Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 520 to 530

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 520

520

1913. OPSADA JEDRENA, VP II ARMIJE žig vojne pošte na vojničkoj karti upućenoj iz Jedrena za Beograd.

1913. RETKA RATNA MANIPULACIJA, "Pozdrav sa primorja" ratna propagandna razglednica upućena iz Beograda za Budimpeštu, vraćena pošiljaocu, sa mađarskim manipulacijama i povratnim žigom.

1913 THE SIEGE OF EDIRNE, VP 2nd ARMY military post office cancel on military card sent from Edirne to Belgrade.


1913 RARE WAR MANIPULATION, war propaganda picture postcard sent from Belgrade to Budapest, returned to sender, with Hungarian manipulations and return cancel.

Number of visitation: 164 Please make your bid

LOT 521

521

1912. VP FERIZOVIĆ žig vojne pošte u luksuznom kvalitetu na vojničkom pismu iz Uroševca za Kragujevac.

1912. MUSTAFA PAŠA, VP II ARMIJA žig vojne pošte sa položaja pri opsadi Jedrena na Bugarskoj vojnoj razglednici upućenoj za Zaječar.

1913. RATNA RAZGLEDNICA upućena iz Beograda za Hamburg vraćena pošiljaocu, sa nemačkom manipulacijom i povratnim žigom.

1912 VP FERIZOVIC military post office cancel Lux on military letter from Urosevac to Kragujevac.

1912 MUSTAFA PASHA, VP 2nd ARMY military post office cancel from position during the siege of Edirne on Bulgarian military picture postcard sent to Zajecar.

1913 WAR PICTURE POSTCARD postcard sent from Belgrade to Hamburg, returned to sender, with German manipulation and return cancel.

Number of visitation: 165 Please make your bid

LOT 522

522
1912. SRPSKA BATERIJA KOD LJEŠA, razglednica filatelistički frankirana albanskom markom od 5 q. 1913. SRPSKI OFICIR U SKADRU, foto u formi razglednice, fotograf Kol Maza, filatelistički frankirana albanskim markama od 2 x 2 q.
1912 SERBIAN BATTERY NEAR LJES, picture postcard philatelically franked with Albanian 5 q stamp. 1913 SERBIAN OFFICER IN SCUTARI, photo in form of picture postcard, photographer Kol Maza, philatelically franked with Albanian stamps 2x2 q.
Number of visitation: 164 Please make your bid

LOT 523

523

1913. Celina Srbije upućena za Niš sa retkim žigom "KURŠUMLJE" koji je kratko bio u upotrebi, odmah posle I balkanskog rata ovaj grad je dobio ime Kuršumlje, ali je ubrzo vraćeno staro ime Kuršumlija. Prilika za istraživače, poznato samo nekoliko primeraka. Odličan kvalitet.
1913 Stationery 5 p send to Niš WITH RARE CANCEL "KURSUMLJE" short in use, after first Balcan war this city was named Kursumlje but soon old name of the city was returned to Kursumlija. Only a few pieces known. Opportunity for researchers. Very fine.

Number of visitation: 171 Please make your bid

LOT 524

524
1913. VOJNA POŠTA DRAČ u Albaniji koji je srpska vojska oslobodila od Turaka u Balkanskom ratu i zadržala se vrlo kratko vreme NAJREĐI ŽIG Balkanskih ratova, pismo iz Kruševca sa odgovarajućom frankaturom za unutrašnji saobraćaj 10 p + 2 X 10 p za preporuku upućeno u SRPSKI DRAČ kapetanu I kl. XII puka . Dolazni žig u izuzetnom kvalitetu. Poznato svega nekoliko pisama sa ovim žigom. Foto atest Dimitrijević Exp.
1913. MILIT. POST DURAZZO (DRAC) in Albania which the Serbian army has liberated from Turks in the Balkan war and stays for a very short period. The RAREST CANCEL of milit. posts from Balkan wars. Letter from Krusevac with appropriate franking 10 p for INLAND rate and 20 p for registered mail, send to SERBIAN DRAC to captan I cl. XII regiment. Arrival cancelation in superb quality. Known only a few letters with this cancel. Photo certificate Dimitrijevic Exp
Number of visitation: 165 Please make your bid

LOT 525

525
1912/13. Tri VOJNE POŠTE: BITOLJ, MITROVICA i PRVA ARMIJA, tri karte sa vojnim žigovima.
1912/13 Three MILITARY POST OFFICE: BITOLJ, MITROVICA AND FIRST ARMY. Three cards with milit. cancels.
Number of visitation: 163 Please make your bid

LOT 526

526
1913.PRILIP (u negativu) VOJNA POŠTA za G. Milanovac. Odličan kvalitet.
1913 PRILIP (in negative) MILIT. POST to G. Milanovac, very fine.
Number of visitation: 164 Please make your bid

LOT 527

527

1913.KUMANOVO VOJNA POŠTA za Beograd, dobar kvalitet.
1913 KUMANOVO MILIT. POST to Beograd, fine.

Number of visitation: 160 Please make your bid

LOT 528

528
1913. VOJNA POŠTA SKOPLJE žig upotrebljen na pismu ispravno frankiranom sa 25 p tarifa za Englesku (inostrani saobraćaj). Pošiljalac Englez izaslanik međunarodnog Komiteta u Srbiji. Dolaz na poleđini. Dobar kvalitet.
1913 MILIT. POST SKOPLJE Serbian cancel used in liberated Skoplje, letter appropriate franked with 25 p to England (international rate). Sender is Englishman envoy of international committee in Serbia. ARR CDS on the back. Very fine.
Number of visitation: 164 Please make your bid

LOT 529

529
1913. ĐAKOVICA VOJNA POŠTA za Aleksinac, dobar kvalitet.
1913 DJAKOVICA MILIT. POST to Aleksinac, very fine.
Number of visitation: 165 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page