Search by keywords

Search by lot number

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

LOTS from 1407 to 1497

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 1437

1437

1947. RETKA DESTINACIJA OPATIJA - HRADEC KRALOVE, razglednica frankirana sa 10 Lit/9 d, upućena za ČSSR, odgovarajuća promenjena - smanjena tarifa za međunarodni saobraćaj.

1947. VODNJAN/DIGNANO, redak dvojezični žig na razglednici upućenoj za Varaždin.

1947 RARE DESTINATION OPATIJA - HRADEC KRALOVE, picture postcard franked with 10 Lit/9 d, sent to CSSR, appropriate changed - decreased tariff for international traffic.

1947 VODNJAN/DIGNANO, rare bilingual cancel on picture postcard sent to Varazdin.

Number of visitation: 520

LOT 1438

1438
1948. Komercijalno pismo iz Opatije sa zaglavljem "Kraljevski namjesnik Dr. Ante Mandić, upućeno za New York ispravno frankirano sa 4 X 4 L tipografija u Zagrebu izdanje za ZONU B. Retka destinacija, odličan kvalitet.
1948 Commercial letter from Opatija with the heading "Royal Governor Dr. Ante Mandic, sent to New York correctly franked with 4 X 4 L typography in Zagreb issue for ZONE B. Rare destination, very fine.
Number of visitation: 521 Please make your bid

LOT 1439

1439
**
1946. Serija taksenih gradskih maraka NOVE GRADIŠKE sa pretiskom u dinarima i sa GRADSKI N.O. (NARDNI ODBOR) UKLJUČUJUĆI PLAVU OD 100 DIN.Odličan kvalitet.
1946 Set of revenue sity stamps NOVA GRADISKA with overprint in dinars and with GRADSKI N.O. (NARDNI ODBOR) including BLUE ONE WITH 100 din. Very fine.
Number of visitation: 356

LOT 1440

1440
1991/92. Tri objekta iz ranog ratnog perioda Hrvatske sa markama provizornog izdanja sa pretiskom hrvatskog grba. Pismo vraćeno iz Velike Trnovice. Odličan kvalitet.
1991/92 Three items from earlier war period of Croatia with provisional issue overprint of Croatian coat of arms. Letter returned from Velika Trnovica to Zagreb. Very fine.
Number of visitation: 352 Please make your bid

LOT 1441

1441
**
1997. CRNA JEDINICA pretisak na "R" marci Mi 72 X, pomoćno izdanje mali deo tiraža na vrednosti od 1 d je umesto u crvenoj pretisnut i u crnoj boji. Retkost područja, odličan kvalitet, garancija aukcije.
1997 BLACK OVERPRINT 1 d on "R" stamp Mi 72 X small quantity printed in black instead in red color. Rarity of this area, very fine, auction guarantee.
Number of visitation: 367 Please make your bid

LOT 1442

1442
1997. KLJUČNA VREDNOST NA PISMU, 20 d/R ključna vrednost serije (Mi 77) na petobojnom ekspres preporučenom avio pismu iz Ostrova za Budimpeštu, dolaz na poleđini.
1997 KEY VALUE ON LETTER, 20 d/R key value in set (Mi 77) on five-color express registered airmail letter from Ostrovo to Budapest, arr cds.
Number of visitation: 368

LOT 1443

1443
1997. I ŠTAMPANJE; POVUČENO IZ OPTICAJA, NA PISMU, 1.50 d Jasna Šekarić, I štampanje sa netačnim engleskim tekstom na gornjem privesku, na ekspres preporučenom pismu za Banja Luku, sa retkim žigom TRPINJA i dolazom na poleđini.
1997 1st PRINTING; WITHDRAWN FROM CIRCULATION, ON LETTER, 1.50 d Jasna Sekaric, 1st printing with incorrect English text on top tabs,on express registered letter to Banja Luka, with rare TRPINJA cancel and arr cds on back.
Number of visitation: 370

LOT 1444

1444
1997. RETKA DESTINACIJA TRPINJA - ZAGREB, trobojno preporučeno pismo iz RSK za Hrvatsku, upućeno od UNTAES oficira za Istočnu Slavoniju engleskom oficiru pri APO-u u Zagrebu, sa hrvatskim i NATO dolazom na poleđini.
1997 RARE DESTINATION TRPINJA - ZAGREB, three-color registered letter from RSK to Croatia, sent by UNTAES officer for Eastern Slavonia to English officer at APO in Zagreb, with Croatian and NATO arr cds on back.
Number of visitation: 358 Please make your bid

LOT 1445

1445
1997. DVA TIPA PRETISKA U SUTISKU, 1 d/R vertikalni par sa crvenim pretiskom, gornja marka u tipu II, donja u tipu I, 9. i 10. red tabaka (Mi 72 I, 72 II Zd) na ekspresnom avio pismu za Minhen, sa retkim žigom BIJELO BRDO.
1997 TWO TYPES OF OVERPRINT IN SE-TENANT, 1 d/R vertical pair with red overprint, top stamp in type II, bottom stamp in type I, 9th and 10th row in sheet (Mi 72 I, 72 II Zd) on express airmail letter to Munich, with rare BIJELO BRDO cancel.
Number of visitation: 333 Please make your bid

LOT 1446

1446
ST/R
1899. Litografija Topusko, mozajk sa 6 delova. I/II
Number of visitation: 335 Please make your bid

Page: ‹‹‹12345678910››› of 10

Back to INDEX page