Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 767 to 778

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 767

767
1919. Verigari 10 v + 2 x 20 v na cenzurisanom pismu iz Zagreba za Schonenwerd, Švajcarska. 1920. Verigari 5 p + 15 p + 25 p na R - pismu za Sevnicu sa retkim provizornim žigom PLANINA. 1920. Verigari 5 x 5 v vinarsko izd. pilasti probod + 1 d dinarsko izd. na pismu za Bukurešt sa ljubljanskim žigom u crvenoj boji. 1921. Verigari 2 x 50 v vinarsko i 3 x 25 p dinarsko izd. na R - pismu iz Tuzle za Helsinki, Finska, sa tranzitom Drezdena i dolazom na poleđini.
1919 Chain Breakers 10 v + 2x20 v on censored letter from Zagreb to Schonenwerd, Switzerland. 1920 Chain Breakers 5 p + 15 p + 25 p on R-letter to Sevnica with rare provisional PLANINA cancel. 1920 Chain Breakers 5x5 v vinar issue zigzag rouletting + 1 d dinar issue on letter to Bucharest with Ljubljana cancel in red. 1921 Chain Breakers 2x50 v vinar and 3x25 p dinar issue on R-letter from Tuzla to Helsinki, Finland, with Dresden transit and arr cds.
Number of visitation: 829 Please make your bid

LOT 768

768
*,**
1919. Verigari u četvercu 10+10 v i 20 v, knjigotisak u HORIZONTALNOM SUTISKU, zupčani pilasto (priručnik HFS, str 119,) veoma retko, odličan kvalitet.
1919 "Chain Breakers" in block of four 10+10 v and 20 v, typography in HORISONTAL SE-TENANT, perforated zig-zag (HFS Manual, p. 119), extremely rare, very fine.
Number of visitation: 831

LOT 769

769

1919. R-paketska sprovodnica iz Ljubljane sa mešanom frankaturom DVE ZEMLJE: 20v. verigari i 1kr. Austrija i R-nalepnicom iz austrijskog perioda. 1919. Verigari 3 x 10 v ugaoni trojac na pismu iz Podsuseda za Našice, dobar kvalitet. 1920., juni. Retka i atraktivna trobojna mešana frankatura 2x10v., 2x30v. i 2x50v. na poledini R-pisma iz Mostara za Ozalj sa rukom upisanom preporukom. 1920. ZAGREB, prigodan žig posete Kralja u crvenoj boji na R - pismu loko Zagreb, 40 v levo vertikalno dvostruko zupčana, sa dolaznim žigom. 1920. Verigari 3 x 20 v na pismu iz Crepaje za Beograd sa žigom CSEREPIJA i dolazom na poleđini.

1919 R-parcel card from Ljubljana with TWO COUNTRIES mixed franking: 20 v "Chain Breakers" and 1 kr Austria and R-label from Austrian period.1919 "Chain Breakers" 3x10 v corner strip of three on letter from Podsused to Nasice, fine. 1920 Scarce three-coloured mixed franking on R letter 2x10, 2x30v. i 2x50v with hand writig registered mark, rare. 1920 ZAGREB, King's Visit commemorative cancel in red on R-letter Loco Zagreb, 40 v left vertical margin double perforated, arr cds. 1920 "Chain Breakers" 3x20 v on letter from Crepaja to Belgrade with CSEREPAIJA cancel and arr cds.

Number of visitation: 822 Please make your bid

LOT 770

770
1919. Verigari, Petar 10 k knjigotisak na karton papiru u ultramarinskoj boji, sa delom žiga, dobar kvalitet.
1919 "Chain Breakers", Petar 10 k typography on cardboard in ultra-marine, with cancel part, fine.
Number of visitation: 834 Please make your bid

LOT 771

771
1919. DVA RAZLIČITA PORTIRANJA, 10 v redovno porto izdanje na nedovoljno frankiranoj razglednici i 20 v na nedovoljno frankiranom pismu.
1919 TWO DIFFERENT POSTAGE DUE, 10 v regular postage due issue on insufficiently franked picture postcard and 20 v on insuffciently franked letter.
Number of visitation: 645 Please make your bid

LOT 772

772
1919. BRASLOVČE (KOD ŽALECA), redak provizorni žig na paketskoj sprovodnici upućenoj za Zagreb, dolaz na poleđini.
1919 BRASLOVCE (NEAR ZALEC), rare provisional cancel on parcel card sent to Zagreb, arr cds.
Number of visitation: 643 Please make your bid

LOT 773

773
1919. Verigari 1 k u narandžastoj boji na belom glatkom papiru, pilasti probod ( Priručnik HFS br 5, kat 30 Be ), Petar 5 k u svetlo crvenoj boji sa zagrebačkim žigom, knjigotisak na belom papiru ( Priručnik HFS br 5, kat 21 Bb ), 40 v u svetlo žutoj boji, knjigotisak na belom glatkom papiru, 40 v u narandžasto žutoj boji, knjigotisak na belom glatkom papiru ( Priručnik HFS br 5 ), atesti Petric.
1919 Chain Breakers 1 k in orange on white smooth paper, zigzag rouletting (HFS Manual no 5, cat. 30 Be), Petar 5 k in light-red with Zagreb cancel, typography on white paper (HFS Manual no 5, cat. 21 Bb), 40 v in light-yellow, typography on white smooth paper, 40 v in orange-yellow, typography on white smooth paper (HFS Manual no 5, cat. 5) certificates Petric.
Number of visitation: 637

LOT 774

774
*,**
1919. Novinska marka 2 v, bečki kamenotisak, nezupčani četverac na grubom žućkasto sivom papiru u retkoj crnoj boji.
1919 Newspaper stamp 2 v, Viennese lithography, imperforate block of four on rough yellowish-grey paper in rare black.
Number of visitation: 641 Please make your bid

LOT 775

775
1919. Verigari, Petar 5 k horizontalni par sa zagrebačkim žigom u tamno smeđe karminastoj boji, retko zupčanje 11 na belom papiru ( Priručnik HFS br 5 str 265 ), atest Petric.
1919 Chain Breakers, Petar 5 k horizontal pair with Zagreb cancel in dark-brown-carmine, rare perforation 11 on white paper (HFS Manual no 5, page 265) certificate Petric.
Number of visitation: 643 Please make your bid

LOT 776

776
E,*
1919. NABOR I NEPRAVILNO ZUPČANJE, 50 v Porto, bečki kamenotisak, šesterac nezupčan vertikalno, 50 p ljubljanski kamenotisak, četverac sa izrazitim naborom na dve leve marke i nezupčani par sa desnim random tabaka.
1919 FOLD AND IRREGULAR PERFORATION, 50 v Postage due, Viennese lithography, block of six imperforate vertically, 50 p Ljubljana lithography, block of four with extreme fold on two left stamps and imperforate pair with right sheet margin.
Number of visitation: 643 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page