Search by keywords

Search by lot number

Page: 123››› of 3

LOTS from 636 to 665

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 636

636
*
1916. Serbia - prop., ed: France, I-
Number of visitation: 180 Please make your bid

LOT 637

637
1916, april. DUNAVSKA DIVIZIJA III PUK vojnička karta upućena sa Krfa preko francuskog trezora TP 512 za Nicu pre reorganizacije srpskih vojnih pošta. 1917. DVA TIPA IZVEŠTAJNIH KARATA DRUŠTVA SRPSKOG CRVENOG KRSTA u Ženevi, obe upotrebljene loko. 1917. Grčka razglednica upućena 24.10.1917. sa Krfa za Nicu, sa žigom Ministarska - poštanska stanica, POSTES SERBES i dvorednim žigom cenzure Krf sve u crnoj boji.
1916, April. DANUBE DIVISION 3rd REGIMENT military card sent from Corfu via French vault TP 512 to Nice before reorganization of Serbian military post offices. 1917 TWO TYPES OF REPORT CARDS OF SERBIAN RED CROSS SOCIETY in Geneva, both used Loco. 1917 Greek picture postcard sent on 24 October 1917 from Corfu to Nice, with cancel Ministerial - postal station, POSTES SERBES and two-line Corfu censorship cancel, all in black.
Number of visitation: 198 Please make your bid

LOT 638

638
1916. TRESOR ET POSTES 512 žig francuske vojne pošte na vojničkom pismu srpskog oficira upućenom sa Krfa za Cirih sa srpskom vojnom cenzurom. 1917. VP 603 i VP 999 dolazni žigovi vojnih pošta na dva vojnička pisma iz Ženeve i Uzes-a, Francuska za Solun, sa različitim srpskim cenzurama. 1918. PUTNA ISPRAVA kapetana Đurđevića za desetodnevni kurs u Solunu, sa šest različitih službenih vojnih žigova.
1916 TRESOR ET POSTES 512 French military post office cancel on military letter sent by Serbian officer from Corfu to Zurich with Serbian military censor mark. 1917 VP 603 and VP 999 military post office arrival cancels on two military letters from Geneva and Uzes, France, to Thessalonica with different Serbian censor marks. 1918 Captain Djordjevic's PASSPORT for ten-day course in Thessalonica, with six different official military cancels.
Number of visitation: 196 Please make your bid

LOT 639

639
1916/19. TUNIS: PRIVREMENA MORNARIČKA VOJNA BOLNICA SIDI ABDALLAH, vojnička karta iz Tunisa za Vranje u oslobođenoj Srbiji, karta iz Greux-a svešteniku III puka u Solunu i cenzurisana uskršnja čestitka. 1918. RALJA (KREIS BELGRAD), žig austrijske etapne pošte na karti iz Guberevca beogradskog preko ženevskog Crvenog Krsta za položaj dunavske divizije, sa srpskom i austrijskom cenzurom i dolazom VP 999. 1918/20. KORESPONDENCIJA SA FRANCUSKOM, zatvorena karta upućena srpskom pitomcu u Girors, vojnička karta iz Tulona za VP 4 i cenzurisano posleratno pismo iz Pariza za Leskovac.
1916/19 TEMPORARY NAVY MILITARY HOSPITAL SIDI ABDALLAH, military card from Tunisia to Vranje in liberated Serbia, card from Greux to priest of 3rd Regiment in Thessalonica and censored Easter card. 1918 RALJA (KREIS BELGRAD), Austrian Base Post Office on card from Belgrade Guberevac via Geneva Red Cross to position of Danube division, with Serbian and Austria censor mark and VP 999 arr cds. 1918/20 CORRESPONDENCE IN FRENCH, letter card sent to Serbian cadet in Girors, military card from Toulon to VP 4 and censored post-war letter from Paris to Leskovac.
Number of visitation: 184 Please make your bid

LOT 640

640
RP
1916. Austrougarski vojnici streljaju civile na pruzi Niš - Leskovac. I-
Number of visitation: 180 Please make your bid

LOT 641

641
*
1916. U OSLOBOĐENOM BITOLJ : 22. novembar Prestolonaslednik Aleksandar i general Sarrail u automobilu. I-
Number of visitation: 197 Please make your bid

LOT 642

642
Wob
1916. ZASTAVE SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI i SRPSKU, FRANCUSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 187 Please make your bid

LOT 643

643
*
1916. ZASTAVE SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI i SRPSKU, FRANCUSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 183 Please make your bid

LOT 644

644
*
1916. DRVO SA GRBOVIMA SAVEZNIKA UKLJUČUJUĆI I SRPSKI DRŽAVNI GRB. FRANCUSKO IZDANJE, I-
Number of visitation: 183 Please make your bid

LOT 645

645
1916. SRPSKA VOJSKA NA OPORAVKU U SEVERNOJ AFRICI, karta iz Bizerte iz logora HAZOUAR za Alžir srpskom studentu u velikom Liceju, karta je oslobođena poštarine kao vojna korespondencija.
1916 SERBIAN MILITARY UNITS ON RECOVERY IN NORTH AFRICA, ppc from Biserte camp HAZOUAR to Alger to Serbian student in Grand Licee, card was free of franking send as military correspodence.
Number of visitation: 184 Please make your bid

Page: 123››› of 3

Back to INDEX page