Search by keywords

Search by lot number

Page: 1234››› of 4

LOTS from 860 to 899

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 860

860
1919. RETKA TROBOJNA DOP. KARTA, 25 h i 60/50 h I pomoćno izdanje na 8 h Ratnik dop. karti upućenoj ekspres preporučeno iz Gračanice za ČSR, sa žigom iz austrijskog perioda, karta sa manjim oštećenjem dole desno.
1919 RARE THREE-COLOR POSTAL CARD, 25 h and 60/50 h 1st provisional issue on 8 h Warrior postal card sent express registered from Gracanica to CSR, with cancel from Austrian period, card with minor damages in bottom right part.
Number of visitation: 1181 Please make your bid

LOT 861

861
**
1919. PAR SA i BEZ "MASKE", 20/35 h Franja, II pomoćno izdanje, horizontalni par, desna marka bez kvadratića preko carevog lika.
1919 PAIR WITH AND WITHOUT "MASK", 20/35 h Franz, 2nd provisional issue, horizontal pair, right stamp without square over King's portrait.
Number of visitation: 1141 Please make your bid

LOT 862

862
*,**
1919. GREŠKE U PRETISKU, Franja sa maskom, deset maraka sa izrazitim otstupanjima u pretisku, pomerenim gore ili dole, iskošenim, položenim, na poleđini itd.
1919 OVERPRINT ERRORS, Franz with mask overprinted, ten stamps with extremely misplaced overprints, upwards or downwards, slanting, offset, etc.
Number of visitation: 1143 Please make your bid

LOT 863

863
**
1919. DVOSTRUKI PRETISAK, 45 + 15 h/1 k Invalidi, pomoćno izdanje za Bosnu SHS, sa dvostrukim pretiskom.
1919 DOUBLE OVERPRINT, 45 + 15 h/1 k Handicapped, provisional issue for Bosnia SHS, with double overprint.
Number of visitation: 1101 Please make your bid

LOT 864

864
E,**
1919. PROBE PRETISKA, 10 + 10 h na 1 h Krajobrazi i 20 + 10 h na 1 h, 2 h i 35 h, probe pretiska sa doplatnim viškom u korist invalida, punca Bar.
1919 OVERPRINT PROOFS, 10 + 10 h on 1 h Landscapes and 20 + 10 h on 1 h, 2 h and 35 h, overprint proofs with surcharge for the handicapped, sign Bar.
Number of visitation: 1162

LOT 865

865
*
1919. OBRNUTI I NORMALAN PRETISAK, Invalidi, pomoćno izdanje za Bosnu SHS, dve kompletne serije, jedna sa obrnutim pretiskom, druga sa normalnim.
1919 INVERTED AND NORMAL OVERPRINT, Handicapped, provisional issue for Bosnia SHS, two complete sets, one with inverted overprint, the other with normal.
Number of visitation: 1032 Please make your bid

LOT 866

866
*,**
1919. „TOČKICE" KOMPLETNA SERIJA, Nošnje, pomoćno izdanje novinskih maraka, ključna vrednost 2/6 h bez falca u odličnom kvalitetu, atest Marjanović.
1919 "DOTS" COMPLETE SET, National Costimes, provisional issue of newspaper stamps, key value 2/6 h without hinge, very fine, certificate Marjanovic.
Number of visitation: 1033 Please make your bid

LOT 867

867
**
1919. OBRNUTI PRETISAK, KOMPLET, Franja sa maskom, II pomoćno izdanje za Bosnu SHS, kompletna serija sa obrnutim pretiscima uključujući ključnu od 50 h "ŠIFERICA", punca Marjanović. Odličan kvalitet.
1919 INVERTED OVERPRINT, COMPLETE, Franz with mask, 2nd provisional issue for Bosnia SHS, complete set with inverted overprints incl. 50 h "SHIFER BLUE", sign Marjanovic. Very fine.
Number of visitation: 1046 Please make your bid

LOT 868

868
1919. ATRAKTIVNO FRANKIRANA CELINA 10 h DOFRANKIRANA ZA PREPORUKU U ZVORNIKU SA 60 h FRANJA SA MASKOM i 2 NOVINSKE MARKE OD 5 i 10 h. Karta je ispravno frankirana za Štajersku, odličan kvalitet.
1919 ATTRACTIVELY FRANKED STATIONERY 10 h ADDITIONALLY FRANKED FOR REGISTRATION IN ZVORNIK WITH 60 h FRANZ "WITH MASK" AND 2 NEWSPAPER STAMPS 5 and 10 h. Card was correctly franked for Styria, very fine.
Number of visitation: 1058 Please make your bid

LOT 869

869
**

1919. NOVINSKE SA PRETISKOM 2 H KOMPLETNA SERIJA, punca  Ercegović, garancija aukcije, bez falca.
1919 NEWSPAPER STAMPS WITH OVERPRINT 2 H COMPLETE SET, sign Velimir Ercegovic, auction guarantee, without hinge,

Number of visitation: 1042 Please make your bid

Page: 1234››› of 4

Back to INDEX page