Search by keywords

Search by lot number

LOTS from 734 to 743

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 734

734
1916. UPOTREBA MARAKA KOSI SERBIEN : Pismo iz Beograda sa ispravnom povlašćenom tarifom za Budimpeštu 1 h+ 2X 2 h+ 5 h. Odličan kvalitet, vrlo retka upotreba ovog izdanja.
1916 USAGE OF ISSUE OBLIQUE OVERPRINT SERBIEN: Letter from Belgrade with correct benefit tarif to Budapest 1 +2 X 2+5 h. very fine, very rare usage of this issue.
Number of visitation: 170 Please make your bid

LOT 735

735
*,**
1916. KOMPLETNA SERIJA SA KOSIM PRETISKOM SERBIEN: većina bez falca uključivši 10 kr ključna marka.
1916 COMPLETE SET WITH SLANTING OVERPRINT SERBIEN: mostly without hinge including 10 kr key stamp.
Number of visitation: 163 Please make your bid

LOT 736

736
1917. ETAPPENPOST (LJEŠNICA), jednoredi žig austrijske etapne pošte u ljubičastoj boji bez imena mesta na preporučenom pismu upućenom preko etapne pošte Šabac za Beč, frankiranom sa 2 × 20 h Franja, feldpost izdanje, sa formacijskim žigom.
1917 ETAPPENPOST (LJESNICA), one-line cancel of Austrian Base Post Office in violet without place name on registered letter sent via Sabac Base Post Office to Vienna, franked with 2×20 h Franz, feldpost issue, with formation cancel.
Number of visitation: 167 Please make your bid

LOT 737

737
1917. Nefrankirano R - službeno pismo iz Beograda za Beč sa odgovarajućim manipulativnim žigom, portirana u dolazu sa 15 / 35 h pomoćnim austrijskim porto izdanjem.
1917 Unfranked R-official letter from Belgrade to Vienna with appropriate manipulative cancel, arrival postage due 15/35 h provisional Austrian issue.
Number of visitation: 167 Please make your bid

LOT 738

738
1917/18. Dve karte iz Šapca i Gornjeg Milanovca iz okupirane Srbije poslate preko pošt. faha 3545 Jovana Premovića u Ženevi koji je bio opunomoćenik za kontakte Srba u okupiranoj zemlji i Srba na solunskom frontu. Karte imaju srpske cenzure i žigove vojnih pošta na solunskom frontu 999 (glavna komanda)i 315 (Drinska divizija)
1917/18 Two postal cards from Sabac and G. Milanovac from occupied Serbia send via post restante 3545 jovan Premovic in Genf warrantee for contacts betwen Serbs in occupied teritory and Serbs at Thesalonica front in Greece. The cards has censor marks of Serbian army and Milit. post cancels 999 (Headquarters)and 315 (Drina division.
Number of visitation: 164 Please make your bid

LOT 739

739
1917/18. GRODIG ZAROBLJENIČKI LOGOR: Dve različite karte - obaveštenja o paketu komiteta žena u Parizu upućene srpskom oficiru u logor Grodig kod Salcburga.
1917/18 GRODIG POW CAMP: Two different cards - info from Serbian Women's Committee in Paris for parcel sent to Serbian officer in POW camp Grodig near Salzburg.
Number of visitation: 166 Please make your bid

LOT 740

740
1917. Preporučena karta iz okupiranog Beograda sa pojedinačnom ispravnom frankaturom 40 h zajedničko FELDPOST izdanje 10 h karta i 30 h preporuka, za Maribor sa crvenim okruglim i ravnim ljubičastim formaciskim žigovima, atraktivna odličnog kvaliteta.
1917 Recommended card from occupied Belgrade with single correct franking 40 h joint FELDPOST issue 10 h card and 30 h recommendation, send to Maribor with red round and line purple formation cancels, attractive of excellent quality.
Number of visitation: 171 Please make your bid

LOT 741

741
1918. Paketska sprovodnica iz Obrenovca za Brod u Slavoniji frankirana sa šlajfnom od 5 pedesetica Karlo i taksenom markom sa okupacionim pretiskom, retka kombinacija.
1918 Parcel card from Obrenovac to Brod in Slavonia franked with strip of 5 Karl 50 f and revenue stamp with overprint from occupational period, rare combination.
Number of visitation: 162 Please make your bid

LOT 742

742

1918. Zarobljenički logor u Nemačkoj za Engleze, Škote, Ruse i Srbe (1991 srpski zatvorenik je prošao kroz logor): PARCHIM, pripadao nemačkom IX armiskom korpusu, karta poslata na retkom ruskom formularu za ratne zarobljenike KAO ODGOVOR iz okupirane Srbije sa žigom K und K - VELIKO ORAŠJE ,za srpskog zatvorenika, sa logorskom cenzurom. Ovaj logor je poznat po okrutnosti nazvan "logor smrt". Većina zarobljenika zbog teškog rada i loših uslova nije preživela oslobađanje u novembru 1918. Interesantan ratni poštansko istoriski objekat.

1918 POW camp in Germany for captured English, Scots, Russian, and Serbs (1991 Serbian POW passed through this camp)PARCHIM, belonged to German IX Army corps. The card, (rare Russian form was send from occupied Serbia, K und K - VELIKO ORASJE, to camp to Serbian soldier with Parchim camp censor mark. This camp was known as cruelty-colled "camp of death". Most prisoners because of hard labor and bad conditions did not survive liberation in November 1918. Interesting war postal history item.

Number of visitation: 161 Please make your bid

LOT 743

743
1918. Zarobljenički logor u Mađarskoj, karta crvenog krsta poslata preko Pošte PAPA sa logorskom cenzurom i trouglastom bečkom cenzurom , pisano od srpskog zarobljenika u Veliko Orašje u okupiranu Srbiju. Odličan kvalitet.
1918 POW camp in Hungarry, postcard of red cross via post office PAPA with camp censor mark and triangular Vienna censor mark, written by serbian POW to Veliko Orasje in occupied Serbia. Very fine.
Number of visitation: 162 Please make your bid

Back to INDEX page