Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 747 to 758

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 747

747
1915. Bugarska celina sa plaćenim odgovorom 10 st. poslata iz tek okupiranog VELESA za Austriju sa formaciskim austrougarskim žigom FUSILIER REGIMENT ... 6. REGIMENT. Odličan kvalitet. Deo za odgovor neupotrebljen.
1915 Bulgarian stationery with reply paid 10 st. send from just occupied VELES to Austria with Austrian milit. formative cancel : FUSILIER REGIMENT ... 6 th. REGIMENT. Reply pard remains unused. Very fine.
Number of visitation: 186 Please make your bid

LOT 748

748
1916. Razglednica iz okupirane Srbije Nemačka vojna pošta FELDPOST, napisana u Beogradu ali poslata iz Niša, žig 31. januar, nemačka glavna komanda: "des Oberkommando der Heeres Grupe von Mackennsen" (glavnokomandujući cele nemačke armije za invaziju na Srbiju) poslata za Ženevu bez frankature, u Švajcarskoj portirana sa markom od 10 c. Vrlo retko ratno međunarodno poštansko rukovanje, odličan kvalitet.
1916 PPC from occupied Serbia German feldpost writen in Belgrad but send from Nis cancel 31 st. Jenuary, German High command: "des Oberkommando der Heeres Grupe von Mackennsen" (Commander in chef of whole German army for invasion of Serbia) send to Geneve with no franking and in Switzerland postage due charged 10 c stamp. Very rare war international postage handling, very fine.
Number of visitation: 180 Please make your bid

LOT 749

749
1916. Karte iz Kragujevca iz okupirane Srbije preko Beča sa trouglastom cenzurom za Cirih sa retkim žigom: "Bureau Zuricois pour la recheashe des disparus" Biro ciriški za nestala lica. Karta je poslata pronađenom vojniku na solunskom frontu u četi rezervista Br XX, sa srpskom cenzurom. Karta je putovala iz Kragujevca preko Beča i Ciriha za solunski front na molbu žene vojnika od koga nije dobijala poruke. Atraktivna karta u odličnom kvalitetu.
1916 Postal card from Krusevac send from occupied Serbia send via Vienna trianular censur to Zurich with three line rare cancel "Bureau Zuricois pour la recheashe des disparus" Bureau for missed persons send to Thesalonica to Stojan Jakovljevic Reserve regiment No XX with Serbian censur mark. The card was treweled from Kragujeva, Vienna, Zurich and Thesalonica front to find missed soldier asced by his wife Vukosava Jakovljević. Very fine and attractive.
Number of visitation: 178 Please make your bid

LOT 750

750

1916. Nemačka okupaciona FELDPOST karta iz Bitolja pisana iz 11 čete lovačkog bataljona XI armije feldbost Nr. 18 za nemačku, readresirana.

1916. Nemačka okupaciona FELDPOST karta iz Skoplja pisana iz Glavne komande "des Oberkommando der Heeres Grupe von Mackennsen" sa odgovarajućom okruglom cenzurom. Odličan kvalitet.

1916 German occupation FELDPOST card from Bitolj written from 11 th. compagne hant Batalon XI Army feldpost No 18 send to Germany.

1916 German occupation FELDPOST card from Skoplje written from High comand: "des Oberkommando der Heeres Grupe von Mackennsen" with appropriate circular censor mark, very fine.

Number of visitation: 182 Please make your bid

LOT 751

751
1917. NEMAČKI ZAROBLJENIČKI LOGOR LEHFELD u Bavarskoj, tri karte poslate iz okupiranog Beograda preko Beča, trouglasta centura za logor sa različitim logorskim cenzurnim žigovima, srpskom zarobljeniku Jankovič Živku. Logor je držao Prvi bavarski armiski korpus u logoru je bilo zarobljeno 3465 srpskih vojnika od kojih su mnogi umrli od zime i gladi. Za kolekcionara istraživača.
1917 GERMAN POW CAMP LEHFELD in Bavaria, three cards send from occupied Belgrad via Vienna triangular censor mark to camp with different camp censor marks in red, to Serbian prisoner Janovic Zivko. Camp was held by First Bavarian army corps, in camp was captured 3465 Serbian soldiers from which many of them was died from cold and hunger. For collector -researcher.
Number of visitation: 182 Please make your bid

LOT 752

752
1918. LOGORSKA KARTA: Czegled Internirski logor za srpske zarobljenike u Mađarskoj, karta poslata sa logorskom crvenom mađarskom cenzurom, preko pošte u Beč, crvena trouglasta cenzura pa za Soko Banju u Srbiji koju su okupirali Bugari sa crvenom bugarskom cenzurom. Zatvorenik Dobroslav Popović piše da je zatočen već tri godine. jedinstveni ratni dokument pošanske istorije Austro Ugarske, Srbije i Bugarske.
1918 PRISONER OF WAR CARD: Czegled Interns camp for Serbian POW in Hungary, post card send with Hungarian camp censor mark in red via Vienna censor office (triangular censor mark in red) to Soko Banja in Serbia under Bulgarian occupation with arrival Bulgarian red censor mark. Prisoner Dobroslav Popovic write that he is closed in prisoners camp for three years. Exceptional war document in postale history of Serbia, Austro- Hungary and Bulgaria.
Number of visitation: 191 Please make your bid

LOT 753

753
1941. APRILSKI RAT: službeno pismo upućeno preporučeno iz Sarajeva 5. aprila za Beograd (žalba opštine za odbijenu odluku Ministarstva Pošte i telefona za oštećenu telefonsku govornicu) Državnom savetu u Beograd, oslobođeno poštarine, Žalba je stigla preko pošte 25 sa OKUPACIONIM DVOJEZIČNIM ljubičastim izuzetno retkim žigom koji je kratko bio u upotrebi SHEF DER ZENZUR DES POSTAMTES BELGRAD 25. Pismo je primljeno 18. septembra u okupiranoj Srbiji a 30. septembra je doneta pismena odluka da se zbog ratnih dejstava ova žalba odlaže dok je tužilac ne uzme u razmatranje u okviru novih ratom promenjenih prilika jer se sarajevska telefonija više ne nalazi u nadleštvu srpske pošte. Unikatni poštanski dokument sa retkom cenzurom i pratećom dokumentacijom. Prilika za istraživača ratne poštanske istorije, odličan kvalitet.
1941 APRILE WAR letter send registered from Sarajevo on April 5, to Belgrade ( appeal for denied decision of Ministry of post and phone for damaged phone box) to State council, free of postage. Appeal has arrived via post office 25 with rounded occupation, rare violet censor mark SHEF DER ZENZUR DES POSTAMTES BELGRAD 25, in use for very short time. Letter arrived on September 18, into occupied Serbia and on September 30 was decided "because of war in progress" this appeal should be postponed until public prosecutor take it in consideration in frame of new changed war rules, because Sarajevo public phones are no longer in same country. Unique postal document with rare censor mark and accompanying documentation. Chance for war postal history researcher, very fine.
Number of visitation: 320 Please make your bid

LOT 754

754
1941, april 7. CENZURSKI OTSEK PRI PTT STANICI, dvokružni žig na razglednici napisanoj 6. a poslatoj 7. aprila iz Banja Luke za Sarajevo, sa interesantnim sadržajem.
1941, April 7 CENSORSHIP DEPARTMENT AT PTT STATION, bicircular cancel on picture postcard written on 6 and sent on 7 April from Banja Luka to Sarajevo with interesting content.
Number of visitation: 321 Please make your bid

LOT 755

755

1941. DVOKRUŽNA CENZURA NIŠ I na dop. karti za zelenom mrežom ( Mi P 1 ) upućenoj iz Niša za Smederevsku Palanku, sa dolaznim žigom.

1941, avgust 15. KASNA UPOTREBA DOP. KARTE JUGOSLAVIJE upotrebljene kao zarobljeničke karte iz Beograda za Stalag XVIII B, sa logorskom cenzurom, slabiji kvalitet.

1941 BICIRCULAR CENSOR MARK NIS I on postal card with green burelage (Mi P 1) sent from Nis to Smederevska Palanka, arr cds.

1941, August 15. LATE USE OF YUGOSLAV POSTAL CARD used as POW card from Belgrade to Stalag XVIII B, with POW camp censor mark, poor quality.

Number of visitation: 314 Please make your bid

LOT 756

756
1941, maj/juli. ISTA CENZURA NA DOP.KARTI JUGOSLAVIJE i SRBIJE, 1 d dop. karta Jugoslavije i 1 d dop. karta Srbije sa zelenom mrežom, upućene iz Jagodine za Beograd, obe sa dvokružnom, dvojezičnom cenzurom NIŠ I. 1942. ANTIMASONSKA IZLOŽBA u Beogradu, atraktivna razglednica „Nema više ni majstora, ni igle ni konca..." izdanje odbora izložbe, frankirana sa 0.50 d markom istog izdanja žigosana prigodnim FD žigom izložbe, retkost za ozbiljnog sakupljača, odličan kvalitet. 1944. EKSPRES PREPORUČENA DOP. KARTA, 1.50 d Vuk, dop. karta upućena ekspres preporučeno iz Aleksinca za Bosenheim, Nemačka, sa dolaznom cenzurom, skinuta dofrankatura.
1941, May/July. SAME CENSOR MARK ON POSTAL CARD OF YUGOSLAVIA AND SERBIA, 1 d postal card og Yugoslavia and 1 d postal card of Serbia with green burelage, sent from Jagodina to Belgrade, both with bicircular, bilingual NIS I censor mark. 1942 ANTI-FREEMASON EXHIBITION in Belgrade, attractive picture postcard "There is no master, no needle, no thread..." issued by exhibition committee, franked with 0.50 d stamp from the same issue, cancelled with commemorative FD exhibition cancel, rarity for supreme collector, very fine. 1944 EXPRESS REGISTERED POSTAL CARD, 1.50 d Vuk, postal card sent express registered from Aleksinac to Bosenheim, Germany, with arrival censor mark, removed additional franking.
Number of visitation: 325 Please make your bid

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page