Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 933 to 940

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: aukcsfk@eunet.rs
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 933

933
1951. ZEFIZ BLOK sa zagrebačkim prigodnim FD žigom u odličnom kvalitetu.
1951 ZEFIZ MINIATURE SHEET with Zagreb commemorative FD cancel very fine.
Number of visitation: 473 Please make your bid

LOT 934

934
1952. RAB - RIJEKA 356, žig brodske pošte u luksuznom kvalitetu na pismu iz Rijeke za Unity, Maine, USA, sa interesantnim sadržajem.
1952 RAB - RIJEKA 356, maritime mail cancel, superb, on letter from Rijeka to Unity, Maine, USA, with interesting content.
Number of visitation: 467 Please make your bid

LOT 935

935
CM

1952/56. JUFIZ - ZEFIZ, MAKSIMUM KARTE, I do IV JUFIZ i ZEFIZ, komplet svih izdanja povodom filatelističkih izložbi na pet maksimum karata sa odgovarajućim prigodnim žigovima.
1952/56 JUFIZ - ZEFIZ, MAXIMUM CARD, 1st to 4th JUFIZ and ZEFIZ, complete of all issues on occasion of Philatelic Exhibitions on five maximum cards with appropriate commemorative cancels.

Number of visitation: 469 Please make your bid

LOT 936

936
FDC
1953. ESPERANTO 300 d, prigodno izdanje za zračnu poštu, na specijalnom kovertu sa zagrebačkim prigodnim FD žigom u zelenoj boji, klkučni FD koverat Jugoslavije.
1953 ESPERANTO 300 d, commemorative issue for air mail, on special cover with Zagreb commemorative FD cancel in green, key FD cover of Yugoslavia.
Number of visitation: 464 Please make your bid

LOT 937

937
FDC
1953. Koverat prvog dana sa najinteresantnijom markom Jugoslavije, sa zelenim prigodnim RUČNIM žigom i jednim kontrolnim sa strane, dobar kvalitet.
1953 Esperanto congress 300 d first day cover with green HAND cancel, fine.
Number of visitation: 461 Please make your bid

LOT 938

938
**
1953. ČETVERAC ESPERANTO kongres, najpopularnija marka Jugoslavije četverac u luksuznom kvalitetu leva polovina tabačića od 8 sa randovima sa tri strane. Prilika za pojačanje zbirke.
1953 BLOCK OF FOUR ESPERANTO Congress, the most popular Yugoslav stamp, block of four, lux, from sheet of 8, left half with three margins. Good opportunity.
Number of visitation: 455 Please make your bid

LOT 939

939
FDC
1953. Esperanto 300 d avionska marka na prigodnom kovertu sa beogradskim žigom, prvi dan upotrebe u retkoj crnoj boji, ključna pozicija posleratne Jugoslavije u odličnom kvalitetu.
1953 Esperanto 300 d airmail stamp on commemorative cover with Belgrade cancel, first day of use in rare black, post-war Yugoslavia key position, very fine.
Number of visitation: 464 Please make your bid

LOT 940

940
FDC
1956. I UMETNOST, kompletna serija na dva prigodna koverta sa subotičkim FD žigom, Michel kat. €600.
1956 1st ART, complete set on two commemorative covers with Subotica FD cancel, Michel cat. €600.
Number of visitation: 471 Please make your bid

Back to INDEX page