Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 928 to 938

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 928

928
CM
1950. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA DUBROVNIK, kompletna serija od pet maksimum karti sa prigodnim dubrovačkim žigom u crvenoj boji, odličan kvalitet.
1950 CHESS OLYMPIC GAMES DUBROVNIK, complete set of five maximum cards with commemorative Dubrovnik cancel in red, very fine.
Number of visitation: 620 Please make your bid

LOT 929

929
**
1950. DVOSTRUKI PRETISAK, 3 d Partizani, pomoćno izdanje, četverac sa dvostrukim pretiskom.
1950 DOUBLE OVERPRINT, 3 d Partisans, provisional issue, block of four with double overprint.
Number of visitation: 605 Please make your bid

LOT 930

930
FDC
1951. ZEFIZ BLOK na koveri sa prigodnim zagrebačkim FD žigom u odličnom kvalitetu, jedan od ključnih FD koverata Jugoslavije.
1951 ZEFIZ MINIATURE SHEET on cover with commemorative Zagreb FD cancel, very fine, one of key FD Yugoslavia covers.
Number of visitation: 635 Please make your bid

LOT 931

931
FDC
1951. ZEFIZ BLOK na smeđoj koverti sa prigodnim zagrebačkim FD žigom u odličnom kvalitetu, jedan od ključnih FD koverata Jugoslavije.
1951 ZEFIZ MINIATURE SHEET on brown cover with commemorative Zagreb FD cancel, very fine, one of key Yugoslav FD covers.
Number of visitation: 633 Please make your bid

LOT 932

932
**
1951. DVOSTRUKI PRETISAK, 6 d ZEFIZ, četverac sa dvostrukim pretiskom (Mi 653 DD, kat. €500) atest Veličković.
1951 DOUBLE OVERPRINT, 6 d ZEFIZ, block of four with double overprint (Mi 653 DD, cat. €500) certificate Velickovic.
Number of visitation: 612 Please make your bid

LOT 933

933
1951. ZEFIZ BLOK sa zagrebačkim prigodnim FD žigom u odličnom kvalitetu.
1951 ZEFIZ MINIATURE SHEET with Zagreb commemorative FD cancel very fine.
Number of visitation: 623 Please make your bid

LOT 934

934
1952. RAB - RIJEKA 356, žig brodske pošte u luksuznom kvalitetu na pismu iz Rijeke za Unity, Maine, USA, sa interesantnim sadržajem.
1952 RAB - RIJEKA 356, maritime mail cancel, superb, on letter from Rijeka to Unity, Maine, USA, with interesting content.
Number of visitation: 606 Please make your bid

LOT 935

935
CM

1952/56. JUFIZ - ZEFIZ, MAKSIMUM KARTE, I do IV JUFIZ i ZEFIZ, komplet svih izdanja povodom filatelističkih izložbi na pet maksimum karata sa odgovarajućim prigodnim žigovima.
1952/56 JUFIZ - ZEFIZ, MAXIMUM CARD, 1st to 4th JUFIZ and ZEFIZ, complete of all issues on occasion of Philatelic Exhibitions on five maximum cards with appropriate commemorative cancels.

Number of visitation: 604 Please make your bid

LOT 936

936
FDC
1953. ESPERANTO 300 d, prigodno izdanje za zračnu poštu, na specijalnom kovertu sa zagrebačkim prigodnim FD žigom u zelenoj boji, klkučni FD koverat Jugoslavije.
1953 ESPERANTO 300 d, commemorative issue for air mail, on special cover with Zagreb commemorative FD cancel in green, key FD cover of Yugoslavia.
Number of visitation: 601 Please make your bid

LOT 937

937
FDC
1953. Koverat prvog dana sa najinteresantnijom markom Jugoslavije, sa zelenim prigodnim RUČNIM žigom i jednim kontrolnim sa strane, dobar kvalitet.
1953 Esperanto congress 300 d first day cover with green HAND cancel, fine.
Number of visitation: 594 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page