Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 893 to 909

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 893

893
1924. SOCIETA NAVIGACIONE PIROSCAFO, trokružni brodski žig u ljubi?astoj boji na razglednici frankiranoj SHS markama upu?enoj za Trst, sa dolazom.
Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 894

894
1931. S/S SLOVENAC, žig brodske poštwe Jadranske plovidbe D.D. u odli?nom kvalitetu na razglednici Silbe upu?enoj za Zagreb.
1931 S/S SLOVENAC, Adriatic Navigation D.D. maritime mail cancel, very fine, on Silba picture postcard sent to Zagreb.
Number of visitation: 127 Please make your bid

LOT 895

895
1933. KNIN - PRIJEDOR 114, žig putuju?e pošte u luksuznom kvalitetu na nefrankiranom pismu za Zenicu, portiranom u dolazu sa 3 × 1 d porto redovnim izdanjem.
Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 896

896
1934. S.S.DURMITOR, žig brodske pošte Dubrova?ke parobrodske plovidbe A.D. na pismu upu?enom iz Rosaria, Argentina za Pueblo, Kolorado, USA, frankiranim mešanim franko izdanjima Jugoslavije i Argentine, sa tranzitom Buenos Airesa.
1934 S.S.DURMITOR, maritime mail Dubrovnik Steamer Navigation A.D. cancel on letter sent from Rosario, Argentina to Pueblo, Colorado, USA, franked with mixed definitive issues of Yugoslavia and Argentina, with Buenos Aires transit cancel.
Number of visitation: 128 Please make your bid

LOT 897

897
1937. ŽI?A, ?IRILO I METODIJE, dve prigodne dop. karte, jedna sa žigom brodske pošte PAG - SUŠAK 354, druga dofrankirana za inostranstvo, Boskoop, Holandija.
Number of visitation: 125 Please make your bid

LOT 898

898
**
1921. I porto 10 para umesto 10 din. greška u boji U PARU (Mi P 53 I F, ) pozicija 22 u tabaku. Jedna od najpopularnijih retkosti SHS u odli?nom kvalitetu. Poznato je samo nekoliko parova.
1921 1st issue postage due 10 p color variety IN PAIR (Mi P 53I F,), position 22 in sheet, one of the most popular SHS rarities, ONLY A FEW PAIRS KNOWN, very fine.
Number of visitation: 129 Please make your bid

LOT 899

899
1921. FRANKO KAO PORTO, BE?KERE?KI PORTO PROVIZORIJ, 20 p i 50 p Aleksandar, ameri?ko izdanje sa jednokkružnim ru?nim žigom PORTO u crnoj boji i rukopisnim T 2.80 (kruna, = 70 para) na nedovoljno frankiranom pismu iz Daruvara za Vel. Be?kerek.
Number of visitation: 126 Please make your bid

LOT 900

900
1921. SLOVENA?KA CELINA UPOTREBLJENA U ?EHOSLOVA?KOJ, 15 v Verigari dop. karta, refrankirana i poslata iz ?eških Budejovica za Lajpcig, uštampana marka žigosana samo prijemnim žigom.
Number of visitation: 129 Please make your bid

LOT 901

901
*
1921. I PORTO, kompletna falcovana serija.
Number of visitation: 129 Please make your bid

LOT 902

902
,
1921. BE?KERE?KI PORTO PROVIZORIJ, sedam vrednosti ameri?kog redovnog izdanja od 10 p do 1 d sa ru?nim jednokružnim žigom PORTO, sve sa poštanskim žigom Velikog Be?kereka, šest na ise?cima.
1921 BECKEREK POSTAGE DUE PROVISORIUM, seven denominations of US regular issue from 10 p to 1 d with hand-made circular PORTO cancel, all with postal Veliki Beckerek cancel, six on fragments.
Number of visitation: 131 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page