Search by keywords

Search by lot number

Page: 123456››› of 6

LOTS from 986 to 1038

Please send your mail bids as soon as possible using bid form on this site or e-mail: filakrst@auction-sfk.com
Note: Click photo to enlarge and to use magnifier !

LOT 986

986
**
1941. Avionska 2.50 din. SA OBRNUTIM PRETISKOM. Odličan kvalitet.
1941. Airmail 2.50 din. WITH INVERSE OVERPRINT. Very fine.
Number of visitation: 305 Please make your bid

LOT 987

987
1942. CETINJE - KAVAJA, RETKA DESTINACIJA, dofrankirana dop. karta, lokalno izdanje ital. uprave upućena za Albaniju, zarobljenički logor pri PM 402 / A.
1942 CETINJE-KAVAJE, RARE DESTINATION, additionally franked postal card, local issue of Italian administration sent to Albania, POW camp at PM 402/A.
Number of visitation: 318 Please make your bid

LOT 988

988
1942. Vit. Emanuel 50 c i 50 c + 1.25 lit pomoćno izd. na pismu I stope težine i R - pismu oba iz Berana za Cetinje sa dolazima i tranzitom Podgorice na R - pismu, na poleđini.
1942 Vit. Emanuel 50 c and 50 c + 1.25 lit provisional issue on letter 1st weight tier and R-letter both from Berane to Cetigne with arr cds and Podgorica transits on R-letter, on back.
Number of visitation: 297 Please make your bid

LOT 989

989
1942. CRNA GORA - NDH retka destinacija. Preporučeno pismo sa mešanom ispravnom frankaturom 20c, 2 X 25c, 30c, 1.75 L i avionska par 50 c ukupno 3.75 Lire visoka frankatura sa žigom CATTARO POSTE DALMAZIA upućeno za zemum (NDH u to vreme). Na poleđini banderole i cenzure i dol. žig Zemun 1. Tarifa je ogovarajuća za preporuku treće stope težine (70 gr.). Dobar kvalitet.
1942 MONTENEGRO - NDH rare destination. Registered letter mix apropriate franking 20c, 2 X 25c, 30c, 1.75 L and air mail pair 50 c total 3.75 Lire for registered thirt weight tier (70 gr). Cancel CATTARO POSTE DALMAZIA send to Zemun (NDH in that time. On the back tapes and censor marks and Zemun arr. cds. Fine.
Number of visitation: 309 Please make your bid

LOT 990

990
E,

1942. NEIZDATI CRVENI PRETISAK „GOVERNATORATO..." 0.25 d sa petoredim pretiskom u crvenoj boji, nije puštena u opticaj, sa žigom Cetinja na delu manjeg isečku (Mi III a).
1942 UNISSUED RED OVERPRINT "GOVERNATORATO..." 0.25 d with five-line overprint in red, not put into circulation, with Cetinje cancel on part of small fragment (Mi III a).

Number of visitation: 307 Please make your bid

LOT 991

991
1943. Karta iz PRIBOJA (redak žig) frankirana sa 30 c sa pretiskom crvenim CRNA GORA upućena za Cetinje, dol. žig.
1943 Card from PRIBOJ (rare cancellation) franced with 30 c with overprint CRNA GORA in red send to Cetinje arr. cds.
Number of visitation: 317 Please make your bid

LOT 992

992
1943. NEUPOTREBLJENA DOP. KARTA, 30 c Vit. Emanuel II pomoćno izdanje italijanske uprave u Crnoj Gori.
1943 UNUSED POSTAL CARD, 30 c Vit. Emanuele 2nd provisional issue Italian administration in Montenegro.
Number of visitation: 269 Please make your bid

LOT 993

993
1943. VERWALTUNG, 1 Lit/1 d Petar, neupotrebljena dop. karta, I pomoćno izd. nemačke administracije u Crnoj Gori (Mi P 1, kat. €180) sa nekoliko grešaka u slogu pretiska.
1943 VERWALTUNG, 1 Lit/1 d Petar, unused postal card, 1st provisional issue of German administration in Montenegro (Mi P 1, cat. €180) with several errors in overprint typeface.
Number of visitation: 268 Please make your bid

LOT 994

994
**
1943. VERWALTUNG, kompletna serija, I pomoćno izd. nemačke administracije u Crnoj Gori (Mi 1/9, kat. €450).
1943 VERWALTUNG, complete set, 1st provisional issue of German administration in Montenegro (Mi 1/9, cat. €450).
Number of visitation: 268 Please make your bid

LOT 995

995
1943. ITALIJANSKI KONCENTRACIONI LOGOR U BARU : Celina 30c sa ćiriličnim pretiskom CRNA GORA upućena iz Bara od internirca, iz koncentacionog logora sa potpisom cenzora, preko italijanske vojne pošte PM 137 Antivari, za Danilovgrad. Vrlo retka zarobljenička korespodencija iz ovog privremenog logora. Odličan kvalitet.
1943 ITALIAN POW CONCETRATION CAMP IN BAR : Stationery 30 c cirillic overprint CRNA GORA send from Bar (Antivari) from concentration camp with censor signature, ower italiam millitary post PM 137 Antivari to danilovgrad. very rare POW corespondence from this temporary camp. Very fine.
Number of visitation: 281 Please make your bid

Page: 123456››› of 6

Back to INDEX page