Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 770 to 776

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 770

770
1811. ILYRICA Pismo iz Venecije sa crnim poštanskim žigom upuæeno u Boku Kotorsku u DOBROTU, kapetanu u francuskoj vojsci Andriji Živanoviæu. Naplaæena je lokalna poštanska taksa 4 decima i taksa brodom preko jadranskog mora 19 decima. Jedno od najstarijih pisama upuæenu u crnu Goru pod upravom Napoleonove vojske. Odlièan kvalitet.
1811 ILYRICA A letter from Venice with a black postmark " VENEZIA"addressed to BAY of Boka Kotorska to DOBROTA, to a captain in the French army Andrija Živanovic. A local postal tax was charged to 4 decimas and a tax for postage across the Adriatic Sea 19 decimas. One of the oldest letters sent to Montenegro, under the administration of Napoleon's army. VF
Number of visitation: 547

LOT 771

771

1867. AUSTRISKA LEVANTSKA POŠTA U CRNOJ GORI - BAR - ANTIVARI: pismo iz Skadra (Turska administracija) sa odgovarajuæom markom 1 piaster sa turskim žigom SKUTARI preko Bara koji je bio deo Otomanske imperije sa spektakularnom multiplikovanom frankaturom austriskog Levanta, Franja 5 soldi niz od 4 + solo primerak ukupno 25 soldi žigosane crnim žigom ANTIVARI, odgovarajuæa tarifa za Veneciju. Poznata samo 3 pisma sa ovakvom frankaturom. Ferchenbauer katalog 8000.- €. (Pismo slikano u katalogu). Za vrhunskog sakupljaèa Crne Gore, Austrije, Turske i Levantske pošte.Odlièan kvalitet.
1867 AUSTRIAN LEVANT POST OFFICE IN MONTENEGRO - BAR - ANTIVARI: letter from Shkodra (Turkish administration) with the appropriate stamp 1 piaster with Turkish cancel SCUTARI via Bar which was part of the Ottoman Empire with a spectacular multiplied franking of the Austrian Levant Franc 5 Soldi  strip of four + solo copy of a total of 25 Soldi canceled with black ANTIVARI cancel, appropriate tariff for Venice. Only 3 letters with this franking are known. Ferchenbauer catalog 8000.- €. (Letter published in the catalog). For the top collector of Montenegro, Austria, Turkey and the Levant Postal history. VF

Number of visitation: 548

LOT 772

772
,
1868/1905. Otomanski žigovi BERANE u Crnoj Gori u sastavu Kraljevine Crne Gore od 1912. Dva tipa žiga ceo arapski dvostruki pravougaonik C&W katalog br. 33 RR u suplementu u prvpm izdanju nije bio poznat a dvojezièni na iseèku kompletan otisak na paru od 10 para. Odlièan kvalitet
1868/1905 Ottoman cancels of BERANA in Montenegro as part of the Kingdom of Montenegro since 1912. Two types of cancels : full Arabic double rectangle C&W catalog No. 33 RR in the supplement. In the first edition was not known, and the bilingual on fragment was a complete impression on a pair of 10 para. VF
Number of visitation: 525

LOT 773

773

1879. CRNOGORSKI BROD: Brodsko pismo upuæeno preko pošte Perast kapetanu broda " Neptun " Antoniu Lukoviæu matiène luke Bordo upuæeno za Seth, Francuska, sa nedovoljno naplaæenom poštarinom 5 ( krajcara ) u gotovu, sa tranzitima Zadra i Trsta, žigom za preuzetu poštu iz inostranstva putujuæom poštom AUTRICHE / AMB. LYON MARS., ruènim T za dolazni porto naplaæen tako?e u gotovu, unikatni pošt. istorijski objekat u slabijem kvalitetu zbog mnoštva poštanskih manipulacija.
1879 MONTENEGRIAN Ship: letter sent via Perast post office to ship Neptun captain Antonije Lukovic, main port Bordeaux, sent to Seth, France, 5 Kreuzers postage insufficently paid in cash, Zadar and Trieste transit, cancel for mail taken from abroad by traveling post office AUTRICHE/AMB. LYON MARS., hand-made T for arrival postage due paid in cash as well, unique postal history item in poor qualiti because of several post manipulations.

Number of visitation: 532

LOT 774

774
1885. Otomanski žig IPEK (Peæ) Metohija, od 1912. pripadao Crnoj Gori. Ceo arapski u katalogu C&W ne registrovan u zelenoj boji. retkost za istraživaèa. Odlièan kvalitet.
1885 Ottoman cancel IPEK (Pec) Metohija, since 1912 belonged to Montenegro. All Arabic in C&W catalog not registered in green. a rarity for a researcher. VF
Number of visitation: 504

LOT 775

775

1900. LLOYD AUSTRIACO LXII, žig austrijske brodske pošte u Crnoj Gori na razglednici Budve upuæenoj za Ljubljanu, sa dolaznim žigom.
1900 LLOYD AUSTRIACO LXII, Austrian maritime mail cancel on Budva picture postcard sent, to Ljubljana, arr cds.

Number of visitation: 510 Please make your bid

LOT 776

776
1914. SMS Kr. Erzh. RUDOLF žig broda posebne namene - ODBRANA KOTORA, austrijska jadranska flotila, na vojnièkoj karti upuæenoj preko pošte ROSE u Bokokotorskom zalivu za Prag, luksuzan kvalitet žiga. 1916. SMS KAISER MAX žig broda posebne namene - ODBRANA TIVTA, austrijska jadranska flotila, na vojnièkoj karti upuæenoj iz Đenoviæa preko pošte Zelenika za Budimpeštu, dobar kvalitet. 1916. Razglednica Prènja poslata iz Zelenike za Zadar sa službenim žigom vojnog avijatièarskog magacina u Kotoru - ispostava Zelenika u ljubièastoj boji. Odlièan kvalitet.
1914 SMS Kr. Erzh RUDOLF cancel of special purpose ship - DEFENCE OF KOTOR, Austrian Adriatic Fleet, on military card sent via ROSE post office in Boka Kotorska Gulf to Prague, cancel fine. 1916 SMS KAISER MAX cancel of special purpose ship - DEFENCE OF TIVAT, Austrian Adriatic Fleet, on military card sent from Djenovici via Zelenika post office to Budapest, fine. 1916 Prcanj picture postcard sent from Zelenika to Zadar with military airport warehouse official cancel in Kotor - Zelenika in violet. Very fine.
Number of visitation: 522

Back to INDEX page