu sa dolaznim žigom AUSTRISKOG KONZULATA u BEOGRADU, crni žig Belgrad. Odlièan kvalitet.
1858 A letter from Vienna correctly franked with 15 kr sent to Belgrade to Ilija Milosavljevic with the arrival cancel of the AUSTRIAN CONSULAT in BELGRADE, black cancel Belgrade. VF
Number of visitation: 1544

LOT 11

11

1860. Povratni recepis upuæe za Beograd sa pismom iz Praga, frankiran austriskom markom od 10 kr izdanje lik Cara na levo. Srbija u to vreme nije imala saobraæaj sa inostranstvom (period predfilatelije) pa je poštanski saobraæaj upuèen iskljuèivo preko austriskog komzulata u beogradu. Ovaj recepis je sa dolaznim žigom BELGRAD okrugao sa datumom i pismo je uruèeno Nikoli markoviæu a ovaj recepis potpisan je vraæen u Prag. JEDINI POZNATI RECEPIS SA ŽIGPM KONZULARNE POŠTE U BEOGRADU. Prilika za vrhunske sakupljaèe perioda srpske predfilatelije i poštanske istorije. Odlièan kvalitet.
1860 The return recipies send to Belgrade with a letter from Prague, Franked Austrian stamp of 10 kr the issue with Impera face turned to the left. At that time, Serbia had no comunication with foreign countries (pre-philatelic period) so the postal traffic was send exclusively through the Austrian Conulat in Belgrade. This receipt was with an incoming rounded cancel of Belgrade with the date and the letter was delivered to Nikola Markovic and this receipt was signed and returned to Prague. The only known receipt from the Consular Mail in Belgrade. Opportunity for supreme collectors of the Serbian pre-philately period and postal history of Serbia and Austria . VF

Number of visitation: 914

LOT 12

12
1863. VELES - ALEKSINAC - KONZULARNI BEOGRAD - PEŠTA : pismo upuæeno iz Velesa (rukopisna oznaka u unutrašnjosti peko Aleksinca trgovaèkom korespondencijom do Beograda ovalni žig na poledjini. Predato Austriskoj konzularnoj pošti plavi okrugli žig BELGRAD i dolazni žig PESTH. Retka kombinacija korespodencije iz Turske preko Beograda i konzularne pošte za Ugarsku. Poznato svega nekoliko ovakvih pisama, odlièan kvalitet.
1863 VELES - ALEKSINAC - BELGRADE - PEST: letter sent from Veles, handwritten mark in province via Aleksinac merchant correspondence to Belgrade oval cancel on back. Handed to Austrian consular post office circular BELGRAD cancel in blue and PESTH arrival cancel. Rare combination of correspondence from Turkey via Belgrade and consular post office to Hungary. Only several such letters known, very fine.
Number of visitation: 924

LOT 13

13
1865. Pismo iz Beograda poslao Melentije Simiæ predato u austriskom konzulatu, žigosano okruglim KONZULARNIM žigom BELGRAD i poslato za Beè. Pisma iz Srbije u ovom periodu nisu mogla biti poslata za inostranstvo osim preko austriske konzularne pošte. Odlièan kvalitet.
1865 letter from Belgrade was sent by Melentije Simic, handed over at the Austrian consulate, caneled with the round CONSULAR cancel BELGRADE and sent to Vienna. Letters from Serbia in this period could not be sent abroad except through the Austrian consular post. VF
Number of visitation: 903

LOT 14

14
1864. KONZULARNI BEOGRAD, dve vrednosti od 2 i 5 kr sa okruglim žigom austriskog konzulata u Beogradu - BELGRAD . Odlièan kvalitet.
1864 CONSULAR BELGRADE, two values of 2 and 5 kr with the round stamp of the Austrian consulate in Belgrade - BELGRADE. VF
Number of visitation: 910 Please make your bid

LOT 15

15
1868. BELGRAD, jednokružni žig austrijske konzularne pošte u Srbiji na pismu za Novi Sad, frankiranom sa 5 k Franja, gruba štampa, sa tranzitom Zemuna i dolazom na poleđini, odlièan kvalitet.
1868 BELGRAD, Austrian consular post office in Serbia circular cancel on letter to Novi Sad, franked with 5 k Franz, rough printing, with Zemun transit cancel and arr cds, very fine.
Number of visitation: 893

LOT 16

16
1881. RETKA POVLAŠÆENA TARIFA ZA SRBIJU: Franja 2 k + 5 k gruba štampa na pismu iz Beèa za Beograd sa dolazom na poleđini, odgovarajuæa povlašæena tarifa samo za Srbiju 7 kr, dobar kvalitet, visok katalog.
1881 RARE BENEFIT FRANKING FOR SERBIA: Franz 2 k + 5 k rough printing on letter from Vienna (Wien) to Belgrade with arr cds, appropriate benefited postage only for Serbia 7 kr, fine.
Number of visitation: 896

Back to INDEX page