Search by keywords

Search by lot number

Page: 12››› of 2

LOTS from 753 to 763

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 753

753
1941. APRILSKI RAT: službeno pismo upućeno preporučeno iz Sarajeva 5. aprila za Beograd (žalba opštine za odbijenu odluku Ministarstva Pošte i telefona za oštećenu telefonsku govornicu) Državnom savetu u Beograd, oslobođeno poštarine, Žalba je stigla preko pošte 25 sa OKUPACIONIM DVOJEZIČNIM ljubičastim izuzetno retkim žigom koji je kratko bio u upotrebi SHEF DER ZENZUR DES POSTAMTES BELGRAD 25. Pismo je primljeno 18. septembra u okupiranoj Srbiji a 30. septembra je doneta pismena odluka da se zbog ratnih dejstava ova žalba odlaže dok je tužilac ne uzme u razmatranje u okviru novih ratom promenjenih prilika jer se sarajevska telefonija više ne nalazi u nadleštvu srpske pošte. Unikatni poštanski dokument sa retkom cenzurom i pratećom dokumentacijom. Prilika za istraživača ratne poštanske istorije, odličan kvalitet.
1941 APRILE WAR letter send registered from Sarajevo on April 5, to Belgrade ( appeal for denied decision of Ministry of post and phone for damaged phone box) to State council, free of postage. Appeal has arrived via post office 25 with rounded occupation, rare violet censor mark SHEF DER ZENZUR DES POSTAMTES BELGRAD 25, in use for very short time. Letter arrived on September 18, into occupied Serbia and on September 30 was decided "because of war in progress" this appeal should be postponed until public prosecutor take it in consideration in frame of new changed war rules, because Sarajevo public phones are no longer in same country. Unique postal document with rare censor mark and accompanying documentation. Chance for war postal history researcher, very fine.
Number of visitation: 722

LOT 754

754
1941, april 7. CENZURSKI OTSEK PRI PTT STANICI, dvokružni žig na razglednici napisanoj 6. a poslatoj 7. aprila iz Banja Luke za Sarajevo, sa interesantnim sadržajem.
1941, April 7 CENSORSHIP DEPARTMENT AT PTT STATION, bicircular cancel on picture postcard written on 6 and sent on 7 April from Banja Luka to Sarajevo with interesting content.
Number of visitation: 726 Please make your bid

LOT 755

755

1941. DVOKRUŽNA CENZURA NIŠ I na dop. karti za zelenom mrežom ( Mi P 1 ) upućenoj iz Niša za Smederevsku Palanku, sa dolaznim žigom.

1941, avgust 15. KASNA UPOTREBA DOP. KARTE JUGOSLAVIJE upotrebljene kao zarobljeničke karte iz Beograda za Stalag XVIII B, sa logorskom cenzurom, slabiji kvalitet.

1941 BICIRCULAR CENSOR MARK NIS I on postal card with green burelage (Mi P 1) sent from Nis to Smederevska Palanka, arr cds.

1941, August 15. LATE USE OF YUGOSLAV POSTAL CARD used as POW card from Belgrade to Stalag XVIII B, with POW camp censor mark, poor quality.

Number of visitation: 706 Please make your bid

LOT 756

756
1941, maj/juli. ISTA CENZURA NA DOP.KARTI JUGOSLAVIJE i SRBIJE, 1 d dop. karta Jugoslavije i 1 d dop. karta Srbije sa zelenom mrežom, upućene iz Jagodine za Beograd, obe sa dvokružnom, dvojezičnom cenzurom NIŠ I. 1942. ANTIMASONSKA IZLOŽBA u Beogradu, atraktivna razglednica „Nema više ni majstora, ni igle ni konca..." izdanje odbora izložbe, frankirana sa 0.50 d markom istog izdanja žigosana prigodnim FD žigom izložbe, retkost za ozbiljnog sakupljača, odličan kvalitet. 1944. EKSPRES PREPORUČENA DOP. KARTA, 1.50 d Vuk, dop. karta upućena ekspres preporučeno iz Aleksinca za Bosenheim, Nemačka, sa dolaznom cenzurom, skinuta dofrankatura.
1941, May/July. SAME CENSOR MARK ON POSTAL CARD OF YUGOSLAVIA AND SERBIA, 1 d postal card og Yugoslavia and 1 d postal card of Serbia with green burelage, sent from Jagodina to Belgrade, both with bicircular, bilingual NIS I censor mark. 1942 ANTI-FREEMASON EXHIBITION in Belgrade, attractive picture postcard "There is no master, no needle, no thread..." issued by exhibition committee, franked with 0.50 d stamp from the same issue, cancelled with commemorative FD exhibition cancel, rarity for supreme collector, very fine. 1944 EXPRESS REGISTERED POSTAL CARD, 1.50 d Vuk, postal card sent express registered from Aleksinac to Bosenheim, Germany, with arrival censor mark, removed additional franking.
Number of visitation: 740 Please make your bid

LOT 757

757
1941. APRILSKI RAT: 9. IV pismo ispravno frankirano 2 d iz Maribora JUGOSLOVENSKA CENZURA : pregledano od vojne cenzure, banderola i potpis cenzora 9. april, za Beograd pismo stiglo u već okupiranu Srbiju sa nemačkom cenzurom i banderolom. Kombinacija dve cenzure suprotstavljenih vojski je veoma retka. Dobar kvalitet.
1941 APRIL WAR: 9. IV letter correcly franked 2 d from Maribor in Slovenia pased by Jugoslaw war censor with tape and signature of censor, 9 th. April to belgrade arrived when Serbia was occupied with German censor mark and tipe. Combination of two censors of opposet army is very rare. Fine.
Number of visitation: 689 Please make your bid

LOT 758

758
1941. Pred APRILSKI RAT službeno preporučeno pismo oslobođeno poštarine poslato sa pošte Novi sad 3 dana pre početka rata sa dokumentacijom KOMANDE BAZE REČNE FLOTILE u Novom Sadu.
1941 Before APRIL WAR official registered letter free of charge send from Novi Sad post office three days befor WAR STARTED with documentation of COMAND BASE RIVER NAVY forces in Novi Sad.
Number of visitation: 671 Please make your bid

LOT 759

759
1941. Preteča, karta 2 d ispravno frankirana za inostranstvo, Budimpešta sa zaostalom markom iz Jugoslavije, mašinski žig Beograd, sa uokvirenom cenzurom. Odličan kvalitet.
1941 Forerunner, card 2 d properly franked for abroad, Budapest with a stamp backward from Yugoslavia, machine cancel Belgrade, with framed censorship mark. Very fine.
Number of visitation: 715

LOT 760

760
1941. PRETEČA okupacije Srbije: Jugoslovenska frankatura upotrebljena 12. maja iz Novog Bečeja (Banat) za Melence. Ispravna frankatura za preporuku i hitno rukovanje 2 X 1.50 +2 X 4 d. Ukupno 11 d. Pismo 2 d. 5 d za preporuku i 4 d hitno. Dol. žig na poleđini, bez okupacionih cenzura, Banat je priključen nemačkom Rajhu.
1941 FORERUNNER of the occupation of Serbia: Yugoslav franking used on May 12 from Novi Becej (Banat) to Melence. Correct franking for recommendation and emergency handling 2 X 1.50 +2 X 4 d. Total 11 d. Letter 2 d. 5 d for recommendation and 4 d loco urgent. ARR. cancel on the back, with no occupation censorship. Banat was annexed to the German Reich.
Number of visitation: 689

LOT 761

761

1941. Celina 1 d iz Pančeva za Beograd 9. aprila U TOKU APRILSKOG RATA vračena u Pančevo dolazni žig 12 Avgusta, u okupiranu Srbiju sa nemačkom cenzurom sa napomenom pošte "NEPOZNAT" i rukom napomena poštara u beogradu "SRUŠENA ZGRADA". Interesantan ratni objekat, vraćen kao posledica rušilačkog bombardovanja 6 aprila. 1941.

1941 Stationery 1 d from Pancevo to Belgrade on April 9 DURING THE APRIL WAR returned to Pancevo arrival cancel on August 12, in occupied Serbia with German censorship, with a note from the post office "UNKNOWN" and a handwritten note from the postman in Belgrade "DESTROYED (COLLAPSED) BUILDING". returned as a result of the devastating bombing on April 6, 1941.

Number of visitation: 710 Please make your bid

LOT 762

762
1941. JEDINSTVENA FRANKATURA - APRILSKI RAT 8. IV : Preporučena celina 1 d ispravno atraktivno frankirana sa izdanjem "mali Petar" (koje je u ovo vreme bilo izuzetno retko u upotrebi) 2 X 1.75 d i "veliki Petar" 1.50 d. poslata iz Ovčar Banje 8. aprila za Niš. Poruka pošiljaoca "... negde sam u Srbiji, živ sam i zdrav, pobegao sam od strašnog bombardovanja...". Dolazni žig Niš u okupiranoj Srbiji 2. maja, odgovarajuća tarifa 1 d karta i 5 d preporuka. Verovatno unikatni primerak, prilika za vrhunskog kolekcionara.
1941. UNIQUE FRANKING - APRIL WAR 8. IV : Recommended stationery 1 d correctly, attractively mixed franked with the issue "Little Peter" (which was extremely rare in use at this time) 2 X 1.75 d and "Big Peter" 1.50 d. sent from Ovear Banja on April 8 to Nis. The sender's message was "... I'm somewhere in Serbia, I'm alive and well, I escaped the terrible bombing ...". Incoming cancel Nis in occupied Serbia on May 2, appropriate postage 1 d card and 5 d recommendation. Probably the unique war postal item, an opportunity for a supreme collector.
Number of visitation: 704

Page: 12››› of 2

Back to INDEX page