Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 75 to 89

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 75

75
E
1903. Nezupčani probni otisak gravera E. Moushona samo lik Kralja Aleksandra Obrenovića, tzv. I gravura po kojoj je kasnije urađeno nekoliko probnih otisaka u velikom i malom formatu u raznim bojama, svi numerisani od gravera, poslati u Beograd da se po numeraciji odaberu boje za štampanje naručene serije. Svi probni otisci su odbijeni sa zahtevom da se u nekim detaljima doradi Kraljev lik. Ovo je jedan od nekoliko poznatih otisaka, prilika za svaku naprednu zbirku.
1903 Imperforate printing proof of engraver E. Moushon, only portrait of King Aleksandar Obrenovic, so-called 1 st. engraving after which few printing proofs were made in small and large format in various colors, all enumerated by engraver, sent to Belgrade for choosing colors for printing of ordered set. All printing proofs were rejected with demand to improve King's portrait. This is one of only few known.
Number of visitation: 679

LOT 76

76
1903. Aleksandar 5 p + 10 p + 20 p pomoćno izdanje sa grbom preko kraljevog lika na razglednici Beograda upućenoj preporučeno za Bad Gastein, Austrija, odličan kvalitet.
1903 Aleksandar 5 p + 10 p + 20 p provisional issue with coat of arms over king's portrait on Belgrade picture postcard sent registered to Bad Gastein, Austria, very fine.
Number of visitation: 665

LOT 77

77
1903. Aleksandar 10 p + 25 p sa grbom preko kraljevog lika na R - pismu iz Kruševca za Budimpeštu, odgovarajuća povlašćena frankatura za Mađarsku.
1903 Aleksandar 10 p + 25 p with coat of arms over King's portrait on R-letter from Krusevac to Budapest, appropriate benefited franking for Hungary.
Number of visitation: 671 Please make your bid

LOT 78

78
1903. Aleksandar 15 p izd. `96 + 5 p izd. `00 na R - pismu za Rumu, povlašćena tarifa za Mađarsku sa žigom BEOGRAD / VRAČAR, dolaz na poleđini. 1912. Preporučeno pismo druge stope težine, poslato iz Beograda za Mladenovac, ispravno frankirano sa 40 p ( 2 x 20 p prvo štampanje ): 20 p za pismo ( 2 x 10 za drugu stopu težine ) i 20 p za preporuku.
1903 Aleksandar 15 p issue 1896 + 5 p issue 1900 on R-letter to Ruma, benefited tariff for Hungary with BEOGRAD/VRACAR cancel, arr cds. 1912 R - letter, 2nd weight tier, sent from Belgrade to Mladenovac, correctly franked with 40 p stamps ( 2 x 20 p 1st printing ): 20 p - for a letter ( 2 x 10 for 2nd weight tier ), 20 p - for a registered service.
Number of visitation: 657 Please make your bid

LOT 79

79
1903. TROBOJNA PREPORUČENA DOP. KARTA, 10 p + 15 p na 10 p dop. karti za međunarodni saobraćaj, sve pomoćna izdanja sa pretiskom grba preko kraljevog lika, upućena iz Beograda za Erfurt, Nemačka, kvalitet za vrhunski izložak.
1903 THREE-COLOR REGISTERED POSTAL CARD, 10 p + 15 p on 10 p postal card for international traffic, all provisional issues with coat of arms overprint over King's portrait, sent from Belgrade to Erfurt, Germany, quality for supreme exhibit.
Number of visitation: 657

LOT 80

80
1903/14. DERVEN, DUBRAVICA i NEGOTIN-VARDAR, tri veoma retka žiga iz perioda Kraljevine u odličnom/luksuznom kvalitetu, na tri pisma i karte u domaćem saobraćaju.
1903/14 DERVEN, DUBRAVICA and NEGOTIN-VARDAR, three very rare cancels from period of Kingdom, very fine/superb, on three letters and cards in domestic traffic.
Number of visitation: 645 Please make your bid

LOT 81

81
1904. IZUZETNO RETKA VIŠESTRUKA FRANKATURA, 5 × 25 p Ustanak na preporučenom pismu IV stope težine iz Beograda za Hoecht a. M. Nemačka, dolaz na poleđini, Alkalay korespondencija, JUDAIKA.
1904 EXTREMELY RARE MULTIPLE FRANKING, 5×25 p Uprising on registered letter 4th weight tier from Belgrade to Hoecht a. M. Germany, arr cds, Alkalay correspondence, JUDAICA.
Number of visitation: 655

LOT 82

82
1905. IZUZETNO RETKA SOLO FRANKATURA, 3 d Petar, solo frankatura na težinskom preporučenom pismu iz Niša za Wilmersdorf, Nemačka, dolaz na poleđini.
1905 EXTREMELY RARE SINGLE FRANKING, 3 d Petar, single franking on weight registered letter from Nis to Wilmersdorf, Germany, arr cds.
Number of visitation: 683

LOT 83

83
*
1905. PETAR, II štampanje na običnom papiru, kompletna serija sa originalnom gumom.
1905 PETAR, 2nd printing on ordinary paper, complete set with original gum.
Number of visitation: 661

LOT 84

84
1906/10. ČETIRI RAZLIČITE MEĐUNARODNE TARIFE, 25 p za Pariz, 35 p za Grac, 40 p za Beč i 50 p za Berlin, sve Petar, I redovno izdanje, tri preporuke, sve sa puncom Ercegović.
1906/10 FOUR DIFFERENT INTERNATIONAL TARIFFS, 25 p to Parir, 35 p to Graz, 40 p to Vienna and 50 p to Berlin, all Petar, 1st regular issue, three registrations, all with sign Ercegovic.
Number of visitation: 648 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page