Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 797 to 808

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 797

797
E,*
1916. KOMPLETNA NEZUPČANA SERIJA, Franja, II redovno izdanje, kompletna nezupčana serija, široki randovi, laki prvi falc.
1916 COMPLETE IMPERFORATE SET, Franz, 2nd regular issue, complete imperforate set, wide margins, gentle first hinge.
Number of visitation: 884

LOT 798

798
**,

1917. RETKO LINIJSKO ZUPČANJE 11 1/2, 60 H Karlo, nežigosan horizontalni par. 1917. RETKO MEŠOVITO ZUPČANJE 12 1/2 : 11 1/2 3 h Karlo ( Mi 124 C ) sa žigom Visokog.

1917 RARE LINE PERFORATION 11 1/2, 60 h Karl, not cancelled horizontal pair. 1917 RARE MIXED PERFORATION 12 1/2 : 11 1/2 3 h Karl (Mi 124 C) with Visoko cancel.

Number of visitation: 997 Please make your bid

LOT 799

799
1917. Ratnik 8 h dop. karta upotrebljena kao zarobljenička karta, upućena iz Mostara, Hercegovina za logor Bug u Sibiru, Rusija sa trouglastim žigom austriske cenzure dolaznom ruskom cenzurom No 183, izuzetno retka ratna destinacija.
1917 "Warrior" 8 h postal card used as POW card, sent from Mostar, Herzegovina, cancel to POW camp Bug in Syberia, Russia, with Red Austrian censor triangular cancel and arrival Russian censor mark No 183, extremely rare destination.
Number of visitation: 1069 Please make your bid

LOT 800

800
E,**

1917. PROBE BOJA, komemorativno izdanje, dvadeset kompletnih serija u po pet četveraca u promenjenim bojama, uklj. i jedak komplet četveraca sa dvostrukim tiskom.
1917 COLOR PROOFS, commemorative issue, twenty complete sets in five blocks of four in changed colors, incl. one complete of blocks of four with double printing.

Number of visitation: 994

LOT 801

801

1917. KOMEMORATIVNO IZDANJE, tri kompletne serije na FD kovertama i listu, oba pisma sa crvenim a list sa crnim žigom Sarajeva + 2 × 10 h na pismu sa FD žigom KREKA.
1917 COMMEMORATIVE ISSUE, three complete sets on FD covers and page, both letters with red and page with Sarajevo cancel in black + 2×10 h on letters with FD cancel KREKA.

Number of visitation: 992

LOT 802

802
1917. SARAJEVO 7, K.und K. tip žiga u luksuznom kvalitetu na razglednici za Neundorf, sa troredim formacijskim žigom u ljubičastoj boji i 12 h Karlo solo frankaturom.
1917 SARAJEVO 7, K.und K. cancel type superb on picture postcard to Neundorf, with three-line formation cancel in violet and 12 h Karl single franking.
Number of visitation: 1108 Please make your bid

LOT 803

803
E,*
1917. KOMPLETNA NEZUPČANA SERIJA, Karlo, kompletna nezupčana serija, ključna vrednost sa ugaonim randa tabaka u odličnom kvalitetu.
1917 COMPLETE IMPERFORATE SET, Karl, complete imperforate set, key value with corner sheet margins, very fine.
Number of visitation: 1107

LOT 804

804
E,*
1917. NEZUPČANI KARLO, Karlo, I redovno izdanje, kompletna nezupčana serija. Odličan kvalitet.
1917 IMPERFORATE KARL, Karl, 1st regular issue, complete imperforate set. Very fine.
Number of visitation: 1118

LOT 805

805
E,*

1917.KARLO i ZITA NEZUPČANE: sa originalnom gumom u odličnom kvalitetu.
1917 KARL AND ZITA IMPERFORATE: with original gum, very fine.

Number of visitation: 1071

LOT 806

806
1917. ODGOVARAJUĆA SOLO FRANKATURA 3 h KARLO : upotrebljena kao tarifa za štampanu stvar iz Sarajeva za Austriju. Vrlo retka odgovarajuća tarifa u komercijalnoj korespondenciji.
1917 APPROPRIATE SINGLE FRANKING 3 h KARL: used as tariff for printed matter from Sarajevo to Austria. Very rare appropriate tariff in commercial correspondence.
Number of visitation: 1096 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page