Search by keywords

Search by lot number

Page: 123››› of 3

LOTS from 503 to 527

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 503

503
1912. MONASTIR (BITOLJ) dvojezični Turski žig upotrebljen u tek oslobođenom Bitolju na razglednici oslobođenoj poštarine za Ivanjicu. Turski žigovi korišćeni zatečeni u oslobođenim Srpskim gradovima su veoma retki. Dobar kvalitet.
1912 MONASTIR (BITOLJ) bilingual Turkish cancel used in liberated Bitolj, used on Serbian PPC free of postage send to Ivanjica. Turkish cancels used backwarded in liberated Serbian towns are very rare. Fine.
Number of visitation: 274 Please make your bid

LOT 504

504
1912. Žig iz balkanskog rata VOJNA POŠTA VELES u retkoj plavoj boji. Razglednica upućena za Beograd, odličan kvalitet.
1912 Cancel from Balcan war MILITARY POST VELES in rare blue color. PPC send to Belgrade, very fine.
Number of visitation: 277 Please make your bid

LOT 505

505
1912. FERIZOVIĆ VOJNA POŠTA pisana iz Suve Reke za Kruševac, dobar kvalitet.
1912 FERIZOVIC MILIT. POST written fro Suva Reka to Krusevac, very fine.
Number of visitation: 266 Please make your bid

LOT 506

506
1912. VP TETOVO žig vojne u odličnom kvalitetu na vojničkoj karti upućenoj za Zaječar.
1912 VP TETOVO military post office cancel, very fine, on military card sent to Zajecar.
Number of visitation: 265 Please make your bid

LOT 507

507
1912. VP KUMANOVO žig vojne pošte na frankiranoj razglednici sa motivom starog mosta u Skoplju, upućenoj za Beograd, odličan kvalitet žiga.
1912 VP KUMANOVO military post office cancel on franked picture postcard with old bridge in Skopje motif, sent to Belgrade, very fine.
Number of visitation: 257 Please make your bid

LOT 508

508
1912. VP MITROVICA žig vojne pošte na vojničkoj karti upućenoj za Ćupriju, dobar kvalitet.
1912 VP MITROVICA military post office cancel on military card sent to Cuprija, fine.
Number of visitation: 147 Please make your bid

LOT 509

509
1913. VOJNA POŠTA VRHOVNE KOMANDE žig upotrebljen u Bitolju na pismu ispravno frankiranom par 5p +15 p tarifa za Englesku (inostrani saobraćaj). Pošiljalac Englez izaslanik međunarodnog Komiteta u Srbiji. Dobar kvalitet.
1913 MILIT. POST SUPREME KOMAND Serbian cancel used in liberated Bitolj, letter appropriate franked pair 5 p and 15 p to England (international rate). Sender is Englishman envoy of international committee in Serbia. Very fine.
Number of visitation: 151 Please make your bid

LOT 510

510
1912. VOJNA POŠTA BITOLJ, razglednica poslata za Francusku odgovarajuća tarifa 10p, vrlo retka upotreba vojne pošte u privatnoj korespodenciji za inostranstvo, dol. žig napred.
1912 MILIT. POST BITOLJ, ppc send to France appropriate tarif 10 p, very rare usage of milit. post for private corespodence for abroad. Arr. cds on front.
Number of visitation: 152 Please make your bid

LOT 511

511

1912. Karta iz I Balkanskog rata sa žigom Vojna Pošta Mitrovica (Kosovo) za Leskovac. Odličan kvalitet.

1912 Card from the First Balkan War with the cancel Military Post Mitrovica (Kosovo) for Leskovac. Very fine.

Number of visitation: 151 Please make your bid

LOT 512

512

1912. Karta iz I Balkanskog rata sa retkim žigom Vojna Pošta Sjenica (Sandžak) za Beograd. Prilika za kompletiranje.

1912 Card from the First Balkan War with a rare cancel Vojna Pošta Sjenica (Sandzak) for Belgrade. Opportunity to complete.

Number of visitation: 147 Please make your bid

Page: 123››› of 3

Back to INDEX page