Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

LOTS from 1407 to 1497

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1427

1427

1945. Pismo FIUME ( RIJEKA ) - MIRANDOLA, MODENA, ITALIJA frankirano sa 4 l prvog Riječkog provizornog izdanja. Jugoslovenska vojna cenzura i banderola na poleđini kao i dolazni žig. Adresa precrtana inače dobar kvalitet.

1945. Pismo-štampana stvar TRIESTE - UDINE 23.10. frankirano sa pojedinačnom vrednošću od 1 L pretisnuta marka Julije Cezar. Retka pojedinačna upotreba za štampanu stvar, cenzurisano savezničkom kontrolom (ACCO) Udine dolazni žig na poledjini, odličan kvalitet.

1947. Ekspres pismo TRIESTE - CITTIGLIO 24.01. frankirano sa različitih vrednosti iz serije Imperijale sa pretiskom AMG VG i parom retko upotrebljavanih 25 centi markama sa istim pretiskom. Dolazni žig na poledjini, retko, u odličnom kvalitetu.

1945 Letter: FIUME (RIJEKA) - MIRANDOLA, MODENA, ITALY franked with L. 4.00 of the First Fiume Provisional Issue. Yugoslav military censor tape and markings. Address crossed out, otherwise fine.

1945 Printed Matter Letter: TRIESTE - UDINE 23.10. franked with a single L. 1 overprinted 'Giulio Cesare' stamp. Rare single use for printed matter, censored by Allied Control Office (ACCO). Udine arrival on reverse, very fine.

1947 Express letter TRIESTE - CITTIGLIO 24.01. franked with five different values of the AMG VG overprinted 'Imperiale' set and a pair of rarely used AMG VG overprinted cent. 25 stamps. Arrival cancellation on reverse, rare and very fine.

Number of visitation: 667

LOT 1428

1428

1945. Ljubljana Definitivno izdanje. Vrednosti c. 25, c 50, L. 2 i L. 10 na pismu: POSTOJNA JAMA - LJUBLJANA 15.08

1948. Upotreba žiga Vojne uprave nakon aneksije Istre. Preporuèeno pismo: RIJEKA 3 - ZAGREB 18.12.1948. Žig dvojezièno RIJEKA 3 FIUME 3. Dolaz Zagreba na poleđini. Rijeka 3 bila je podružnica koja je ranije bila poznata kao „FIUME GIARDINI" za vreme italijanske uprave. Odlièan kvalitet.

1948. Upotreba žifga Vojne uprave nakon aneksije Istre. Preporuèeno pismo sa obaveštenjem o prijemu: CRES - ZAGREB 18.12.1948. Žig dvojezièno CRES CHERSO. Dolaz Zagreba na poleđini. Odlièan kvalitet.

1949. Upotreba žiga Vojne uprave nakon aneksije Istre. Preporuèeno pismo: uz obaveštenje o prijemu: PAZIN - ZAGREB 28.01.1949. Žig PAZIN B. Dolazak Zagreb na poleđini.

1949. Upotreba žiga Vojne uprave nakon aneksije Istre. Preporuèeno pismo: uz obaveštenje o prijemu: VELI LOŠINJ - ZAGREB 06.09.1949. Žig dvojezièno VELI LOŠINJ - LUSSINGRANDE. Tipièna oznaka vojne uprave. Dolaz Zagreb na poleđini.

1945 Ljubljana Definitive Issue. Values of c. 25, c 50, L. 2 and L. 10 on letter: POSTOJNA JAMA - LJUBLJANA 15.08.

1945. First Day of Issue cancelled with red postmark. Very fine. 1948 Use of Military Administration cancellers after annexation of Istria. Registered Letter: RIJEKA 4 - ZAGREB 12.07.

1948. Bilingual cancellation RIJEKA 4 FIUME 4. Typical Military administration R- label. Zagreb arrival on reverse. Rijeka 4 was a branch office formerly known as 'FIUME BELVEDERE' during Italian administration. Very fine.

1948 Use of Military Administration cancellers after annexation of Istria. Registered Letter: RIJEKA 3 - ZAGREB 18.12.1948. Bilingual cancellation RIJEKA 3 FIUME 3. Zagreb arrival on reverse. Rijeka 3 was a branch office formerly known as 'FIUME GIARDINI' during Italian administration. Very fine.

1948 Use of Military Administration cancellers after annexation of Istria. Registered Letter with Advice of Receipt: CRES - ZAGREB 18.12.1948. Bilingual cancellation CRES CHERSO. Zagreb arrival on reverse. Very fine.

1949 Use of Military Administration cancellers after annexation of Istria. Registered Letter: with Advice of Receipt: PAZIN - ZAGREB 28.01.1949. Cancellation PAZIN B. Zagreb arrival on reverse. Very fine.

1949 Use of Military Administration cancellers after annexation of Istria. Registered Letter: with Advice of Receipt: VELI LOŠINJ - ZAGREB 06.09.1949. Bilingual cancellation VELI LOŠINJ - LUSSINGRANDE. Typical Military administration R- label. Zagreb arrival on reverse. Very fine.

Number of visitation: 659 Please make your bid

LOT 1429

1429
**
1945. RIJEKA SA OBRNUTIM PRETISKOM : Pomoćno lokalno izdanje 2 lit / 25 c sa gornjim random ( Mi 27 KD ), veoma retko, odličan kvalitet.
1945 RIJEKA (Fiume) INVERTED OVERPRINT : Provisional local issue 2 lit / 25 c with upper sheet margin (Mi 27 Kd), very rare and fine.
Number of visitation: 682 Please make your bid

LOT 1430

1430
,**
1945/1992. Dve serije taksi iz različitih perioda, serija sa pretiskom ISTRA I SLOVENSKO PRIMORJE 9 kom. i 50 god. UPU Sarajevo, Split i Zagreb sa zlatnim pretiskom.
1945/1992. Two sets of revenues from different periods, set with overprint: ISTRA AND SLOVENSKO PRIMIRJE 9 items and 50 years of UPU, Split, sarajevo, zagreb with golden overprint.
Number of visitation: 658

LOT 1431

1431

1945. Privremeno izdanje Fiume (II). Pismo: FIUME - ZENSON DI PIOVE, TREVISO. Frankirano kombinacijom L. 2 i L. 4. Cenzurirano od strane jugoslovenskih vojnih vlasti. Retko i dobar kvalit.

1945 Fiume Provisional Issue (II). Letter: FIUME - ZENSON DI PIOVE, TREVISO. Franked with combination of L. 2 and L. 4. Censored by Yugoslav military authorities. Fine and rare.

Number of visitation: 654 Please make your bid

LOT 1432

1432
1945. Pismo sa ispravnom frankaturom 4/1 Lit. sa pretiskom ISTRA izdanje za Pulu, poslato iz Rijeke sa zatečenim italijanskim žigom, za Đenovu, sa okruglom vojnom cenzurom. Retka pojedinačna frankatura, odličan kvalitet.
1945 Letter with correct franking 4/1 Lit. with overprint ISTRIA issue for Pula, sent from Rijeka with a backward Italian cancel, for Genoa, with round military censorship. Rare single franking, very fine.
Number of visitation: 459 Please make your bid

LOT 1433

1433
1946. PUTOVALA DOP. KARTA, 3 Lit Rijeka, dop. karta, redovno izdanje za Istru, Rijeku i Slovensko Primorje, upućena za Knin, sa žigom PAZIN i dolazom, Lux.
1946 MAILED POSTAL CARD, 3 Lit Rijeka, postal card, regular issue for Istria, Rijeka and Slovenian Coast, sent to Knin, with PAZIN cancel and arr cds, superb.
Number of visitation: 461 Please make your bid

LOT 1434

1434
1946. RIJEKA / FIUME 1 dvojezični žig na razglednici upućenoj iz Rijeke za Petrovgrad. 1948. MALI LOŠINJ / LUSSIN PICCOLO dvojezični žig na dop. karti upućenoj za Beograd. 1950. LOVRAN D istarski žig u odličnom kvalitetu na nefrankiranoj razglednici iz Lovrane za Osijek portiranoj u dolazu sa 4 d portom.
1946 RIJEKA/FIUME 1 bilingual cancel on picture postcard sent from Rijeka to Petrovgrad. 1948 MALI LOSINJ/LUSSIN PICCOLO bilingual cancel on postal card sent to Belgrade. 1950 LOVRAN D Istrian cancel, very fine, on unfranked picture postcard from Lovran to Osijek with arrival postage due in arrival with 4 d postage due.
Number of visitation: 469

LOT 1435

1435
1948. Komercijalno pismo iz NEREŽINE otok Lošinj, redak žig, upućeno za Sietl USA ispravno frankirano sa 3 X 4 L + 1+2 L ukupno 15 L tipografija u Zagrebu izdanje za ZONU B. Retka destinacija, odličan kvalitet.
1948 Commercial letter from NEREŽINE rare cancel, island Losinj, sent to Siattle in USA correctly franked with 3 X 4 L + 1+ 2 L total 15 L, typography in Zagreb issue for ZONE B. Rare destination, very fine.
Number of visitation: 500

LOT 1436

1436
1945. P(ROTIV) A(VIONSKA) MITRALJESKA ČETA OBLASNE KOMANDE, formacijski žig u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti sa položaja kod Velike Gorice za Beograd. 1947. SOLO FRANKATURA 5 Lit/9 d izdanje Vojne uprave na razglednici za Beograd, sa žigom OPATIJA/B. 1947. DOPLATNA MARKA CRVENOG KRSTA, izdanje za Jugoslaviju na razglednici za Beograd, sa dvojezičnim žigom RIJEKA 1/FIUME 1 u luksuznom kvalitetu.
1945 P(ROTIV) A(VIONSKA) MITRALJESKA CETA OBLASNE KOMANDE (anti-aircraft county command machine gun company), formation cancel, very fine, on military card from position near Velika Gorizia to Belgrade. 1947 SINGLE FRANKING 5 Lit/9 d Military administration issue on picture postcard to Belgrade, with OPATIJA/B cancel. 1947 RED CROSS ADDITIONAL STAMP, issue for Yugoslavia on picture postcard to Belgrade, with bilingual RIJEKA 1/FIUME 1 cancel, superb.
Number of visitation: 508

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

Back to INDEX page