ISTORIJAT SRPSKOG FILATELISTICKOG KLUBA

1919. Srpski filatelisticki Klub je osnovao cuveni filatelista istraživac i pisac mnogih strucnih clanaka g. Evžen Deroco u Beogradu. Time je ovo filatelisticko udruženje postalo najstarije i najpoznatije na Balkanu. Kasnije su clanovi ovog Kluba osnovali Savez filatelista Jugoslavije ciji je prvi predsednik bio g. Deroco. Kroz clanstvo Srpskog filatelistickog Kluba prošli su svi videniji filatelisti istraživaci i sakupljaci sve do 1941. kada je filatelisticki život u Srbiji i Jugoslaviji zbog pocetka Drugog svetskog rata potpuno zamro.
1947. Su filatelisti Srbije osnovali Savez filatelista Srbije a kasnije i sa ostalim Savezima i Savez filatelista Jugoslavije, neki od videnijih filatelista predratnog Srpskog filatelistickog Kluba su ucestvovli u formiranju ovih posleratnih saveza.
1991. Grupa videnijih filatelista je odlucila da registruje filatelisticko društvo SRPSKI FILATELISTICKI KLUB pa je time prakticno reosnovan klub iz 1919. godine. Reosnivacka Skupština održana je u zgradi Poštanskog muzeja ZJPTT. Donet je Statut po statutu SFK-a iz 1919. modifikovan u okviru zakonskih normi. Za predsednika je izabran g. Petrovic Mica poznati sakupljac, izlagac i nosilac više zlatnih medalja, za potpredsednika g. Aleksandar Krstic. Ubrzo je sa zakonski neophodnih 10 (re) osnivaca clanstvo u ovom danas filatelisticki elitnom klubu prihvatilo 84 clana iz zemlje i inostranstva. Clanovi su uglavnom sakupljaci balkanskih zemalja vecina i izlagaci, atestatori, sudski veštaci.
1995. SFK je održao samostalnu filatelisticku izložbu u prostorijama Poštanskog muzej, koja je po sadržaju i organizaciji bila jedna od najboljih izložbi u zemlji. Clanovi SFK-a su na nacionalnim i medunarodnim izložbama osvjali i najviše medalje pa i velika zlata.
U periodu sankcija i rata na podrucju bivše Jugoslavije filatelisticki život je nažalost sveden na minimum pa se i broj clanova i aktivnosti SFK-a bitno smanjio. Održane su još tri Skupštine promenilo se tri predsednika.
2000. godine pet clanova SFK-a je odlucilo vlastitim kapitalom da osnuje aukcionu kucu i uz pomoc drugih clanova uspešno je održano 7 javnih aukcija. Prezentacija i rezultati aukcija su objavljivani na internetu na adresi www.auction-sfk.com
2002. Održana je velika Skupština SFK-a u aukcionoj sali SFK-a izabran je novi predsednik g. Nikola Ljubicic, osnovane su komisije za razlicite vidove bavljenja filatelijom a zbog nesuglica sa rukovodstvom SFS-a aktivnost samog Kluba se svela na pojedinacna ucestvovanja clanova na nekim izložbama u zemlji i inostranstvu. Aukcije su i dalje uspešno organizovane.
2003. Sedište Kluba i sedište aukcije je preseljeno u nove prostorije u ulici Gospodar Jevremovoj 56 u samom centru Beograda u boemskoj cetvrti «Skdarlija». Broj clanova i aktivnosti su postepeno rasle.
2005. je na istoj adresi Srpski filtelisticki Klub dobio i luksuzno uredenu aukcionu salu sa 50-60 mesta i novim kompjuterskim programom. Internet prezentacija je povecana na 500 MB pa je moguce prikazti nekoliko poslednjih aukcija i realizacije.
2006. je održana nova skupština SFK-a izglasan je novi predsednik g. Aleksandar Krstic (zapisnik sledi) odluceno je da se zbog propusta starog rukovodstva posrnuli Savez filatelista Srbije snažno pomogne da e novom rukovodstvu da podrška da se obnovi izlaženje casopisa «filatelista» a da se sav prihod SFK-a ustupi SFS-u.
2006. u maju 6. i 7. bice održana 26. po redu javna aukcija katalog je izdat a i prezentacija na internetu.
Predsednik SFK-a ce biti prisutn na najvecem filatelistickom dogdaju ove godina (a možda i decenije) medunrodnoj filatelistickoj izložbi Washington 2006.

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE SFK 08.04.2006

1. Usvojen je jednoglasno dnevni red, svih 13 prisutnih clanova su se potpisali kao i dva pozvana gosta.
2. Predsednik SFK-a g. Ljubicic je procitao izveštaj o radu SFK-a od poslednje Skupštine do danas (izveštaj je prikljucen). Glasanjem svi prisutni su jednoglasno usvojili izveštaj.
3. Svih 25 aukcija su dobro organizovane i realizovane. Sudski spor sa SFS-om Sremska 6 je stavljen u mirovanje.Broj clanova je trenutno neutvrden ostavljeno je novom rukovotstvu da to utvrdi. Planira se i pokretanje casopisa. Prihod koji je ostvaren od predhodnih aukcija pokrio je troškove a ostatak je pokrio organizovanje razlicitih delatnosti SFK-a.
4. Predlaže se izbor novog rukovodstva: i to za predsednika KRSTIC ALEKSANDAR
5. Prisutni su jednoglasno (sa jednim uzdržanim glasom, buduceg predsednika) izglasali predlog a novi predsednik je predložio rukovotstvo i predsednike komisija SLEDI SPISAK
6. Jednoglasno je prihvaceno buduce rukovodstvo i predsednici komisija SLEDI SPISAK.
7. Predsednik komisije za rad sa omladinom g. Matejic je zapoceo široku diskusiju o buducnosti rada sa omladinom u koju su se ukljucili skoro svi prisutni posebno g. Dragan Krstic. Dati su novi predlozi i ideje sa željom da se podmladak zainteresuje za ideje, ali zakljuceno je, neizostavno je potrebna finansiska podrška institucija i donatora. Sledila je diskusija o troškovima postavke izložbi po školama radi edukacije. Gost g. Meandžija je istakao, kao clan predsedništva SFS-a, da je i u ovoj organizaciji razmišljano na istu temu i da bi možda bilo najbolje da SFS i SFK zajednickim snagama pokušaju rad sa omladinom po svim pitanjima.
8. Predsednik A. Krstic je predložio da se SFK vrati u prvobitni maticni SFS i da se kod nadležnih organa pokrene postupak gašenja novog SFS-a i SFJ-a. Predlog je usvojen jednoglasno, g. Radicevic je pomenuo da treba napisati pismo maticnom SFS-u sa zahtevom za poništavanje odluke o iskljucenju SFK-a iz ove institucije i vracanjem u prvobitni položaj. Zadužen je predsednik da sastavi i pošalje takvo pismo – izveštaj.
9. G. Arsic je u vezi filatelistickih izložbi izneo niz predloga sa akcentom na održavanje izložbi po mestima u užoj Srbiji i Vojvodini kako bi se proširio krug ljubitela filatelije i kako bi se što širi krug ljudi upoznao sa nacinom sakupljanja i izlaganja. Predloženo je da se u saradnji sa SFS-om do kraja godine organizuju dve regionalne izložbe a na prolece 2007. i SRBIJAFILA. G. Meandžija je izvestio da je za 23. maj 2006. planirana promocija izdanja Nikole Tesle u Skupštini Grada sa PTT Srbijom i Jugomarkom i da se pozivaju izlagaci da organizuju izložbu na tu temu ukljucujuci i PTT Muzej. G Jankovic predlaže da svaku promociju maraka prati odgovarajuca izložba uz konstataciju da imamo suviše ozbiljne izlagace a da se malo radi na formiranju modernih zbirki i filatelistickih tema od 2. Svetskog rata do danas. Za ovakve akcije neophodna je pomoc Jugomarke.
10. G. Radicevic kao novo izabrani predsednih SFS-a je potvrdio da su po prakticno svim pitanjima stavovi indenticni, iako, naglasio je, na neki nacin SFK predstavlja elitne clanove, uglavnom vrhunske sakupljace i poznavaoce filatelije, pa približavanje modernoj filateliji posebno pozdravlja.
11. Zateceno dugovanje SFS-a je 300 – 350.000.- din (oko 4000.- €) pa treba naci nacine da se ovi dugovi saniraju da bi Safez filatelista Srbije mogao normalno da funkcioniše, od koih je jedan i pomoc Filatelistickih Društava.
12. G. A. Krstic je predložio da se clanarina SFK-a smanji sa 30 € na 20 € i da se celokupna uplati SFS-u bez obzira što je obaveza clanova da SFS-u plate po 200.- din ( cca. 2.30 €) za svakog clana. Buduce finansiranje Društva je jedino moguce iz prihoda aukcione prodaje. Predlog je jednoglasno prihvacen i svi prisutni clanovi su odmah uplatili clanarinu za 2006. koja je predata SFS-u.
13. G. Jankovic je predložio da se pokrene inicijativa o povlacenju naših predstavnika iz Asocijacije filatelista SCG da se ispita finansiska situacija ove organizacije i da se SFS prijavi FIP-u i FEP-i za punopravno clanstvo. G. Ljubicic predlaže da se zatecene obaveze ove Asocijacije ne priznaju i da posle eventualnog razdruživanja sa Crnom Gorom srpski filatelisti ne budu sukcesori vec da zatraže ponovni prijem u medunarodna filatelisticka clanstva. Vecina prisutnih posle šire diskusije u koju se aktivno ukljucivao i drugi gost G. Stankovic podržavaju sve ove stavove. Krajnji zakljucak je da ovaj problem prevazilazi naše Društvo i da je na rukovodstvu SFS-a da na najbolji moguci nacin uredi odnose sa Asocijacijom filatelista SCG.
14. Skupština je zakljucena po svim tackama dnevnog reda trajala je cetiri i po sata.
Dogovoreno je da nova Skupština SFK bude održana za oko godinu dana ukoliko ne bude potrebe za vanredno zasedanje a da u meduvremenu sve novosti koje se ticu našeg Društva budu objavljivane na internetu www.auction-sfk.com u rubrici „o nama“.

U Beogradu, 8. 4. 2006.
Sekretar SFK i zapisnicar
Nebojša Dubajic


PREDLOG ZA IZBOR SKUPŠTINE SFK April 2006

Za predsednika SFK-a ALEKSANDAR KRSTIC
Za potpredsednika ZORAN STEPANOVIC
Za sekretara NEBOJŠA DUBAJIC
Za blagajnika MIODRAG CVETIC
Za predsednika izvršnog odbora MILAN VUJOVIC
Za clanove Izvršnog odbora JOVAN SPASOJEVIC, BOGDAN PETROVIC jr. LJUBA MIHAJLOVIC
Za predsednika komisije za IZLOŽBE MIOMIR ARSIC
Za predsednika komisije za IZAVACKU DELATNOST MIHAILO KNEŽEVIC
Za predsednika komisije za ATESTIRANJE I ISTRAŽIVANJE NIKOLA LJUBICIC
Za predsednika komisije za AUKCIJE I PRACENJE DRUGIH AUKCIJA ALEKSANDAR KRSTIC
Za predsednika komisije za KONTAKT SA DRUGIM FIL. ORGANIZAC ĐORĐE RADICEVIC
Za predsednika komisije za NABAVKU NOVITETA I MATERIJALA ZA CLANOVE DRAGAN KRSTIC
Za predsednika komisije za RAD SA OMLADINOM DARKO MATEJIC

 

1. TACKA DNEVNOG REDA

Izveštaj o radu SFK-a u proteklom priodu
od održavanja poslednje Skupštine 2.9.2002.

U proteklih cetiri godine SFK je uspešno organizovao i održao 20 aukcija od 8. do 25. sa dve dodatne specijalne – prigodne. Koncepcija aukcije nije narušena, clanovi SFK-a su uživali specijalne povljašcene uslove prilikom prodaje svojih lotova na svim ovim aukcijama.
U pripremi je 26. aukcija koja ce se održati 6. i 7. maja a na internet je postavljena od danas. Do kraja godine planira se, verovatno u oktobru održavanje još jedne 27. po redu aukcije našeg Društva za koju je prikupljanje materijala pocelo.
Do sada je materijal prikupljan za sve aukcije uglavnom od clanova SFK iz zemlje i inostranstva. Nažalost zbog sve vecih poskupljenja i objektivnog povecanja troškova aukciona komisija je za clanove našeg Društva postepeno povecavana pa je zakljucno sa 25. aukcijom iznosila 16%.
Naše Društvo je u proteklih 4 godine postalo poznato u celoj Evropi a uz blisku saradnju sa Društvima iz inostranstva za SFK je cuo ili saradivao prakticno svaki znacajniji filatelista u Evropi, delimicno u Americi, Australiji i Kanadi koji se bavi sakupljanjem i istraživanjem našeg poducja.
Na filatelistickim izložbama su clanovi SFK ostvarivali znacajna priznanja pa i velike zlatne medalje a g. Arsic je bio predložen i za Grand Prix na Jufizu.
Clanarina je bila od 2002. 15.- EURA, pa do 30.- eura 2004/05. koju nažalost još nisu svi clanovi SFK-a platili, pa molimo clanove da izmire obaveze.
Zbog poznatih sukoba sa clanovima bivšeg SFS-a i SFJ-a- Asocijacije SCG u kojima je naše drušvo imalo vodecu ulogu (sudski spor je u mirovanju odlukom predsedništvaSFK-a) jedan deo clanova nas je napustio razocarani u tradicionalnu neslogu u svim segmentima našeg života pa i u filateliji. Naravno kao filatelisti od takve situacije svi trpimo štetu i ostaje nam da svim snagama pokušamo da radimo na dobrobiti svih filatelista izbegavajuci buduce komflikte, pa se nadamo da ce na ovoj Skupštini u tom smislu biti vodena diskusija.
Sada trenutno nemamo informaciju koliko aktivnih clanova broji Društvo pa ostavljamo novom rukovotstvu da to najhitnije utvrdi. Deo clanova posebno van Beograda i iz inostranstva je u nemogucnosti da prisustvuje a telefonom i e.mail-om primili smo cestitke i podršku za buduci rad. Do sledece Skupštine ocekujemo povecanje broja clanova. Razvija se saradnja sa Srpskim numizmatickim društvom i casopisom DINAR kao i sa austriskim fil. Društvom „VINDOBONA“.
Planirano pokretanje našeg casopisa i organizovanja klubskih izložbi zbog novcanih problema i neaktivnosti komisija nije aktivirano.
Komisije i predsednici komisija izabrani na predhodnim skupštinama nisu pokazali nikakvu delatnost pa predlažemo izbor novih predsednika u skoro svi komisijama. Od aprila 2005. SFK ima vlastitu salu u kojoj su održane do sada dve aukcije a clanovi koji su želeli da dolaze na druženje razmenu i konsultacije su bili dobrodošli.Održano je nekoliko filatelistickih sastanaka i predavanja sa prisustvom i znacajnih filatelista ne clanova Društva, prvi je vodio g. Arsic na temu PREDFILATELIJA U SRBIJI a drugi i treci gg. Radicevic i Vujovic na temu KRALJEVINA SRBIJA prvih 4 izdanja. Planiran je sa istom gospodom sledeci sastanak NASTAVAK TEME : SLEDACA DVA IZDANJA SRBIJE. Održano je nekoliko konstruktivnih sastanaka sa clanovima drugih Filatelistickih Društava pa i sa clanovima NOVOG rukovodstva SFS-a iz Sremske 6 . U Sali je održano i desetak slavlja finansiranih iz Društva, okupljajuci veliki broj filatelista naravno i ne clanova našeg Društva. Svi predlozi clanova SFK o korišcenju ove sali bili bi dobrodošli.
Prihod od komisije aukcije koji je preostajao posle regulisanja troškova aukcije i sale korišcen je na propagandnu delatnost našeg Društva u zemlji i inostranstvu. Nažalost ovaj prohod je nedovoljan za sve planirane delatnosti pa sugestije predlozi i donacije clanova su dobrodošle.
Od avgusta 2002. SFK ima stalno sedešte u gospodar Jevremovoj 56 u prizemlju, sa stalno zaposlenim tehnickim sekretarem. Pozivamo sve clanove da obidu i ove prostorije.
Društvo ima sajt na internetu od 500 MB prostora na kojima se nalaze postavljene aukcije i sve informacije. www.auction-sfk.com kao i svoju e-mail adresu aukcsfk@eunet.yu.

Na žalost od prošle Skupštine napustili su nas veliki filatelisti i naši clanovi od reosnivanja pok. Dobrivoje Gerasimovic i pok. Dimitrije Pavlovic
Prelaskom na 2.TACKU DNEVNOG REDA izbor novog predsednika Srpskog filatelistickog Kluba, 6. po redu od reosnivanja 1995. da pomenemo da je PRVI predsednik od reosnivanja bio veliki filatelista i izlagac pok. Mica Petrovic,

Dosadašnje rukovodstvo PREDLAŽE:
g Aleksandra Krstica, dugogotišnjeg clana i jednog od prvih 10 reosnivaca SFK-a 1995.i dosadašnjeg potpredsednika poznatog filatelistu, sakupljaca i atestatora sa više razlicitih zbirki, nosioca više zlatnih i velikih zlatnih medalja na izložbama, coveka koji je nesebicno pomagao naše Društvo i filateliju uopšte, i koji je kao direktor aukcije uspešno vodio svih 25 dosadašnjih aukcija.
Ukoliko g. Krstica izaberemo za buduceg predsednika, a uveren sam da ce voditi ovo Društvo još bolje i u pomirljivom tonu prema drugim filatelistickim organizacijama sa kojima naše Društvo do sada nije moglo da nade zajednicke reci, predlažem da buduce rukovostvo koje on predloži i ostale saradnike u okviru SFK-a prihvatite sa punim poverenjem.

U Beogradu, 5. aprila 2006.
Predsednik SFK-a
Nikola Ljubicic