Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

LOTS from 1211 to 1309

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1271

1271
1915/17. Razglednice 9 upućene sa SMS ALPHA ratni brod preko pošte u Puli. sa različitim cenzurama Razglednice poslate kao "feldpost" nefrankirane, osim jedne vrlo retke sa frankaturom. Odličan kvalitet.
1915/17 PPC 9 pieces from SMS ALPHA war ship, over Pula post office, send as "feldpost" with no frankingwith except very rare one with franking, diff. censor marks, very fine
Number of visitation: 549

LOT 1272

1272
1915/16. Razglednice 8 upućene sa SMS ALPHA ratni brod preko pošte u Puli. sa različitim cenzurama Razglednice poslate kao "feldpost" nefrankirane, osim dve vrlo retke sa frankaturom. Odličan kvalitet.
1915/16 PPC 8 pieces from SMS ALPHA war ship, over Pula post office, send as "feldpost" with no frankingwith except very rare two with franking, diff. censor marks, very fine.
Number of visitation: 378 Please make your bid

LOT 1273

1273

1916. ADMIRAL SPAUN brodski žig krstarice austrijske jadranske flotile na vojničkoj karti upućenoj preko vojnomornaričke pošt. stanice Pula za Budimpeštu.

1916/17. SMS CSEPEL 2 kom. jednokružni i jednoredi žig razarača austrijske jadranske flotile na dve vojničke karte upućene preko vojnomornaričke pošt. stanice Pula za Budimpeštu, lux.

1916 ADMIRAL SPAUN Austrian Adriatic fleet cruiser ship cancel on military card set via navy postal station Pula to Budapest.

1916/17 SMS CSEPEL 2 items, Austrian Adriatic fleet destroyer circular and one-line cancel on two military cards set via navy postal station Pula to Budapest, superb.

Number of visitation: 378 Please make your bid

LOT 1274

1274
1911. ABBAZIA / LLOYD UNGARO CROATA žig brodske pošte na razglednici Bakra upućenoj za Rijeku. 1913. Dve karte sa železničkim staničnim žigovima Borova i Novog Vrbasa, BOROVO P.U. KLDV i UJVERBASZ P.U., obe upućene za Zagreb. 1914. Fotografija oficira upotrebljena kao vojnička karta za Prag sa žigom GRAČANICA i jednoredim formacijskim žigom. 1917. Žeteoci, bele brojke 10 f + 6 x 15 f redovno izd. za Mađarsku na ekspres preporučenom pismu iz Osijeka za Beč, sa cenzurnim žigom i dvojezičnom cenzurnom nalepnicom na poleđini .
1911 ABBAZIA/LLOYD UNGARO CROATA ship post office cancel on Bakar picture postcard sent to Rijeka. 1913 Two cards with railway staion cancels Borovo and Novi Vrbas, BOROVO P.U. KLDV and UJVERBASZ P.U., both sent to Zagreb. 1914 Officer's photo used as military card to Prague with cancel GRACANICA and one-line formation cancel. 1917 Mowers, white stains 10 f + 6x15 f regular issue for Hungary on express-registered letter from Osijek to Vienna, with censorship cancel and bilingual censorship tape on back.
Number of visitation: 391 Please make your bid

LOT 1275

1275
1917 Preporučeno pismo iz Metkovića za Risan sa odgovarajućom pojedinačnom frankaturom 40 h sa uokvirenom cenzurom METKOVIC i na poleđini izuzetno retka banderola nalepnica cenzure K.uK. METKOVIĆ. Odličan kvalitet.
1917 Registered letter from Metkovic to Risan with apropriate single franking 40 h with framed censor mark and on the back extremle rare tape- sticker of censore K.uK. METKOVIC, very fine.
Number of visitation: 360

LOT 1276

1276
*
1918, ŽETELICE BELE BROJKE 10 i 15 f, plavi pretisak, ključna pozicija područja, atestatorska punaca Dr Werner. Iako original, bez garancije. Vrlo povoljno.
1918 HARVEST WHITE FIGURES 10 and 15 F blue overprint, key position of the area, certificate sign Dr Werner. Although the original No guarantee, very favorably.
Number of visitation: 831 Please make your bid

LOT 1277

1277
1918. Pismo sa markom 25 f sa SHS pretiskom, rana upotreba iz VALPOVA za Švajcarsku. Odgovarajuća pojedinačna frankatura. Odličan kvalitet.
1918 Letter with 25 f value with SHS overprint, early used from VALPOVO to Switzerland, apropriate single franking, very fine.
Number of visitation: 850

LOT 1278

1278
1919. Žeteoci 2 f + 3 f i 40 f Zita, pomoćno lokalno izd., odgovarajuća frankatura na R - pismu iz Skrada za Grac, dolaz na poleđini.
1919 Mowers 2 f + 3 f and 40 f Zita, provisional local issue, apropriate franking on R-letter from Skrad to Graz, arr cds.
Number of visitation: 854

LOT 1279

1279
E,**
1918. PROBA PRETISKA, 2 × 2 f Ratna pomoć, mađarsko pomoćno izdanje, horizontalni par sa troredim pretiskom HRVATSKA/SHS u crnoj boji korišćenim za marke Turul izdanja.
1918 OVERPRINT PROOF, 2×2 f War Aid, Hungarian provisional issue, horizontal pair with three-line overprint HRVATSKA/SHS in black used for stamps of Turul issue.
Number of visitation: 841 Please make your bid

LOT 1280

1280
E,**

1918. PROBA PRETISKA, 10 f Zita, krunidbeno izdanje, četverac sa pretiskom u VI tipu u plavoj boji za marke sa karlovim likom, umesto u tipu VII za krunidbeno izdanje, atest Tubinović.

1918. PROBE PRETISKA, NEIZDATE VREDNOSTI, 1 f, 2 f, 70 f i 80 f Turul sa troredim pretiskom HRVATSKA/SHS u crnoj boji.

1918 OVEPRINT PROOF, 10 f Zita, coronation issue, block of four with overprint in type 6 in blue for stamps with Karl's portrait, instead of type 7 for coronation issue, certificate Tubinovic.

1918 OVERPRINT PROOFS, UNISSUED DENOMINATIONS, 1 f, 2 f, 70 f and 80 f Turul with three-line overprint HRVATSKA/SHS in black.

Number of visitation: 838

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

Back to INDEX page