Search by keywords

Search by lot number

Page: 1234››› of 4

LOTS from 982 to 1012

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 982

982
1941. NEUPOTREBLJENA DOP. KARTA, 1 d Petar I pomoćno izdanje italijanske uprave u Crnoj Gori Troredi crni pretisak, odličan kvalitet.
1941 UNUSED POSTAL CARD, 1 d Petar 1st provisional issue of Italian administration of Montenegro, three line overprint in black, very fine.
Number of visitation: 705 Please make your bid

LOT 983

983
1941/42. Dve italijanske ratne karte jedna poslata avionskom poštom preko POSTA MILITARE 60 A iz Bara - ANTIVARI za Paviu kapetana 106. bataljona frankirana avionskom markom od 50 c. i druga poslata avionskom poštom preko POSTA MILITARE 48 A iz Drača - DURAZZO za Milano, frankiran sa markom Emanuele od 50c na karti sa porukom SENZA IL GRASSO... Odličan kvalitet.
1941/42 Two Italian war cards send by air mail one via POSTA MILITARE 60 A from bar (Montenegro) ANTIVARI to Pavia, captain 106 th. Batalion with airmail stamp 50 c, and second card send via POSTA MILITARE 48 A from Durazzo in Albania to Milano franked 50 c. On card inscription SENZA IL GRASSO... Very fine.
Number of visitation: 731 Please make your bid

LOT 984

984
**
1941. IZRAZITO POMERENI PRETISAK, 1.50 d Petar I pomoćno izdanje italijanske uprave u Crnoj Gori, horizontalni NIZ OD ČETIRI sa izrazito pomerenim pretiskom 5 mm u desno. Odličan kvalitet.
1941 EXTREMELY MISPLACED OVERPRINT, 1.50 d Petar 1st provisional issue of Italian administration in Montenegro, horizontal marginal strip of four with overprint extremely misplaced 5 mm rightwards. Very fine.
Number of visitation: 697 Please make your bid

LOT 985

985
**

1941. Četiri vrednosti 0.25, 3, 4 i 6 din. SA TIPIČNOM GREŠKOM "obrnuto 1 u 17" u crnom pretisku. Tri bez falca 3 d. blagi falc. Odličan kvalitet, vrlo povoljno.
1941 Four values 0.25, 3, 4 and 6 dinars. WITH TYPICAL ERROR "reverse 1 in 17" in black overprint. Three without hinge, 3 d. light hinge. Very fine and very affordable.

Number of visitation: 702

LOT 986

986
**
1941. Avionska 2.50 din. SA OBRNUTIM PRETISKOM. Odličan kvalitet.
1941. Airmail 2.50 din. WITH INVERSE OVERPRINT. Very fine.
Number of visitation: 724 Please make your bid

LOT 987

987
1942. CETINJE - KAVAJA, RETKA DESTINACIJA, dofrankirana dop. karta, lokalno izdanje ital. uprave upućena za Albaniju, zarobljenički logor pri PM 402 / A.
1942 CETINJE-KAVAJE, RARE DESTINATION, additionally franked postal card, local issue of Italian administration sent to Albania, POW camp at PM 402/A.
Number of visitation: 787

LOT 988

988

1942. Vit. Emanuel 50 c i 50 c + 1.25 lit pomoćno izd. na pismu I stope težine i R - pismu oba iz Berana za Cetinje sa dolazima i tranzitom Podgorice na R - pismu, na poleđini.
1942 Vit. Emanuel 50 c and 50 c + 1.25 lit provisional issue on letter 1st weight tier and R-letter both from Berane to Cetigne with arr cds and Podgorica transits on R-letter, on back.

Number of visitation: 698

LOT 989

989
1942. CRNA GORA - NDH retka destinacija. Preporučeno pismo sa mešanom ispravnom frankaturom 20c, 2 X 25c, 30c, 1.75 L i avionska par 50 c ukupno 3.75 Lire visoka frankatura sa žigom CATTARO POSTE DALMAZIA upućeno za zemum (NDH u to vreme). Na poleđini banderole i cenzure i dol. žig Zemun 1. Tarifa je ogovarajuća za preporuku treće stope težine (70 gr.). Dobar kvalitet.
1942 MONTENEGRO - NDH rare destination. Registered letter mix apropriate franking 20c, 2 X 25c, 30c, 1.75 L and air mail pair 50 c total 3.75 Lire for registered thirt weight tier (70 gr). Cancel CATTARO POSTE DALMAZIA send to Zemun (NDH in that time. On the back tapes and censor marks and Zemun arr. cds. Fine.
Number of visitation: 717

LOT 990

990
E,

1942. NEIZDATI CRVENI PRETISAK „GOVERNATORATO..." 0.25 d sa petoredim pretiskom u crvenoj boji, nije puštena u opticaj, sa žigom Cetinja na delu manjeg isečku (Mi III a).
1942 UNISSUED RED OVERPRINT "GOVERNATORATO..." 0.25 d with five-line overprint in red, not put into circulation, with Cetinje cancel on part of small fragment (Mi III a).

Number of visitation: 714

LOT 991

991
1943. Karta iz PRIBOJA (redak žig) frankirana sa 30 c sa pretiskom crvenim CRNA GORA upućena za Cetinje, dol. žig.
1943 Card from PRIBOJ (rare cancellation) franced with 30 c with overprint CRNA GORA in red send to Cetinje arr. cds.
Number of visitation: 727 Please make your bid

Page: 1234››› of 4

Back to INDEX page